Genealogie van Pieter de ZEEUW


I.1    Pieter de ZEEUW, geboren circa 1575. Het oudste door ons gevonden gegeven is tot nu toe een doopgetuige in het doopboek van de Ned. Hervormde Kerk te Hoek en wel de doop van Cornelis de Zeeuw op 27-12-1617 als zoon van Matgijs de Zeeuw met als doopgetuigen --- Bolle, Matgijs de Zeeuw, Maaiken Vondel.
In andere doopaantekeningen wordt de doopvader Matgijs Pietersen de Zeeuw genoemd. De grootvader van de genoemde dopeling heette dus blijkbaar Pieter en het is ca. 50 jaar geweest kan zijn en die als oudst bekende stamvader van hetonderhevige geslacht DE ZEEUW kan worden genoemd.

Dit uit de gegevens van Ir. H. de Zeeuw, Delft

Bij een onderzoek naar de voorvaderen van de thans in Zeeuws-Vlaanderen wonende personen met de geslachtsnaam DE ZEEUW komt met omstreeks de tijd van Napoleon (en daarmee ook omstreeks de tijd van de invoering van de burgerlijke stand in 1796) vrijwel steeds terecht te Hoek. Dank zij het feit dat de doop- en trouwboeken van de Ned. Hervormde kerk (toen gereformeerde kerk) bij de brand te Middelburg in 1940 niet verloren zijn gegaan, is het mogelijk geworden dit onderzoek nog met een kleine twee eeuwen uit te breiden naar het verleden om daarbij te komen tot het begin van de 17 e eeuw wel omstreeks 1615 tot 1630.
Er woonden toen te Hoek een drietal broers met een zuster, alle vier DE ZEEUW geheten en alle vier getrouwd. De woonplaats was zelfs nog nader aangeduid aangezien "wonende Coude Polder"meermalen wordt genoemd. Verder was het bekend, dat hun vader Pieter heette. Deze Pieter de Zeeuw kunnen we voorlopig beschouwen als de stamvader van de DE ZEEUWEN van het geslacht Hoek. Tot dit geslacht behoren al de Zeeuwen, die in Zeeuws-Vlaanderen geboren zijn. Wegens het ontbreken van doopboeken van Terneuzen moest in enkele gevallen het "bewijs"achterwege blijven; Uit andere gegevens blijken de aangenomen afstammelingen echter zeer aannemelijk te zijn.

Pieter de Zeeuw zal omstreeks 1570 zijn geboren en dit is voorlopig de enige gissing die we kunnen maken. Van zijn vier genoemde kinderen konden te Hoek geen doodgegevens worden gevonden. Ook werd Pieter de Zeeuw nergens als doopgetuige vermeld.
Het is wel aannemelijk, dat Pieter de Zeuw niet te Hoek werd geboren, maar dat hij ergens vanuit het toenmalige Zeeland (Walcheren?) tijdens het twaalfjarig bestand in Staats-Vlaanderen is terecht gekomen en dat hij juist daarom DE Zeeuw werd genoemd.

In de navolgende genealogie zijn in achtereenvolgende generatie's tot de huidige decenia alle afstammelingen met de naam de Zeeuw opgetekend. Gedurende lange tijd blijven we deze afstammelingen te Hoek vinden en daarna geleidelijk in de kring Hoek, Terneuzen, Zaamslag en Axel, m.a.w. het voormalige Eiland van Axel. De emigratie daar buiten is eigenlijk altijd byzonder klein geweest. Zo zijn er in de 18e eeuw enkelen terecht gekomen op Zuid-Beveland en Walcheren, alwaar tot heden nog afstammelingen vinden. Ook is er via Breskens, Den Helder en Nieuw-Helvoet (marine) emigratie geweest naar Holland.
Een meer uitgebreide emigratie komt eigenlijk pas in de laatste halve eeuw voor. Van 1750 personen de Zeeuw van het duplicaat-persoonsbewijzenregister behoren er 219 tot het geslacht Hoek. Hiervn zijn er 183 in Zeeland geboren. Buiten Zeeland treffen we nog aan:
Rotterdam 12 Den Helder 4
Den Haag 1 Bolsward 1
Nieuw-Helvoet 12 Kampen 1
Schiedam 1 Soerabaja 1
Valburg 1 Londen 1
Elst 1 Totaal 36

Naast de Doop- en Trouwboeken uit het Rijksarchief te Middelburg is gebruik gemaakt van het archief van de Ned.Hervormde Kerk te Hoek en wel het trouwboek 1632-1796 en de kerkeraadsacte, welke omstreeks 1585 beginnen
In het weeskamerarchief van Neuzen ben ik de naam de Zeeuw niet tegen gekomen. Evenmin in de notarieele archieven van Terneuzen en Axel

Onderzoek door: Ir. H. de Zeeuw, Delft.

"Levensberichten van Zeeuwen"*)
1460 In het jaar 1460 was in het klooster te Bojum in Friesland, ene Jacob de Zeeuw als pior aangesteld.
Men had hierbij de eis gesteld een geestelijke te verwerven die opleiding genoten had aan een abdij der premonsteitr orde en die er te
Midelburg. Een naamgenoot van prior was 1500 Rector van het college
der jezuiten te Antwerpen.

1508 Er wordt een proces gevoerd te Middelburg tussen ene Willem Moolenmeester en Adriaen Peeter zone Zeeuw.

"Stads-rekeningen Middelburg"**
1514-1516 Adriaen Pietersz. Zeeuw of Zee, schepen te Middelburg.
1516 Adriaen Pietersz. Zeeuw en Jan sijmoensz. Vacht gaan naar Bergen op Zoom om "Tstick van de scippers", ze kregen daarvoor 32 schillingen.
(Jan Sijmonsz. Vacht was in 1513 en 1514 burgemeester).

"Grepen uit de geschiedenis van de kunst
in Zeeland ".
1540 Cornelis Jacobsz. de Zeeuw, portretschilder, die in de liggeren van
het Antwerpse gilde voorkomt, in welke stad hij van 1540 - 1565 werkzaam was, later naar Engeland verhuisde waar nog veel van zijn portretten
voorkomen.
Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit van hem een portret van een jongeman
gedateerd 1563 en een groot hem toegeschreven portret van de Antwerpse-Middelburgse koopman Balthasar de Moucheron met zijn vrouw en hun achttien kinderen, een schoonzoon en een kleinkind.
* Nagtglas ** stadsrek H.M. Kesteloo 1500 - 1549.

Geschiedenis.
De naam Terneuzen komt omstreeks 1325 voor het eerst voor in de geschiedenisboeken.
'Ter Nose'heet dan, een naam die te danken is aan de ligging op een neusvormige landtong in de Westerschelde. Omstreeks 1575 wordt Terneuzen een Spaanse vestiging, bedoeld als bolwerk tegen de watergeuzen en op 23 april 1584 verleent prins Willem van Oranje stadsrechten aan Terneuzen. Landbouw en visserij vormen de voornaamste activiteiten.

In 1825 startten in opdracht van koning Willem 1 de werkzaamheden voor een kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze worden in 1827 afgerond en dan is de basis gelegd voor het Terneuzen van nu.
Aan het einde van de negentiende eeuw vonden aanpassingen plaats aan het kanaal en kort daarop vestigden bedrijven als NSM (nu Hydro Agri Sluiskil) ACZC (cokesfabriek) en De Hoop zich in Sluikil en Terneuzen.
In de jaren zestig volgden bedrijven als Dow, Elopak en Philips. Ook werd in die periode een nieuwe zeesluis gebouwd en werd het kanaal verbreed. De haven van Terneuzen groeide uit tot een zeehaven van formaat (de derde haven van Nederland).
En door de gemeentelijke herindeling van 1970 werd Terneuzen een grote gemeente in het hart van Zeeuw-Vlaanderen, waartoe sindsdien Biervliet, Hoek en Zaamslag behoren.
Gehuwd met Maaike.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs Pieterssen (zie II.1).
   2.  Jacob Pieterssen (zie II.4).
   3.  Tanneken, overleden circa 1640. Kinderen uit het eerste huwelijk Maaike ged. Hoek 02-01-1629. Lieven ged.22-06-1631 te Hoek. Get. is onder meer Matijs de Zeeuw. Joannes ged. te Hoek 02-02-1633 Marinus ged. Hoek 12-11-1634. Get. is onder meer Cammerken Pieter en ook Neeltgen Pieters. Deze namen zijn blijkbaar naar de geslachtsnaam der mannem genoemd. Cornelis ged. Hoek 22-02-1637. Get. Martijntje Claes. Cornelis ged. Hoek 22-08-1638. Get. Elisabeth de Zeew. Kind uit het tweede huwelijk Margarieta ged. Hoek 09-06-1641.
Gehuwd (1) op 12-08-1640 te Hoek (getuige(n): Matgijs Pieterssen de Zeeuw, Broeder v.d. Bruid.) met Gillis PIETERSEN, soldaat onder kapitein Haarbrake. Geboren te Dendermonde.
Gehuwd (2) met Lieven HOPPE, overleden circa 1640 te Hoek Die in 1640 te Hoek moet zijn overleden.
   4.  Willem Pieters (zie II.10).

 
II.1    Mathijs Pieterssen de ZEEUW, geboren 1595. Mathijs de Zeeu wordt genoemd in de lijste van contributie tot het bouwen van de kercke te Hoek in 1633. Dit was een verbouwing van de kerk omdat deze teklein was geworden. Zie blz. 13 van het boekje van dr. Wesseling: Kerken levenin Hoek 1590 - 1840. Zoon van Pieter de ZEEUW (zie I.1) en Maaike.
Gehuwd (1) op 19-04-1643 te Hoek Echtgenote is Commerijntjen Arents SCHOUT. Zij was weduwe van Jan de Pon, waarmee zij op 17-05-1637 te Hoek was getrouwd Schout afkomstig van Oud-Beyerland.
Gehuwd (2) met Leunjen AMELINK.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Pieter Thijssen (zie III.1).
   2.  Cornelis, gedoopt op 27-12-1617 te Hoek Door de zeer verwarde optekening tussen 1615 - 1630. Het oudste door ons gevonden gegeven is tot nu toe een doopsaantekening in het oudste doopboek van de Ned. Herv. kerk te Hoek en wel de doop van Cornelis de Zeeuw op 27-12-1617, zoon van Matgys de Zeeuw en als doopgetuigen.... Bolle, Matgys de Zeeuw en Maaike Vonde. In alle andere aantekeningen wordt de doopvader genoemd Matgys Pietersen de Zeeuw. De grootvader van de genoemde dopeling heette blijkbaar Pieter, en het is deze Pieter de Zeeuw, die toen circa 50 jaar geweest kan zijn, die oudst bekende stamvader van het geslacht de Zeeuw- Hoek kan worden beschouwd Pieter de Zeeuw heette waarschijnlijk Maaike. Dit opgetekend door C. de Zeeuw Vlissingen.
   3.  Eelken UXOR WILLEM IETERSS, gedoopt op 16-12-1619 (getuige(n): Paulus de Brauwere Maijcken Uxor Jan de Clerck Neelcken Uxor Willem Pieterss).
   4.  Mayken, gedoopt op 03-02-1625 te Hoek (getuige(n): Willem Bolle Corn. Leijssen).
   5.  Batrelomeus, gedoopt op 18-04-1627 te Hoek (getuige(n): Pieter Pieters Janneke Pietersen de Zeeuw Frederik Huijbregts).

 
III.1    Pieter Thijssen de ZEEUW, geboren na 1615. Uit de kerkeraad notulen van Hoek: 10-02-1667 Pieter Thijssen wordt als voogd genoemd. Doop niet gevonden door de zeer verwarde optekeningen tussen 1615-1630 Testes sponsi ( getuigen van zijn kant). Als jongeman uit de Koudepolder. Zoon van Mathijs Pieterssen de ZEEUW (zie II.1) en Leunjen AMELINK.
Ondertrouwd op 21-04-1656 te Hoek Gehuwd op 01-05-1656 te Hoek Hij trouwde tussen 22-04- en 01-05 van 1656 te Hoek, ondertrouwd met Katelijn van de Keer jongedochter van Lemberge uit het land van Aalst en wonende in de Koudepolder. Testes sponsi (getuigen van zijn kant): Matthijs de Zeeuw en Komerijntje Arents Schout (parents, dus ouders). Testes sponsi (getuigen van haar kant ). Jeromius van Kerckfort en Maayken Combett. Echtgenote is Katelijn van de KEER, geboren te LemBerge (Belgie). Jongedochter van Lam-berge uit het land van Aalst en wonende in de Koudepolder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntje Pieterssen, gedoopt op 18-02-1657 te Hoek Leuntje Pieterssen de Zeeuw wordt soms Leuntje Thijssen de Zeeuwgenoemd.Doopgetuigen: Commerijntje Zeeus en Maayken Comblets.
Ondertrouwd op 04-04-1682 te Hoek Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1682 te Hoek Echtgenoot is Piet CLAASSEN.
   2.  Janneken Pietersen, geboren te Hoek Gedoopt op 17-08-1659 te Hoek (getuige(n): Jan de Backer Janneken Cornelis Petri Micielsen), overleden voor 1693.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 02-06-1681 te Hoek Echtgenoot is Jan van GEEN, geboren te Woeeeck( VLAANDEREN ) Aangezien hij in 1693 hertrouwt is zij voordien overleden. Jan van Geen j.m. uit Woeeck in Vlaanderen. Jan van Deem (of Geen)..
Gehuwd (2) met Piet CLAESSEN, geboren te Lovenonpolder.
   3.  Mathijs (zie IV.6).

 
IV.6    Mathijs de ZEEUW, geboren te Hoek Gedoopt op 19-03-1662 te Hoek (getuige(n): Jacomina van Kerkfort Pieter Damissen Janneken Dankaarts Marie Jacobs). Uit de kerkeraadnotulen van Hoek: 10-2-1667 Pieter Thijssen wordt als voogd genoemd. 4-7-1671 Cornelis Comblen heeft moeilijkheden gehad met Korstiaan Korstiaanse te huize van Thijs de Zeeu. 16-4-1692 -- is de Diaconie opgelegt te vernemen naar hetgeen Meeuwis Thijssen de Zeeuw ten overstaan van Schepenen Jan Dankert en Jan Matgijs de Oude heeft bestaan --onze armen--, zij daarvan sgrivtelijk attestatie te maken. 7-6-1692 -- en gecommiteerd om Pieter Claas en Jan Geemis te vragen of zij bereid zijn om aan onze Diaconie uit te reiken hetgeen den ouden Meeuwis. Tgijssen mondeling ten overstaan van Schepenen--- geeft bezet t.w. een somme van hondert car. gulden of anderzins.Is deze Meeuwis de Bartholomeus gedoopt 18-04-1627?? En waarom is Mathijs de Zeeu gedoopt niet als erfgenaamd en wel zijn zwagers?? Zoon van Pieter Thijssen de ZEEUW (zie III.1) en Katelijn van de KEER.
Ondertrouwd op 11-04-1693 te Hoek Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-05-1693 te Hoek Echtgenote is Anthonijntje de MINDER, 18 jaar oud, geboren te Hoek Gedoopt op 19-08-1674 te Axel Uit het weeskamerarchief van Axel blijkt per 27-12-1687 dat Antonijntje de Minder een dochter was van Cornelis de Minder en Adriaantje Dey. Weeskamer Axel 27-12-1687. Weeskamerbehandelingen in verband met overlijden van Adriaentje Deyechtgenote van Cornelis de Minder. Er zijn de volgende kinderen:
1) Antonijntje 13 jaar
2) Jacomijntje 11 jaar
3) Abraham 6 jaar
4) Tanneken 5 jaar
5) Lisbeth 3 jaar.. Dochter van Cornelis de MINDER en Adriaentje DEIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie V.1).
   2.  Cornelis (zie V.4).
   3.  Catalijntje, geboren te Hoek Gedoopt op 30-06-1697 te Hoek (getuige(n): Claas Lippens Leuntien de Zeeuw).
   4.  Adriaan (zie V.7).
   5.  Matthijs, geboren op 18-07-1703 te Hoek Gedoopt op 22-07-1703 te Hoek (getuige(n): Jan Bruggeman Matie Claas).
   6.  Jacobus (zie V.10).
   7.  Adriaantje, geboren op 14-06-1710 te Hoek Gedoopt op 28-06-1710 te Hoek (getuige(n): Jacobus Tiemens Janneke Klaas Jacobus Smit Davids).
Ondertrouwd op 11-05-1737 te Hoek Echtgenoot is Jacob Cornelisz. KUIPER, geboren te Zierikzee "betoog verleent"naar Neuzen op 26-05-1737.
   8.  Janneke, geboren op 27-12-1714 te Hoek Gedoopt op 30-12-1714 te Hoek (getuige(n): Adriaan de Burgemeester Susanneke Claes).

 
V.1    Pieter de ZEEUW, geboren te Hoek Gedoopt op 09-08-1693 te Hoek Zoon van Mathijs de ZEEUW (zie IV.6) en Anthonijntje de MINDER.
Ondertrouwd (1) op 30-04-1718 te Neuzen Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1718 te Terneuzen met Elisabeth VRIJLANDT, geboren te Terneuzen.
Ondertrouwd (2) op 31-03-1725 te Neuzen Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-04-1725 te Neuzen Echtgenote is Jacoba LEYNSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz. (zie VI.1).
   2.  Antonina, geboren op 03-04-1722 te Hoek (Terneuzen ?), gedoopt op 06-04-1722 te Hoek (getuige(n): Cornelis de Zeeuw Jacobus de Zeeuw Katharina Lippens), overleden 1752 ? te Axel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-08-1749 te Axel met Pieter DEPREE, 34 jaar oud, geboren op 11-11-1714 te Axel Overleden > 1776 te Axel, zoon van Pieter DEPREE en Debora EKEMAN.
   3.  Pieter, geboren op 24-05-1723 te Hoek Gedoopt op 29-05-1723 te Hoek (getuige(n): Kornelis de Zeeuw Klaas Vrijland Katalijnte de Zeeuw).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jacobus, geboren op 22-02-1726 te Hoek Gedoopt op 25-02-1726 te Hoek (getuige(n): Adriaan de Zeeuw Pieter Riemens Anna Leijnsen).
   5.  Jacobus, geboren te Hoek Gedoopt op 18-02-1727 te Hoek (getuige(n): Adriaan de Zeeuw Anna Leijnsen).
   6.  Jacobus, geboren op 05-12-1728 te Hoek Gedoopt op 11-12-1728 te Hoek (getuige(n): Adriaan de Zeeuw Jacobus de Zeeuw Dina den Hollander).
   7.  Adriaan (zie VI.9).
   8.  Antenijntje, geboren op 12-07-1733 te Hoek (getuige(n): Cornelis de Zeeuw Jacoba Leijnsse), overleden 1752 te Axel Ondertrouwd op 08-08-1749 te Neuzen Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 27-08-1749 te Axel Echtgenoot is Pieter Du PREE, geboren te Axel
   9.  Jacobus (zie VI.13).

 
VI.1    Cornelis Pietersz. de ZEEUW, landbouwer, geboren te Axel Gedoopt 1720 te Axel Overleden op 30-09-1812 te Terneuzen. Doop in Neuzen is echter waarschijnlijker. Zoon van Pieter de ZEEUW (zie V.1) en Elisabeth VRIJLANDT.
Ondertrouwd op 08-10-1757 te Zaamslag Gehuwd op 23-10-1757 te Axel Echtgenote is Jozina de KRIJGER, geboren circa 1738 te Zaamslag Dochter van Johannes de KRIJGER en Katharina SCHILDERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, arbeidster, geboren op 21-01-1759 te Axel (getuige(n): Adriaen de Zeeuw Jan Schilderman Catharina Schilderman), overleden op 14-05-1818 te Hoofdplaat op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 09-06-1800 te IJzendijke Huwelijksakte Minicipale Administratie IJzendijke (Fr. d.d. 20 Messidor jaar VIII. Echtgenoot is Jan CLAEIJSEN, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1770, gedoopt te Biervliet Zoon van Daniel CLAEIJSEN en Susanna BOERMAN.
   2.  Katharina, geboren op 13-04-1760 te Axel Gedoopt op 13-04-1760 te Axel (getuige(n): Cornelis de Zeeuw Jacobus van Kampen Janneke Klaas Cornelis de Zeeuw Jacobus van Kampen Janneke Claessen), overleden op 20-04-1853 te Goes op 93-jarige leeftijd. Overleden te Goes.
Gehuwd met Jacobus de VISSER, zoon van Cornelis de VISSER en Neeltje de NEEF.
   3.  Suzanna, geboren op 13-02-1763 te Axel Gedoopt te Axel (getuige(n): Jacobus de Zeeuw Suzanna Krijger).
Gehuwd met Pieter 't GILDE, visser, gedoopt op 13-03-1765 te Axel Zoon van Cornelis 't GILDE, visser, en Cornelia JANSEN van ROOSENDAAL.
   4.  Pieter (zie VII.7).
   5.  Suzanna, geboren te Axel Gedoopt op 16-08-1767 te Axel (getuige(n): Jan Schild Jacobus Penne Susanna de Krijger), overleden op 02-08-1844 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 22-12-1792 te Axel Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-01-1793 te Axel Gehuwd voor de kerk op 09-01-1793 te Axel Echtgenoot is Pieter 't GILDE, 27 jaar oud, visser, geboren op 13-03-1765 te Axel Gedoopt op 13-03-1765 te Axel Zoon van Cornelis 't GILDE, visser, en Catharina de RIJKE.
   6.  Maria, dienstbode, geboren te Axel Gedoopt op 19-08-1770 te Axel (getuige(n): Cornelia Dronkers Adriaan de Kraker Maria Weijlands), overleden op 17-12-1841 te Middelburg op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-04-1812 te Middelburg Echtgenoot is Christiaan CHRISTIAANSE, 38 jaar oud, timmerman Jardinier (tuinman), geboren op 09-12-1773 te Middelburg Zoon van Jan CHRISTIAANSE en Jacomina CORNELISSE.
   7.  Sara, geboren te Axel Gedoopt op 02-05-1773 te Axel (getuige(n): Cornelis de Blaa Sara Krijger), overleden op 30-04-1870 te Goes op 96-jarige leeftijd.
   8.  Jan (zie VII.14).
   9.  Adriaan (zie VII.16).
   10.  Jacobus, geboren te Axel Gedoopt op 07-06-1778 (getuige(n): Jan de Kraker Sara de Kraker).
   11.  Jacobus (zie VII.19).

 
VII.7    Pieter de ZEEUW, geboren te Axel Gedoopt op 27-01-1765 te Axel (getuige(n): Pieter de Pree Jan de Krijger), overleden op 11-10-1849 te Hoofdplaat op 84-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Pietersz. de ZEEUW (zie VI.1) en Jozina de KRIJGER.
Gehuwd met Adriana BRAAL, geboren op 20-10-1776 te Axel, overleden op 04-04-1814 te Terneuzen op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina Catharina, geboren circa 1796 te Hoofdplaat Overleden op 16-01-1848 te Schoondijke Ondertrouwd te Schoondijke Gehuwd op 02-05-1827 te Schoondijke Echtgenoot is Pieter VERHAGE, geboren circa 1800 te Zuidzande
   2.  Neeltje, geboren op 12-07-1797 te Hoofdplaat Overleden op 12-09-1797 te Hoofdplaat , 62 dagen oud.
   3.  Johannes Cornelis, geboren op 13-12-1798 te Hoofdplaat Overleden op 31-12-1798 te Hoofdplaat , 18 dagen oud.
   4.  Cornelis, geboren op 12-04-1800 te Hoofdplaat Overleden op 14-06-1800 te Hoofdplaat , 63 dagen oud.
   5.  Cornelis (zie VIII.6).
   6.  Jan, geboren op 13-02-1803 te Hoofdplaat Overleden op 19-03-1804 te Hoofdplaat op 1-jarige leeftijd.
   7.  Neeltje, geboren op 06-03-1805 te Hoofdplaat Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-04-1824 te Hoofdplaat Echtgenoot is Jan DIRKX, geboren circa 1800 te Hoofdplaat
   8.  Jan, geboren op 21-01-1807 te Hoofdplaat Overleden op 28-03-1807 te Hoofdplaat , 66 dagen oud.

 
VIII.6    Cornelis de ZEEUW, dijkwerker, geboren op 22-12-1801 te Hoofdplaat Overleden op 06-01-1874 te Tholen op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter de ZEEUW (zie VII.7) en Adriana BRAAL.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-07-1825 te Zaamslag Echtgenote is Jacomina v.d. VELDE, 21 jaar oud, geboren op 01-05-1804 te Zaamslag Overleden te Zaamslag Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 14-11-1844 te Zaamslag Echtgenote is Helena BAREMAN, geboren 1802 te Axel Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op 23-01-1826 te Zaamslag
   2.  Metje, geboren op 05-01-1827 te Zaamslag Overleden op 22-12-1828 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd.
   3.  Neeltje, geboren op 28-01-1828 te Zaamslag Overleden op 14-03-1902 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd, half twee des nachts. Memories van successierechten 1901-1927 Middelburg 4/7646
Baten:
die waarvn de waarde mag worden bepaald, hetzij op 15 x de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen, hetzij op de verkoopwaarde als bij vraag 6 bedoeld.
...............................................fl. 3992.--
hypothecaire vorderingen ......................fl.26395.--.......fl. 30630.--
Wissels en ander handelspapier.................fl. 500.--.......fl. 151,60
Schulden
Restant..................................fl. 30887,--.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1856 te Hoek
   4.  Pieter, geboren op 11-03-1831 te Zaamslag Overleden op 09-08-1831 te Zaamslag , 151 dagen oud.
   5.  Josina, geboren op 23-09-1833 te Zaamslag Overleden op 26-08-1834 te Zaamslag , 337 dagen oud. Wijk A No. 21..
   6.  Levenloos, geboren op 03-08-1835 te Zaamslag Overleden op 03-08-1835 te Zaamslag
   7.  Willemina, geboren op 14-02-1837 te Zaamslag Overleden op 27-02-1837 te Zaamslag , 13 dagen oud.
   8.  Pieternella Hendrika, geboren op 19-06-1838 te Zaamslag Voor haar huwelijk werd geboren: Cornelia Helena de Zeeuw.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-03-1873 te Tholen Echtgenoot is Jan JOBSE, geboren 1846 te Tholen
   9.  Josina Catharina, geboren op 19-08-1839 te Zaamslag
   10.  Francina, geboren op 09-08-1840 te Zaamslag Overleden op 02-10-1840 te Zaamslag , 54 dagen oud.
   11.  Suzanna, geboren op 02-05-1843 te Zaamslag Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1864 te Tholen akteno. 16. Echtgenoot is Cornelis Franciscus van KOOY, dijkbaas, geboren 1839 te Bergen op Zoom Zoon van Henricus van KOOY, veearts, en Johanna Maria MENS, zonder.

Uit het tweede huwelijk:
   12.  Cornelis, geboren op 21-08-1845 te Zaamslag Overleden op 05-09-1846 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd.

 
VII.14    Jan de ZEEUW, Kastelijn boereknecht, geboren op 28-02-1775 te Axel Gedoopt op 03-03-1775 te Axel (getuige(n): Sara Willemse Ramond Rense), overleden op 22-01-1857 te Zaamslag op 81-jarige leeftijd. Als kastelein woont hier in 1826. Uit Bdr. Zsl. Zoon van Cornelis Pietersz. de ZEEUW (zie VI.1) en Jozina de KRIJGER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-03-1800 te Zaamslag akte no. 53. hij 25 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Leuntje BLAAIJ, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 13-01-1776 te Zaamslag Gedoopt op 18-01-1777 (getuige(n): Amand Fenz Sara Schilderman), overleden op 13-08-1859 te Zaamslag op 83-jarige leeftijd, dochter van Levinus de BLAAY en Maria WALRAVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina, geboren op 22-05-1800 te Zaamslag Overleden op 03-05-1801 te Zaamslag , 346 dagen oud.
   2.  Cornelis, geboren op 20-02-1802 te Zaamslag Overleden op 21-07-1802 te Zaamslag , 151 dagen oud.
   3.  Maria, geboren op 18-05-1803 te Zaamslag Overleden op 05-11-1803 te Zaamslag , 171 dagen oud.
   4.  Cornelis (zie VIII.16).
   5.  Livinus Marinus, geboren op 23-08-1809 te Zaamslag Overleden op 30-04-1810 te Zaamslag , 250 dagen oud.
   6.  Marie, geboren op 03-08-1811 te Zaamslag Overleden op 02-11-1822 te Zaamslag op 11-jarige leeftijd.

 
VIII.16    Cornelis de ZEEUW, smid te Zaamslag, geboren op 30-06-1807 te Zaamslag Overleden op 22-10-1854 te Dordrecht op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan de ZEEUW (zie VII.14) en Leuntje BLAAIJ.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-02-1828 te Zaamslag Echtgenote is Elisabeth Van der HAGE, dagloonster, geboren 1812 te Zaamslag Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie IX.15).
   2.  Catharina, geboren op 12-04-1831 te Zaamslag
   3.  Willem, geboren op 14-12-1832 te Zaamslag Overleden op 16-07-1857 te Zaamslag op 24-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis, geboren op 17-08-1834 te Zaamslag Overleden op 12-01-1856 te Zaamslag op 21-jarige leeftijd.
   5.  Maarten (zie IX.20).
   6.  Adriaan, geboren op 13-02-1839 te Zaamslag Overleden op 30-05-1849 te Zaamslag op 10-jarige leeftijd.
   7.  Levinus Marinus (zie IX.23).
   8.  Leuntje, herbergierster te Zaamslag, geboren op 04-06-1844 te Zaamslag Gedoopt (PG) te Zaamslag Overleden op 10-04-1902 te Zaamslag op 57-jarige leeftijd, begraven te Zaamslag Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-03-1873 te Zaamslag Echtgenoot is Hendrik SCHEELE, 32 jaar oud, koopman, geboren op 02-10-1840 te Zaamslag Gedoopt (PR) te Zaamslag Overleden op 17-07-1924 te Axel op 83-jarige leeftijd, zoon van Jacob SCHEELE, arbeider, en Janna JANSEN.
   9.  Pieter, geboren op 04-07-1846 te Axel Overleden op 13-09-1846 te Axel , 71 dagen oud.
   10.  Pieter (zie IX.28).
   11.  Adriaan, geboren op 15-03-1851 te Zaamslag

 
IX.15    Jan de ZEEUW, hoefsmid te Zaamslag, geboren op 25-08-1828 te Zaamslag Overleden op 24-09-1860 te Zaamslag op 32-jarige leeftijd. In sommige acten wordt hij ook wel Adriaan genoemd. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.16) en Elisabeth Van der HAGE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-02-1857 te Arnemuiden hij 28 jr. zij 20 jr. Echtgenote is Pieternella v.d. WEELE, geboren 1837 te Arnemuiden Dochter van Joos v.d. WEELE en Adriana MARTEIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 17-10-1857 te Poortvliet, overleden op 27-10-1857 te Arnemuiden , 10 dagen oud.

 
IX.20    Maarten de ZEEUW, schipper, geboren op 13-08-1836 te Zaamslag Overleden op 12-06-1885 te County House (USA). op 48-jarige leeftijd. Strafinrichting Zeeland: 46-405 overtreding van de wet op de jagt.
zeven dagen 18-4-1863 tot 25 april 1863.
Strafinricting Zeeland: 55-108 eeenvoudige diefstal eenzame opsluiting
6 april 1868 - 9 mei 1868. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.16) en Elisabeth Van der HAGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1861 te Zaamslag Echtgenote is Catharina KLOUWERS, geboren 1823 te Zaamslag Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 10-09-1862 te Zaamslag Overleden op 25-05-1929 te Vlissingen op 66-jarige leeftijd, begraven te Vlissingen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1887 te Vlissingen met Janus Cornelis de BRUIJNE, 25 jaar oud, zeeman Kok, geboren op 02-12-1861 te Vlissingen, overleden op 20-10-1928 te Vlissingen op 66-jarige leeftijd, begraven te Vlissingen, zoon van Isaac de BRUYNE en Elisabeth van der BURGH.
   2.  Pieternella, geboren op 20-09-1864 te Zaamslag Overleden op 02-10-1867 te Zaamslag op 3-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis, geboren op 05-10-1867 te Zaamslag Overleden op 08-05-1869 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd.

 
IX.23    Levinus Marinus de ZEEUW, geboren op 02-04-1842 te Zaamslag Overleden op 20-05-1879 te Zaamslag op 37-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.16) en Elisabeth Van der HAGE.
Gehuwd met Pauwlina D'HONT, huisvrouw, geboren op 16-04-1845 te Boschkapelle Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Sophia, huishoudster, geboren op 17-08-1866 te Zaamslag Overleden op 22-01-1931 te Zaamslag op 64-jarige leeftijd.
   2.  Paulina, veldarbeidster, geboren op 06-04-1868 te Zaamslag
   3.  Catharina, geboren op 23-07-1869 te Zaamslag
   4.  Leuntje, geboren op 29-10-1870 te Zaamslag Overleden op 08-11-1871 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd.
   5.  Leuntje, geboren op 16-10-1871 te Zaamslag (getuige(n): Pieter Jolijt), overleden op 10-06-1873 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd, oud negen maanden, acht ure des namiddags.
   6.  Cornelis (zie X.11).
   7.  Willem (zie X.13).
   8.  Leuntje, geboren op 24-04-1876 te Zaamslag (gezindte: RK), overleden op 25-02-1955 te Hulst op 78-jarige leeftijd. R.K. ziekenhuis.
   9.  Sophia Elisabeth, geboren op 28-09-1878 te Zaamslag

 
X.11    Cornelis de ZEEUW, veldarbeider, geboren op 23-05-1873 te Zaamslag Overleden op 27-01-1928 te Zaamslag op 54-jarige leeftijd. Strafinrichting Zeeland: 72-175 mishandeling 25 september 1894 14 dagen gevangenisstraf 25 sept. 1894 tot 9 october 1894. Zoon van Levinus Marinus de ZEEUW (zie IX.23) en Pauwlina D'HONT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1898 te Zaamslag Echtgenote is Maatje de FEIJTER, 23 jaar oud, geboren op 06-08-1875 te Zaamslag Dochter van Andries de FEIJTER, boereknecht, en Aaltje PENNE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levinus Marinus (zie XI.1).
   2.  Andries Cornelis (zie XI.3).
   3.  Willem Pieter (zie XI.5).

 
XI.1    Levinus Marinus de ZEEUW, veldarbeider, geboren op 15-02-1890 te Zaamslag Overleden op 16-05-1966 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd. PB-1177. Volkstelling 1947 Zaamslag. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.11) en Maatje de FEIJTER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-10-1917 te Zaamslag Echtgenote is Janneke ZEGERS, 19 jaar oud, geboren op 23-04-1898 te Zaamslag Overleden op 09-12-1974 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Cornelia, geboren op 31-12-1917 te Zaamslag Drie kinderen voor het huwelijk (vader M.C. Jutte) na het huwelijk aangenomen onder de naam Jutte.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-12-1949 te 's Gravenhage Echtgenoot is M. C. JUTTE, geboren 1924 te 's Gravenhage Overleden op 06-02-1978 te 's Gravenhage
   2.  Adriaan Cornelis (Adrie) (zie XII.3).
   3.  Cornelia Maatje, geboren op 20-07-1923 te Zaamslag PB-395 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1947 te Terneuzen met Marinus Wesel VERMEULEN, 24 jaar oud, verz.agent, geboren op 05-12-1923 te Terneuzen, overleden op 24-02-1985 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Adriaan, geboren op 29-02-1932 te Zaamslag Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-09-1963 te Axel Echtgenote is Cornelia van DRONGELEN, geboren 1935 te Axel
   5.  Magdalena, geboren op 18-12-1935 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-12-1955 te Zaamslag Echtgenoot is Adrianus Marinus BOM, 25 jaar oud, geboren op 21-08-1930 te Vlissingen.

 
XII.3    Adriaan Cornelis (Adrie) de ZEEUW, rijksambtenaar, geboren op 06-02-1920 te Zaamslag Overleden op 06-03-2000 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10-03-2000 te Terneuzen, zoon van Levinus Marinus de ZEEUW (zie XI.1) en Janneke ZEGERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-01-1949 te Den Helder Gescheiden na 29 jaar huwelijk op 19-04-1978 van Maartje FERWERDA, geboren op 23-09-1922 te St.Anna Parochie (Fr). Overleden op 04-12-1982 te Den Helder op 60-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1982 te Huisduinen, dochter van AEbele FERWERDA en Tjitske MULLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke (sjanneke), geboren op 19-01-1950 te Den Helder Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-08-1968 te Den Helder met Wilhelmus Gerardus Jacobus (Willem) van den BERG, 19 jaar oud, geboren op 31-01-1949 te 's Gravenhage Zoon van Gerardus (Gerard) van den BERG en Theodora (Dora) WANDERS.
   2.  Levinus Marinus (Leo), pers.zaken te Texel, geboren op 10-02-1951 te Den Helder Gedoopt op 04-03-1951 te Den Helder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-08-1974 te Borger, gescheiden 1983 te Den Helder van Petra Johanna KUYPER, geboren op 12-07-1953 te Den Helder.
   3.  Theodorus, geboren op 29-01-1952 te Den Helder Gedoopt op 02-03-1952 te Den Helder, overleden op 15-12-1973 te Den Helder op 21-jarige leeftijd, oorzaak: auto-ongeluk, begraven op 19-12-1973 te Den Helder.
   4.  Cornelis (Cock), geboren op 05-08-1959 te Den Helder Gedoopt op 16-04-1961 te Den Helder.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-03-1994 te Barsingerhorn met Marijke STEVENS, 28 jaar oud, geboren op 24-11-1965 te Den Helder.
   5.  Tjitske, directrice Reddingmuseum Den Helder, geboren op 16-01-1966 te Den Helder Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-02-1995 te Wieringerwaard met Gerhardus (Gerrit) BAKE, 35 jaar oud, geboren op 14-07-1959 te Enschede.

 
XI.3    Andries Cornelis de ZEEUW, schilder, geboren op 07-04-1905 te Zaamslag PB-154 Volkstelling 1947 Zaamslag. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.11) en Maatje de FEIJTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-09-1928 te Zaamslag Echtgenote is Janna Adriana CORNELISSEN, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1906 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Andries, metselaar/journalist free lance, geboren op 09-02-1929 te Zaamslag PB-455 Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1956 te Zaamslag Echtgenote is A. van NOORDENNEN, 25 jaar oud, geboren op 25-05-1930 te Schiedam.
   2.  Catharina Maatje, geboren op 26-02-1930 te Zaamslag PB-47 Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-12-1955 te Zaamslag Echtgenoot is Levinus Jacobus VERBERKMOES, 25 jaar oud, lasser, geboren op 17-04-1930 te Axel
   3.  Maatje Catharina, geboren op 06-04-1934 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-01-1955 te Zaamslag Echtgenoot is Willy Petrus KALLE, 24 jaar oud, geboren op 27-09-1930 te Westdorpe
   4.  Andries Cornelis, geboren op 09-03-1936 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
   5.  Janna Adriana, geboren op 24-08-1938 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-09-1960 te Zaamslag Echtgenoot is Marinus VERHELST, geboren 1934 te Terneuzen.
   6.  Levinus Willem, geboren op 01-06-1943 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd met Marina de BLAAIJ, geboren te Zaamslag

 
XI.5    Willem Pieter de ZEEUW, landb.knecht, geboren op 02-12-1907 te Zaamslag Overleden op 26-05-1970 te Othene op 62-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1970 te Zaamslag Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.11) en Maatje de FEIJTER.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-10-1926 te Zaamslag Echtgenote is Elisabeth Krina SCHIEMAN, 17 jaar oud, geboren op 23-09-1909.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Cornelia, geboren op 01-12-1926 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1950 te Zaamslag Echtgenoot is Johannes Lambertus van de WEGE, melkslijter, geboren 1926.
   2.  Cornelia Elisabeth, geboren op 04-11-1939 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-06-1960 te Zaamslag Echtgenoot is Jozias Jan LOURENS, 22 jaar oud, bankwerker, geboren op 05-09-1937 te Zaamslag

 
X.13    Willem de ZEEUW, schippersknecht, ijsroom- en oesterverkoper, geboren op 27-03-1875 te Zaamslag Overleden op 10-06-1940 te Antwerpen op 65-jarige leeftijd.
Strafinrichting Zeeland.
Het wederrechtelijk vertoeven in het besloten lokaal bij een ander ingebruik zijnde daar niet zanstonds verwijderen
2 maanden gevangenis straf 21-12-1894 - 19-2-1895.

doortrekkend, vervoer, van 21-12-1894 - 26-12-1894.,, zoon van Levinus Marinus de ZEEUW (zie IX.23) en Pauwlina D'HONT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-04-1904 te Antwerpen met Virginie d' HONT, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1879 te Boschkapelle (Axel), overleden op 13-05-1944 te Antwerpen op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline, geboren op 25-04-1904 te Antwerpen, overleden op 19-02-1979 te Antwerpen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jozef van BRUSSEL, radio / TV technicus, geboren op 25-11-1904 te Berchem (België), overleden op 20-07-1961 te Antwerpen op 56-jarige leeftijd.
   2.  Livinus Constantinus, dienstoverste 'Bell Telephone', geboren op 20-01-1906 te Antwerpen, overleden op 22-11-1958 te Berchem (Antwerpen) op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Angelina BATS.
Gehuwd (2) met Juliana MATHEUS, geboren op 25-08-1899 te Diest (Brabant), overleden op 18-09-1953 te Mortsel (Antwerpen) op 54-jarige leeftijd.
   3.  Pierre, machinist op olietankers, geboren 1914, overleden op 11-11-1943 te Middellandse Zee.
Gehuwd met Elsa van den ABEELE.
   4.  Albert (zie XI.14).
   5.  Maria.
Gehuwd met Jules BLOEBAUM, eerste machinist tankers Esso.

 
XI.14    Albert de ZEEUW, paswerker, geboren op 01-03-1916 te Antwerpen, overleden op 19-07-1961 te Deurne (Antwerpen) op 45-jarige leeftijd, zoon van Willem de ZEEUW (zie X.13) en Virginie d' HONT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-07-1939 te Antwerpen met Maria HAMELS, 21 jaar oud, geboren op 20-08-1917 te Antwerpen, overleden op 02-08-1990 te Lier (Antwerpen) op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jack Constantinus (zie XII.26).

 
XII.26    Jack Constantinus de ZEEUW, geboren op 01-11-1944 te Mortsel (Antwerpen), gepensioneerd
, zoon van Albert de ZEEUW (zie XI.14) en Maria HAMELS.
Gehuwd (1) < 1977 met Hilde MARIëN, geboren op 09-11-1951 te Lier (Antwerpen).
Samenwonend (2) > 1983 met Marina DELAEY, geboren op 25-12-1943 te Gullegem (West Vlaanderen).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Joris, informaticus, geboren op 10-07-1977 te Borgerhout (Antwerpen).
Gehuwd met Petra CARPENTIER, geboren op 04-04-1977.
   2.  Erik Willem, ingenieur, geboren op 19-10-1979 te Borgerhout (Antwerpen).
Samenwonend .. Partner is Brigitte GHIJS.
   3.  Jan Hendrik, geboren op 19-10-1979 te Borgerhout (Antwerpen), overleden op 08-01-1980 te Lier (Antwerpen), 81 dagen oud.
   4.  Joris Jozef, student, geboren op 23-03-1983 te Lier (Antwerpen).

 
IX.28    Pieter de ZEEUW, schipper, geboren op 12-09-1848 te Zaamslag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-11-1896 te Bergen op Zoom op 48-jarige leeftijd, voormiddags vier uur.
Kinderen, behuwd- en kleinkinderen zeggen hartelijk dank aan allen, die blijken van belangstelling hebben gegeven, gedurende de ziekte en het overlijden van de We. P. de Zeeuw-Dingemanse. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.16) en Elisabeth Van der HAGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1872 te Arnemuiden Gescheiden na 23 jaar huwelijk op 22-01-1896 te Krabbendijke Pro Deo.
Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg, dd. 22 januari 1896, is het huwelijk, bestaande tussen Dina Dingemanse, naaister, wonende te Middelburg, als eischeres en Pieter de Zeeuw, wonende te Krabbendijke, gedaagde, door echtscheiding ontbonden verklaard, mett alle gevolgen rechtens.
De Procureur der Eischeres, Mr. K.W. Brevet.

De ondergeteekende meent de schandelijke advertentie van P. de Zeeuw te Krabbendijke als laag en laf te beschouwen, en ieder, die dien persoon kent, zal zeker begrijpen dat zij buiten alle verdenkingen staat, en hoopt met hare 3 kinderen te toonen dat zij haren goeden naam zal trachten te behouden.
Middelburg, 5 juni 1890, Dina Dingemanse.
toto haar leed huisvrouw van P. de Zeeuw. Echtgenote is Dina DINGEMANSE, geboren op 18-09-1844 te Kleverskerke Dochter van Abraham DINGEMANSE en Dina VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie X.17).
   2.  Abraham, schipper schippersknecht, geboren op 01-01-1874 te Arnemuiden (gezindte: ned.ger.), overleden op 01-11-1934 te Middelburg op 60-jarige leeftijd. Heden 3 november achttien honderd vier en dertig overleden des namiddags halfvier. Schipperknecht
Enige en algemene kennisgeving.
Heden overleed onverwachts onzr geliefde broeder, behuwbroeder. Oom en neef.
Middelburg, Korendijk P 76. Door omstandigheden eerst heden geplaatst.
60 jaar oud, archief Middelburg 39/196.
   3.  Jan, schipper, geboren op 01-01-1874 te Arnemuiden (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 22-10-1958 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd. PB-899, volkstelling 1947:CBV.

 
X.17    Cornelis de ZEEUW, schipper (vanaf 1899 schipper-eigenaar), geboren op 03-11-1872 om 16.00 uur te Arnemuiden aangifte gedaan op maandag 4 november 1872
(gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-07-1968 om 15.15 uur te Hendrik-Ido-Ambacht op 95-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1968 te Algemene begraafplaats Middelburg. PB-411, volkstelling 1947: Middelburg.

Persoonsbeschrijving keuring Nationale Militie 1899 - leeftijd 24 jaar - Lengte 1 m 67,5 cm - Hoog voorhoofd - Haar en wenkbrouwen zwart - ogen donker blauw - neus klein - mond gewoon - kin spits - knevel - kleur gezond - aangezicht ovaal - tatouage: anker op rechter hand
Cornelis de Zeeuw was schipper/eigenaar van "De Zes gebroeders" en op 27 aug 1928 eigenaar van het motorschip "MS Madi" met een lening van fl 10.000,= bij de "N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij". Na het overlijden van zijn echtgenote Dina Vermeulen heeft hij na de boedelscheiding, op 06 jun 1950, van de "MS Madi" afstand gedaan ten gunste van zijn zonen Pieter Huibrecht en Cornelis de Zeeuw (toenmalig geschatte waarde op fl 20.000,=)
Verder bezat hij nog een huis aan de Veerse Singel onder nummer T175a te Middelburg (Gelegen sectie F nr 2761 en nr 2762. Het nr 2762 was verkregen uit de erfenis van zijn broer Abraham - Overleden Middelburg, 01 nov 1934).
Zoon van Pieter de ZEEUW (zie IX.28) en Dina DINGEMANSE.
Ondertrouwd op 08-12-1899 te Middelburg Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-12-1899 te Middelburg Echtgenote is Dina VERMEULEN, 26 jaar oud, huisvrouw, geboren op 29-05-1873 te Zutphen (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23-08-1949 om 19.00 uur te Ouderkerk aan de IJssel op 76-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1949 te Algemene begraafplaats Middelburg, dochter van Huibrecht VERMEULEN en Maria Cornelia (Pieternella) VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Huibrecht, schipper eigenaar (MS Madi samen met broer Cornelis), geboren op 26-01-1901 te Middelburg (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 02-03-1979 te Koudekerke op 78-jarige leeftijd, ongehuwd, begraven op 07-03-1979 te Algemene begraafplaats Middelburg. PB-1494. Volkstelling 1947.
   2.  Maria Cornelia, geboren op 02-02-1902 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 22-10-1987 te Koudekerke op 85-jarige leeftijd. Hetzij wij leven, Hetzij wij sterven, Wij zijn des Heren. Rom.14.8
Op 22 october overleed na een jarenlange, liefdevolle verpleging in "Der Boede", onze lieve moeder, oma en zuster.
Corr. adres: C.J. Kampman, Albert Schweitzerring 85, D.2210 Itzehoe (W.Dld.), begraven op 27-10-1987 te Middelburg Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-12-1927 te Middelburg Echtgenoot is Jacobus KAMPMAN, geboren ca 1900, overleden op 29-11-1969 te Hendrik-Ido-Ambacht, begraven op 02-12-1969 te Algemene begraafplaats Middelburg.
   3.  Dina, geboren op 18-03-1903 te Middelburg (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23-10-1937 te Middelburg op 34-jarige leeftijd, begraven op 27-10-1937 te Middelburg.
   4.  Huibrecht (Huib) (zie XI.22).
   5.  Cornelis, schipper eigenaar (MS Madi samen met broer Pieter Huibrecht tot 1979), geboren op 19-10-1905 te Rotterdam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 15-05-1985 te Middelburg op 79-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1985 te Algemene begraafplaats Middelburg. PB-429. Volkstelling 1947 Middelburg.

leed aan evenwichtstoornis.
   6.  Hector (zie XI.25).

 
XI.22    Huibrecht (Huib) de ZEEUW, Schipper binnenvaart ESSO-tanker (Ouderkerk a/d IJssel. Geboren op 06-05-1904 te Middelburg (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 26-04-2004 om 00.30 uur te Vlissingen op 99-jarige leeftijd, begraven op 01-05-2004 te Middelburg. PB-794. Volkstelling 1947 CBR. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.17) en Dina VERMEULEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-07-1933 te Rotterdam met Geertje (Gree) SCHETS, 27 jaar oud, geboren op 31-07-1905 te Middelburg, overleden op 10-06-1989 te Middelburg op 83-jarige leeftijd. Na een zeer moedig, langdurig doch geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma GEERTJE DE ZEEUW-SCHETS in de leeftijd van 83 jaar. 4337 EM Middelburg Buitenruststraat 183. Gecremeerd op 14-06-1989 te Middelburg, dochter van Frans SCHETS en Sea Maatje VENDEVILLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina (Dinie), geboren op 15-04-1936 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met BANK.
   2.  Frans Cornelis (zie XII.31).

 
XII.31    Frans Cornelis de ZEEUW, werkzaam bij KLM, geboren op 13-05-1939 te Rotterdam Overleden op 31-05-2017 te Laren (NH) op 78-jarige leeftijd, begraven op 07-06-2017 te Algemene begraafplaats Laren NH, zoon van Huibrecht (Huib) de ZEEUW (zie XI.22) en Geertje (Gree) SCHETS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-12-1963 met Amy KIJNE.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 09-06-1982 met Jannesien Antje (Jans) van REES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marjon Yvonne, geboren op 27-08-1964 te Hoofddorp.
   2.  Peter Andre, geboren op 15-08-1969 te Haarlem.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Frans Huib (Huip), geboren op 28-09-1983 te Amsterdam.
Samenwonend . Partner is Kiek.
   4.  Jan Friso, geboren op 01-02-1986 te Amsterdam.
Samenwonend . Partner is Anne.

 
XI.25    Hector de ZEEUW, kapitein binnenvaart, kapitein passagiersschip (op het IJsselmeer), kapitein rondvaartboot (Veerse Meer, eerst op de 'Noordzee' en later op de 'Madeleine'), geboren op 02-12-1907 te Schiedam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 19-01-1994 om 10.25 uur te Koudekerke (gem. Valkenisse) op 86-jarige leeftijd. Overleden in verpleeghuis "Der Boede" afdeling Keersluis. Hij was daar meer dan een jaar verzorgd na een hersenbloeding die zijn spraakvermogen had aangetast en die een gedeeltelijke verlamming had veroorzaakt. Het spraakvermogen had zich gedeeltelijk hersteld, maar de verlammingen zijn gebleven.

Na meer dan een jaar liefdevol verzorgd te zijn geweest in verpleeghuis 'Der Boede" is heden uit onze familiekring weggenomen mijn geliefde man, onze zorgzame vader, grootvader, overgrootvader en broer.
Begraven op 24-01-1994 te Algemene begraafplaats Middelburg. PB-692. Volkstelling 1947 Middelburg. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.17) en Dina VERMEULEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23-05-1930 te Middelburg Gescheiden na 11 jaar huwelijk op 11-03-1942 van Maria Jacoba LOKERSE, geboren op 27-03-1909 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), overleden 1992.
Ondertrouwd (2) op 25-10-1948 te Vlissingen, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 12-11-1948 te Vlissingen met Johanna Catharina LOEKEMEIJER, 38 jaar oud, medewerkster huishoudelijke dienst ("Bethesda ziekenhuis" Vlissingen), geboren op 17-12-1909 om 04.00 uur te Vlissingen, overleden op 19-07-2000 te Vlissingen op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-07-2000 te Westelijke Oude Havendijk 3, Middelburg. Toen bij de bevrijding op 01 november 1944 haar man Arie en zwager Willem waren doodgeschoten, raakte ook haar huis in de Coosje Buskensstraat nr 43 in brand en moest zij, hoogzwanger, met haar twee kinderen Petrus en Jacoba Cornelia via de achterkant van de woning vluchten. Door alle doorstane emotie kreeg zij daarna een miskraam. De hele inboedel was door de brand verloren gegaan en als hulpgoederen kreeg zij alleen een kookketel, die naar eigen zeggen ook nog lek was.
Later is zij door koninging Wilhelmina gecondoleerd als oorlogsweduwe.
Dochter van Johannes Willem LOEKEMEIJER en Jacoba Cornelia LUIJTEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis (zie XII.34).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Dina, geboren op 13-05-1949 te Vlissingen. Adres: Westerzicht 612, Vlissingen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-09-1970 te Vlissingen met Dick DUINHOUWER, 22 jaar oud, timmerman, medewerker KMS (aluminium verwerking), geboren op 27-09-1947 te Vlissingen, zoon van Anthonie DUINHOUWER en Pieternella Johanna de BIL.
   3.  Johanna Catharina (Joke), winkelierster (1977-1978), part-time vertegenwoordigster (1993- ), geboren op 03-02-1951 om 11.55 uur te Vlissingen (gezindte: Ned.herv.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1976 te Vlissingen (getuige(n): Vaders Bruid en Bruidegom, zuster bruidegom B.J.C. Foekking en werkgever bruid P.J. Miltenburg.), gehuwd voor de kerk op 11-06-1976 te Vlissingen (Grote- of St-Jacobskerk) met Jan Cornelis Willem FOEKKING, 23 jaar oud, Rijksambtenaar Kon.Marine (van 06-01-1975 tot 31-08-2002), geboren op 12-08-1952 om 15.00 uur te Alphen a/d Rijn, gedoopt (Ned.Herv.) op 07-09-1952 te Ned.Herv. kerk te Alphen a/d Rijn, hobby: genealogie, zoon van Jan FOEKKING en Willempje Cornelia (Wil) VIERBERGEN, verloofd: Maastricht, 27 jul 1975.

 
XII.34    Cornelis de ZEEUW, kapitein kustvaart, Kapitein koopvaardij Kleine Handelsvaart (tot 1986), geboren op 14-12-1930 te Vlissingen. Volkstelling 1947 Middelburg. Zoon van Hector de ZEEUW (zie XI.25) en Maria Jacoba LOKERSE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1952 te Vlissingen met Jacoba Cornelia (Cobie) LOEKEMEIJER, 20 jaar oud, huisvrouw, geboren op 25-06-1932 te Vlissingen, overleden op 15-07-1995 te Vlissingen op 63-jarige leeftijd, begraven op 19-07-1995 te Algemene begraafplaats Vlissingen, dochter van Jacob LOEKEMEIJER, bankwerker, en Maria Cornelia KOLK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Marja), geboren op 25-11-1954 te Vlissingen.
Marja begon een relatie met Johnny Hollars.
Haar kind is echter uit een onbekende relatie. Gehuwd met n.n.
   2.  Hector, caféhouder (café Thor te Vlissingen), geboren op 12-02-1957 te Vlissingen.
   3.  Jacob (Jaap) (zie XIII.25).

 
XIII.25    Jacob (Jaap) de ZEEUW, geboren op 09-05-1958 te Vlissingen, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie XII.34) en Jacoba Cornelia (Cobie) LOEKEMEIJER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-08-1985 te Vlissingen, gehuwd voor de kerk op 23-08-1985 te Vlissingen (Onze Lieve Vrouwekerk) met Harriette HESSELMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teun, geboren op 17-05-1989.
   2.  Pleuni, geboren op 16-03-1991.

 
VII.16    Adriaan de ZEEUW, geboren op 20-10-1776 te Axel (getuige(n): Pieter de Bruin Neeltje van Campen), overleden op 03-04-1814 te Terneuzen op 37-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Pietersz. de ZEEUW (zie VI.1) en Jozina de KRIJGER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-10-1804 te Terneuzen, akte nr. 10. hij 27 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Catharina WILHELM, 23 jaar oud, gedoopt op 19-11-1780 te Terneuzen, dochter van Christiaan WILHELM en Jacoba WEIJNS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie VIII.20).
   2.  Jacoba Johanna, arbeidster, geboren op 16-06-1806 te Terneuzen, overleden op 23-05-1881 te Zaamslag op 74-jarige leeftijd, negen uur des avonds.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1830 te Zaamslag met Jacobus KRANE, werkman.

 
VIII.20    Cornelis de ZEEUW, geboren op 21-12-1804 te Terneuzen, overleden op 30-09-1856 te Terneuzen op 51-jarige leeftijd, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VII.16) en Catharina WILHELM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-08-1824 te Zaamslag Echtgenote is Sara DEMENIE, 28 jaar oud, geboren te Zaamslag Gedoopt op 07-12-1795 te Zaamslag Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan, geboren op 08-10-1824 te Zaamslag Overleden op 18-10-1824 te Zaamslag , 10 dagen oud.
   2.  Adriaan (zie IX.32).
   3.  Cornelis (zie IX.34).
   4.  Catharina, geboren op 24-01-1835 te Terneuzen, overleden op 20-12-1905 te Terneuzen op 70-jarige leeftijd. Memories van successie Kantoor Hulst inv, nrs. 829/833 film 138.
De ondergetekenden:
1. Jacobus Jansen werkman wonende te Terneuzen
2. Cornelis Jansen wek en wonende te Terneuzen
3. Willem Helmendach werkman en wonende te Hoek als in gemeenschap van g goederen gehuwd met Sara Jansen

Domicilie hierzende te kantore van Notaris van der Moer te Terneuzen.
Dat op de 20e. december 1905 ter haar woonplaats te Terneuzen in ongehuwden staat en zonder over haar nalatenschap te hebben beschikt is overleden Catharina de Zeeuw in leven zonder beroep weduwe van an Jansen dat zij tot haar enige erfgenaam bij versterf heeft nagelaten de drie uit het huwelijk met haren genoemden echtgenoot geboren kinderen Jacobus, Cornelis en Sara Jansen alhier vvernoemd ieder voor 1/3 dat zij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en zij ook geene periodieke uitkeringen genoot. Zodat door haar overlijden geene erfstellingen over de hand, geene vruchtgebruik of periodieke uitkeringen zijn vervallen of op anderwijns overgegaan en dat en dat hare nalatenschap op de dag van haar overlijden bestond uit:

haar onverdeeld aandeel of 1/2 in.
a. Het recht van erfpacht voor onbepaalden tijd op twee percelen grond en het daar opstaande met woonhuis met toebehoren in de buurt van Driewegen gemeente Terneuzen bij het kadaster dezer gemeente bekend in sectie E no. 269 huis en erf groot, 1 are 80 centiare zijnde de grond eigendom van Catharina Bakker grondeigenare te Zaamslag, weduwe van Willem de Putter ten dage van het overlijden der erflaatster eene verkoopwaarde de vertegenwoordigen
van fl. 664.--

Eene partij huisraad en enige andere goederen waarde fl 118,20
totaal fl 782,20
Waarvan de helft bedraaagt fl. 391.10
Eenige klederen vertegenwoordigen een waarde van fl. 10.--
totaal fl. 401.10
afgetrokken begraafniskosten en erflasten fl. 20,46
rest gl. 380,64
.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-02-1860 te Terneuzen met Jan JANSEN, geboren 1836 te Hoek
   5.  Guillaam (zie IX.38).

 
IX.32    Adriaan de ZEEUW, arbeider, geboren op 03-12-1825 te Zaamslag Overleden op 29-06-1888 te Terneuzen op 62-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.20) en Sara DEMENIE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-06-1856 te Neuzen akte nr. 13. hij 30 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Pieternella COVÉ, 24 jaar oud, werkvrouw, geboren op 27-12-1831 te Terneuzen, dochter van Martinus COVÉ en Maatje van DOESELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie X.21).
   2.  Martinus (zie X.23).
   3.  Sara, dienstmeid, geboren op 14-04-1863 te Terneuzen, overleden op 13-11-1920 te Hoek op 57-jarige leeftijd. Kinderen voor haar huwelijk: Adriana Levina de Zeeuw geb. 18-01-1881 te Terneuzen. Ger. Gem. Overleden te Heemstede op 4-4-1944. Op 5-9-1901 trouwde zij te Terneuzen met Anthonie Faas, aannemer, geb. 02-10-1879
PB-89. Volkstelling 1947 Terneuzen. Oud 17 jaar (op de geb.akte geschreven? ).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25-02-1886 te Terneuzen met Cent BEAUFORT, arbeider, geboren 1863 te Axel Zoon van Jan BEAUFORT en Krina DIELEMAN, werkvrouw.
Gehuwd (2).
   4.  Jan, landbouwersknecht, geboren op 31-10-1864 te Terneuzen, overleden op 29-04-1882 te Terneuzen op 17-jarige leeftijd, half drie des namiddags.

 
X.21    Cornelis de ZEEUW, geboren op 05-10-1859 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-03-1937 te Aardenburg op 77-jarige leeftijd. In 1892 naar Hontenisse. Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.32) en Pieternella COVÉ.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-10-1879 te Axel Echtgenote is Maatje BAREMAN, 19 jaar oud, geboren op 12-12-1859 te Axel Overleden op 19-02-1931 te Aardenburg op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella, geboren op 14-10-1879 te Axel (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 04-01-1949 te Hontenisse op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-07-1908 te Hontenisse Echtgenoot is Jan van HOEVE, 30 jaar oud, geboren op 13-02-1878 te Hontenisse PB-1499. Volkstelling 1947 Hontenisse.
   2.  Krijn (zie XI.30).

 
XI.30    Krijn de ZEEUW, veldarbeider, geboren op 29-06-1881 te Terneuzen, overleden op 16-01-1987 te Breskens op 105-jarige leeftijd. Per 04-05-1910 van Hontenisse naar Biervliet en per 11-05-1912 naar Retranchement. PB-1131. Volkstelling 1947 Breskens. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.21) en Maatje BAREMAN.
Gehuwd met Elisabeth de LANGE, geboren op 01-07-1888 te Stoppeldijk Overleden op 20-06-1970 te Oostburg op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Adriana, geboren op 13-03-1910 te Hontenisse Overleden op 26-05-1985 te Aardenburg op 75-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1985 te Aardenburg PB-1218 Volkstelling 1947 Aardenburg.
Gehuwd te Aardenburg Echtgenoot is Jacobus Gommert AARNOUTSE, geboren 1905 te Aardenburg Overleden op 26-07-1985 te Aardenburg Begraven op 30-07-1985 te Aardenburg
   2.  Joseph (zie XII.42).
   3.  Cornelis (zie XII.44).
   4.  Anna Elisabeth, costumière, geboren op 25-02-1929 te Retranchement Volkstelling Retranchement.
Gehuwd met Florend Hendrik de KRIJGER, geboren 1928 te Breskens Overleden op 16-02-1990 te Breskens Met droefheidgeven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, broer, schoonbroer en oon FLOREND HENDRIK DE KRIJGER op de leeftijd van 62 jaar.
4511 HD Breskens,16 Februari 1990 Ringlaan 15.
De crematie .waarbij U wordt uitgenodigd, zal plaathebben op Dinsdag 20 Februari in Crematoteum " Blauwe Toren "te Brugge. Begraven op 20-02-1990 te Brugge.

 
XII.42    Joseph de ZEEUW, chauffeur, geboren op 14-02-1912 te Biervliet Overleden op 18-05-1987 te Biervliet op 75-jarige leeftijd. PB-1101 Volkstelling 1947 Groede. Zoon van Krijn de ZEEUW (zie XI.30) en Elisabeth de LANGE.
Gehuwd met Johanna Magdalena RABOUT, geboren 1911, overleden op 12-07-1995 te Breskens Na een langdurige ziekte en moedig gedragen lijden, is heden van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en schoonzuster. Begraven op 15-07-1995 te Breskens Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke Elisabeth, geboren op 29-04-1936. Volkstelling 1947 Groede.
Gehuwd met J .I van den AMEELE.
   2.  Cornelis, geboren op 19-10-1939 te Uitwijk, overleden op 24-03-1982 te Breskens op 42-jarige leeftijd, begraven te Breskens Volkstelling 1947 Groede.
   3.  Elisabeth Janneke, geboren op 06-05-1945. Volkstelling 1947 Groede.
Gehuwd met Bram ?

 
XII.44    Cornelis de ZEEUW, landarbeider, geboren op 18-12-1917 te Retranchement Overleden op 30-09-1986 te Scheveningen op 68-jarige leeftijd. PB-1947 Volkstelling 1947 Den Haag. Zoon van Krijn de ZEEUW (zie XI.30) en Elisabeth de LANGE.
Gehuwd met E. J.van de VOORDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozina, geboren op 24-01-1944. Volkstelling 1947 Den Haag.
Gehuwd met Jozina Elisabeth ??? Geboren op 18-12-1917.
   2.  Cornelis, geboren op 16-05-1946. Volkstelling 1947 Den Haag.

 
X.23    Martinus de ZEEUW, arbeider, geboren op 13-11-1861 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 22-12-1929 te Terneuzen op 68-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.32) en Pieternella COVÉ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1887 te Terneuzen met Pieternella SCHIERVOGEL, 23 jaar oud, geboren op 03-08-1863 te Hoek Overleden op 22-04-1950 te Terneuzen op 86-jarige leeftijd, dochter van Maria SCHIERVOGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan, geboren op 19-06-1887 te Terneuzen, overleden op 23-08-1887 te Terneuzen, 65 dagen oud.
   2.  Pieternella Maria, geboren op 12-06-1888 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 10-08-1962 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd. PB-1510. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-11-1928 te Terneuzen met Gerardus RIEMENS, 34 jaar oud, werkman, geboren op 06-02-1894 te Terneuzen, overleden op 11-04-1976 te Terneuzen op 82-jarige leeftijd, zoon van Cornelis RIEMENS, werkman bootwerker, en Willemina van DIJKE.
   3.  Maria Pieternella, geboren op 12-04-1891 te Terneuzen.
   4.  Sara, geboren op 10-09-1892 te Terneuzen, overleden op 07-10-1892 te Terneuzen, 27 dagen oud.
   5.  Elisabeth, geboren op 12-06-1895 te Terneuzen. PB-522. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-03-1919 met Salomon de QUELERIJN, visserman, geboren 1894 te Bruinisse Overleden op 16-03-1976 te Terneuzen. PB-533. Volkstelling 1947 Terneuzen.
   6.  Adriaan (zie XI.39).
   7.  Hendrik (zie XI.41).
   8.  Cornelis Martinus (zie XI.43).
   9.  Martinus, geboren op 12-03-1906 te Terneuzen, overleden op 18-12-1929 te Terneuzen op 23-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
   10.  Lena Sara, geboren op 25-08-1909 te Terneuzen. PB-1171. Volkstelling 1947.

 
XI.39    Adriaan de ZEEUW, werkman, geboren op 14-07-1896 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 08-01-1964 te Terneuzen op 67-jarige leeftijd. PB-43. Volkstelling 1947 Terneuzen. Zoon van Martinus de ZEEUW (zie X.23) en Pieternella SCHIERVOGEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1924 te Terneuzen met Cornelia van DOORN, 25 jaar oud, geboren op 19-03-1899 te Axel Overleden op 08-11-1975 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Wilhelmina, dienstbode, geboren op 02-04-1925 te Terneuzen. PB-1513. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-09-1948 te Terneuzen met Arij SCHOUT, 23 jaar oud, geboren op 08-07-1925 te Oost-Souburg
   2.  Wilhelmina Pieternella, verpleegkundige, geboren op 22-02-1929 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-11-1949 te Leiden, gescheiden na 6 jaar huwelijk op 20-08-1956 te Leiden van Johannes PRINS, geboren op 08-11-1924 te Assen.

 
XI.41    Hendrik de ZEEUW, transportarbeider, geboren op 24-02-1900 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-12-1971 te Axel op 71-jarige leeftijd. PB-712. Volkstelling 1947 Terneuzen. Zoon van Martinus de ZEEUW (zie X.23) en Pieternella SCHIERVOGEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-07-1926 te Hoek Echtgenote is Anthonia KOSTER, 24 jaar oud, geboren op 23-02-1902 te Hoek Overleden op 14-10-1968 te Axel op 66-jarige leeftijd. Heden nam de Heere van ons weg onze geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ANTHONIA KOSTER in de ouderdom van 66 jaar.
Axel, 14 october 1968 Rooseveltlaan 29. Begraven op 17-10-1968 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Janna, Winkelbediende/boekhandel, geboren op 15-01-1930 te Terneuzen, overleden op 20-02-1978 te Hoek op 48-jarige leeftijd. Tot onze diepe droefheid, werd heden, zacht en kalm, van onze zijde weggenomenn, onze geliefde, zorgzame moeder, behuwd- en overgrootmoeder NEELTJE DE ZEEUW in de gezegende ouderdom van 89 jaar. Hoek, 20 Februari 1978, Corr. adres P.C. Hoofdstraat 2 Terneuzen. Begraven op 24-02-1978 te Hoek Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-04-1952 te Terneuzen met Cornelis van HERMON, 24 jaar oud, geboren op 24-02-1928.
   2.  Janna Pieternella, geboren op 01-09-1932 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1955 te Terneuzen met Frederik HAMELINK, 28 jaar oud, geboren op 27-08-1927 te Axel Zoon van Andries Jacobus HAMELINK en Dina den ENGELSMAN.

 
XI.43    Cornelis Martinus de ZEEUW, transportarbeider, geboren op 11-06-1902 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.) (getuige(n): Nicolaas Haak), overleden op 24-03-1983 te Hoek op 80-jarige leeftijd. Heden nam de Here tot Zich zijn kind, mijn lieve zorgzame man, vader en opa CORNELIS MARTINUS DE ZEEUW op de leeftijd van 80 jaar 24 Maart 1983, 'Vremdieke' Irisstraat 30, 4542 EE Hoek. PB-479. Volkstelling 1947. Zoon van Martinus de ZEEUW (zie X.23) en Pieternella SCHIERVOGEL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-09-1932 te Hoek Echtgenote is Janna de BRUIJNE, 23 jaar oud, geboren op 27-09-1908 te Hoek Overleden op 24-02-2000 te Terneuzen op 91-jarige leeftijd, begraven op 28-02-2000 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Marinus (zie XII.56).

 
XII.56    Martinus Marinus de ZEEUW, timmerman, geboren op 28-01-1935 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), zoon van Cornelis Martinus de ZEEUW (zie XI.43) en Janna de BRUIJNE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1960 te Axel Echtgenote is Maatje de FOUW, 22 jaar oud, geboren op 10-10-1937 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Patric, geboren 1963 te Axel

 
IX.34    Cornelis de ZEEUW, commissionair arbeider, geboren op 01-05-1831 te Neuzen Overleden op 23-11-1907 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, memories van successies. 7/2332. Aanwijzigingen van het register 28-3,
3/791.

Baten: ............................fl. 178.02
Waarde der roerende zaken..........fl 350.--

De ondergetekenden Cornelis de Zeeuw, Corneliszoon jr. werkman en herbergier
wonende te Terneuzen en Marinus de Pooter werkvrouw wonende te Hoek als in gemeenschap van goederen getrouwd met Adriana Sara de Zeeuw. Domicilie kiezende
ten kantore van den notaris van der Moer te Terneuzen.
Dat hij tot zijn eninige erfgenaam enz.
totaal fl. 356,64 Hiervan behoort 1/2 tot de nalatenschap voor Cornelis de Zeeuw jr. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.20) en Sara DEMENIE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-07-1863 te Neuzen Echtgenote is Wilhelmina DIELEMAN, 31 jaar oud, geboren op 01-01-1832 te Axel Overleden op 09-06-1911 te Terneuzen op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes DIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 27-08-1863 te Neuzen Overleden op 08-09-1863 te Neuzen , 12 dagen oud.
   2.  Cornelis (zie X.29).
   3.  Adriana Sara, veldarbeidster, geboren op 09-12-1866 te Neuzen Overleden op 15-02-1938 te Terneuzen op 71-jarige leeftijd, des namiddags tien uur. Begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-04-1900 te Terneuzen met Marinus de POOTER, overleden op 26-09-1900 te Terneuzen.
   4.  Sara Adriana, geboren op 24-01-1870 te Neuzen Overleden op 30-01-1870 te Neuzen , 6 dagen oud.
   5.  Jan, geboren op 20-05-1873 te Terneuzen, overleden op 24-08-1873 te Terneuzen, 96 dagen oud, vier uur in de morgen.

 
X.29    Cornelis de ZEEUW, fabrieksarbeider, geboren op 19-03-1865 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 10-01-1950 te Terneuzen op 84-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie IX.34) en Wilhelmina DIELEMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Axel Echtgenote is Hendrika DEIJ, 24 jaar oud, geboren op 24-04-1870 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 14-08-1897 te Axel Overleden op 09-09-1898 te Terneuzen op 1-jarige leeftijd.
   2.  Arie, geboren op 30-10-1898 te Terneuzen.
   3.  Cornelis (zie XI.49).
   4.  Jan A. Geboren op 07-10-1901 te Terneuzen (getuige(n): Jan Kiel), overleden op 22-12-1902 te Terneuzen op 1-jarige leeftijd.
   5.  Jan, loswerkman, geboren op 24-04-1903 te Terneuzen, overleden op 10-04-1925 te Terneuzen op 21-jarige leeftijd, half drie des voor middags.
   6.  Wilhelmina, geboren op 26-03-1906 te Terneuzen, overleden op 22-01-1907 te Terneuzen, 302 dagen oud.
   7.  Wilhelmina, winkeljuffrouw, geboren op 21-07-1908 te Terneuzen, gedoopt (Ned. Herv.) op 23-07-1908, overleden op 18-01-1989 op 80-jarige leeftijd. Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan: in de leeftijd van 80 jaar
Goes, 18 Januari 1989. Erasmusflat. Correspondentieadres Graaf Jansdijk 4
4571 SH Axel. Begraven op 21-01-1989 te Goes PB-1651. Volkstelling 1947 Terneuzen. Adres: Akaziastraat 18 Terneuzen.
Gehuwd 1955.

 
XI.49    Cornelis de ZEEUW, agent politie, geboren op 03-04-1900 te Terneuzen. PB-428. Volkstelling 1947 Terneuzen. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie X.29) en Hendrika DEIJ.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-07-1929 te Schiedam met Elisabeth Geertruida LEUNIS, 24 jaar oud, geboren op 13-01-1905 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika, verkoopster, geboren op 30-04-1930 te Schiedam (gezindte: Ger.Gem.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1952 te Terneuzen met Jacob Jacobus van de WEGE, 24 jaar oud, geboren op 27-07-1927 te Zaamslag
   2.  Tanneke, geboren op 06-03-1937 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1960 te Terneuzen met Abraham TWIST, 30 jaar oud, geboren op 10-05-1930.
   3.  Betsy, geboren op 03-06-1942 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.).
   4.  Cornelis A. J. Geboren op 07-11-1943 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.). Volkstelling 1947 Terneuzen.

 
IX.38    Guillaam de ZEEUW, geboren op 07-10-1837 te Terneuzen, overleden op 27-03-1886 te Terneuzen op 48-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.20) en Sara DEMENIE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1867 te Terneuzen met Janna de MEESTER, 28 jaar oud, geboren op 07-10-1838 te Terneuzen, dochter van Jan de MEESTER en Johanna van de WEGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 09-08-1867 te Neuzen Overleden op 02-01-1871 te Neuzen op 3-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Jan, geboren op 22-03-1871 te Neuzen Overleden op 04-09-1872 te Neuzen op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jan, geboren op 28-06-1872 te Terneuzen, overleden op 13-08-1872 te Terneuzen, 46 dagen oud.
   4.  Cornelis, geboren op 01-08-1874 te Terneuzen, overleden op 09-04-1894 te Terneuzen op 19-jarige leeftijd, twaalf uur des middags.
   5.  Jan (zie X.39).
   6.  Johanna, geboren op 21-10-1879 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 11-11-1956 te IJzendijke op 77-jarige leeftijd. De Hullu: De hofsteden van Biervliet. Zij worden genoemd als bowoners van een boerderij onder Biervliet in 1910. PB-:1002, Volkstelling 1947: IJzendijke.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-10-1900 te Terneuzen met Hendrik RIEMENS, 23 jaar oud, verldarbeider, Terneuzen landbouwer te Biervliet, geboren op 26-11-1876 te Boschkapelle Overleden na 1939.

 
X.39    Jan de ZEEUW, landarbeider, geboren op 10-09-1875 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 24-09-1925 te Terneuzen op 50-jarige leeftijd, elf uur des voor middags. Begraven te Terneuzen. Memories van successie 1901 - 1927 8/8825 casette 141 a.
Memorie van aangifte ten kantore van het recht van successie te Hulst wegens de nalatenschap van Jan de Zeeuw overleden te Ter Neuzen
den 24 september 1925.
De ondergetekenden:
Janna Catharina de Visser van beroep te Driewegen gemeente Terneuzen
weduwe van Jan de Zeeuw tuinder en handelende.
A. voor zich en
B. als moedervoogdes over de minderjarigen 1.Guilliaam, 2.Janna, 3. Pieter
4. Johann, 5. Maria Cornelia Hendrika, 6. Cornelis de Zeeuw.
Terzake van dezer aangifte domicielie hier ten ten kantore van notaris
Ph.J. Callefels te Terneuzen.
Verklaart
dat den 15 september 1925 te Ter Neuzen is overleden Jan de Zeeuw laatstelijk werkman wonende aldaar.
Dat deze overledene niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt
Dat hij tot zijner eenigen erfgenamen heeft nagelaten: zijn vernoemd echtgenoote de aangeefster in deze, en zijn zes uit zijn vermeld huwelijk
met haar voornoemde: Guilliaam, Johanna, Pieer, JOhanna, Maria Cornelis Hendrika en Cornelis de Zeeuw ieder dier erfgenamen voor een zevende gedeelte.
Dat hij geen goederen als bewaarder erfgenaam of in vruchtgebruik bezat omdat
door zijn overlijden geen vruchtgebruik of periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Dat het haar aangeefsters niet bekend is dat eenige erflaters van overlijden
krachtens eene overeenkomst van levensverzekering uitkeringen in kapitaal of rente heeft plaats gehad of nog moet plaats hebben.
Dat zij aangeefster verklarende zij dit niet mede voor zoveel haar bekend is
voor de door haar vertegenwoordige minderjarigen betreft in geenerlei vorm van
erflaters enige aanrecht onderworpen schenkingen in de zin der successie hebben ontvangen.
Dat de erflater geene andere onroeende goederen bezat dan:
A. de helft in het huis en erf staande en liggende te Driewegen, 0 150
gemeente Terneuzen kader bekend gemeente Neuzen sectie E nummer 956.
groot 4 aren.
B. Een onverdeeld een achtse gedeelte in een huis met schuur op en met
1 hectare 16 aren 66 centiaren. Erf en bouwlanden zijkanten wegliggende
te Driewegen gemeente Terneuzen sectie E 597, 1073, 1074 en 1077.
Dat het actief van erflaters nalatenschap bedraagt fl. 950.--
In het zuivere saldo fl. 437,60
Hetgeen geerfd wordt als vernoemdd.

Zoon van Guillaam de ZEEUW (zie IX.38) en Janna de MEESTER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-04-1908 te Terneuzen met Janna Catharina de VISSER, 28 jaar oud, huisvrouw, geboren op 02-08-1879 te Terneuzen, overleden op 30-01-1946 te Terneuzen op 66-jarige leeftijd, dochter van Pieter de VISSER en Cornelia ZEGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guillaam, geboren op 25-02-1909 te Terneuzen, overleden op 16-04-1909 te Terneuzen, 50 dagen oud, elf uur in de namiddag
.
   2.  Cornelia, geboren op 21-06-1911 te Terneuzen, overleden op 03-01-1920 te Terneuzen op 8-jarige leeftijd. Omgekomen bij een ongeval met een rijtuig met paarden op nieuwjaarsdag. o.
   3.  Cornelis, geboren 1912 te Terneuzen, overleden op 03-01-1920 te Terneuzen.
   4.  Guillaam (zie XI.58).
   5.  Janna, geboren op 19-01-1915 te Terneuzen. PB-945-2. Volkstelling 1947 Terneuzen
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-06-1942 te Terneuzen met Jozias den BEER, 25 jaar oud, geboren op 01-05-1917 te Axel
   6.  Johanna, geboren op 29-03-1916 te Terneuzen, overleden op 14-10-2003 te Terneuzen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd 1938 te Axel Echtgenoot is Adriaan Karel van CADSAND, geboren te Axel
   7.  Pieter (zie XI.64).
   8.  Maria Cornelia Hendrika, geboren op 11-11-1919 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 09-11-1993 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, heeft de Heere plotseling uit ons midden weggenomen, onze lieve moeder en oma. Begraven op 12-11-1993 te Terneuzen. PB-1276. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1942 te Terneuzen met Pieter ZEGERS, 26 jaar oud, chauffeur, geboren op 27-06-1915 te Koksdorp (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 06-01-1990 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest geven wij u kennis dat de Heere na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. Begraven op 10-01-1990 te Terneuzen.
   9.  Cornelis, straatmaker/gem. werken, geboren op 07-02-1922 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 22-04-1998 te Middelburg op 76-jarige leeftijd. Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor mij is geweest, geef ik u kennis dat na een liefdevolle verzorging, toch nog onverwacht is overleden, mijn zeer geliefde man, in de leeftijd van 76 jaar. Begraven op 27-04-1998 te Middelburg PB-444. Volkstelling 1947 Terneuzen. woont: de Ruijterstraat 3 te Middelburg.tel: 0118 - 636919 postcode 4335.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-09-1958 te Serooskerke Echtgenote is Johanna MARKUSSE, 32 jaar oud, geboren op 23-10-1925 te Serooskerke

 
XI.58    Guillaam de ZEEUW, landarbeider, geboren op 30-12-1913 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 26-06-1984 te Terneuzen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan de ZEEUW (zie X.39) en Janna Catharina de VISSER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1941 te Axel Echtgenote is Maria OLLEBEK, 23 jaar oud, geboren op 12-10-1917 te Axel Dochter van Christiaan OLLEBEK en Cornelia JANSEN van ROSENDAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie XII.64).
   2.  Christiaan (zie XII.66).
   3.  Willem (zie XII.68).
   4.  Piet (zie XII.70).
   5.  Janna Catharina, geboren op 17-05-1947 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-02-1967 te Terneuzen met Marinus Jan de FEIJTER, 22 jaar oud, geboren op 19-02-1944 te Terneuzen, zoon van Jan Anthonie de FEIJTER, verkoper aardappelen/groente, en Janneke van de VREEDE.
   6.  Cornelis, geboren op 12-01-1951 te Terneuzen, overleden op 01-04-1951 te Terneuzen, 79 dagen oud, begraven te Terneuzen.
   7.  Cornelis, schilder, geboren op 11-05-1955 te Terneuzen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-08-1975 te Terneuzen met Margarethe Jacoba Maria GORT.
   8.  Marinus, geboren op 26-07-1956 te Terneuzen.
   9.  Cornelia, geboren op 26-10-1958 te Terneuzen, overleden op 17-11-1958 te Terneuzen, 22 dagen oud.

 
XII.64    Jan de ZEEUW, werkt.kundige NSM, geboren op 18-02-1942 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), zoon van Guillaam de ZEEUW (zie XI.58) en Maria OLLEBEK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1968 te Terneuzen met Brigitta Johanna BOUCHAUT, 21 jaar oud, geboren op 13-04-1947 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martine, geboren op 18-09-1975 te Terneuzen.
   2.  Sander, geboren op 30-06-1978 te Terneuzen.

 
XII.66    Christiaan de ZEEUW, intern.chauffeur, geboren op 02-05-1943 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), zoon van Guillaam de ZEEUW (zie XI.58) en Maria OLLEBEK.
Gehuwd met Jacomina Rachel HAMELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin, geboren op 29-12-1969 te Terneuzen.
   2.  Richard, geboren op 06-05-1978 te Terneuzen.

 
XII.68    Willem de ZEEUW, geboren op 31-05-1944 te Terneuzen, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie XI.58) en Maria OLLEBEK.
Gehuwd met S. M. de VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wim.

 
XII.70    Piet de ZEEUW, geboren op 23-10-1945 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden 1996, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie XI.58) en Maria OLLEBEK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-02-1966 te Terneuzen met Ina van de WEGE, 21 jaar oud, geboren op 25-08-1944 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Pieternella (Ria), geboren op 28-01-1970 te Terneuzen.
   2.  Pieternella Maria (Petra), geboren op 11-06-1973.

 
XI.64    Pieter de ZEEUW, groentehandelaar/tuinder, geboren op 29-03-1916 te Terneuzen, overleden op 01-02-1982 te Terneuzen op 65-jarige leeftijd. PB-1462. Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jan de ZEEUW (zie X.39) en Janna Catharina de VISSER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1942 te Terneuzen met Sara PIJPELINK, 22 jaar oud, geboren op 29-02-1920 te Hoek Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 12-03-1943 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd te Barneveld met G. BLEIJENBERG.
   2.  Sara, geboren op 27-08-1944 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met F. de BRUIJNE.
   3.  Janna Catharina, geboren op 22-12-1946 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met A. WISSE.
   4.  Levenl.geb. Geboren op 22-06-1949 te Terneuzen, overleden op 22-06-1949 te Terneuzen, begraven te Terneuzen.
   5.  Jacob, geboren op 11-02-1953 te Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-11-1972 te Terneuzen met Anna DRABBE, 18 jaar oud, geboren op 31-12-1953 te Terneuzen, dochter van Hendrik.Cornelis DRABBE en Martina HAMELINK.
   6.  Geboren op 26-02-1956 te Terneuzen, overleden op 26-02-1956 te Terneuzen.
   7.  C.
   8.  P.
   9.  J.
   10.  Adriana.
   11.  Cornelia.
   12.  Johanna.

 
VII.19    Jacobus de ZEEUW, slager te hoek, geboren op 19-06-1780 te Axel Gedoopt op 25-06-1780 te Axel (getuige(n): Jozias de Kraker Maria de Kraker), overleden op 03-03-1876 te Hoek op 95-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Pietersz. de ZEEUW (zie VI.1) en Jozina de KRIJGER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-12-1806 te Neuzen akte nr. 13. hij 25 jr. zij 21 jr. Echtgenote is Wilhelmina Cornelia OBELS, 17 jaar oud, geboren op 13-02-1789 te Veere Dochter van Cornelis OBELS en Catrina van DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina, geboren op 23-06-1807 te Neuzen Overleden op 26-10-1897 te Hoek op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 04-11-1835 te Hoek Echtgenoot is Hendrik COVÉ, overleden te Neuzen Zoon van Jan COVÉ en Helena SCHIJTE.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 13-05-1858 te Hoek Echtgenoot is Job BLOK, 57 jaar oud, wagenmaker, geboren op 08-03-1801 te Baarland Overleden op 20-07-1883 te Hoek op 82-jarige leeftijd.
   2.  Catrina, geboren op 07-03-1809 te Terneuzen, overleden op 17-07-1809 te Hoek , 132 dagen oud.
   3.  Catharina, geboren op 12-04-1810 te Hoek Overleden op 12-10-1866 te Neuzen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-01-1834 te Hoek hij 25 jr, zij 23 jr. Echtgenoot is Marinus ROOSE, zoon van Cornelis ROOSE en Catolijntje PLADDET.
   4.  Cornelis, Slager te Neuzen. Geboren op 01-08-1812 te Hoek Overleden op 07-07-1866 te Neuzen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-03-1842 te Neuzen akte nr. 3. hij 29 jr. zij 25 jr. Echtgenote is Cornelia KLAASSEN, 25 jaar oud, geboren op 09-11-1816 te Neuzen Overleden op 07-07-1866 te Neuzen op 49-jarige leeftijd, dochter van Andries KLAASSEN en Pieternella GALLE.
   5.  Maria, geboren op 30-03-1815 te Hoek Overleden op 15-03-1901 te Hoek op 85-jarige leeftijd, memories van successie 1901 - 1927 6/6677 casette 132
Ondergetekende Willem van der Pol zonder beroep wonende te Hoek ter uitwerking dezer aangifte huizen de hen raadhuize der gemeente Hoek verklaart:
Dat Maria de Zeeuw in leven zonder beroep te Hoek huisvrouw van de aangever
dat op 14 maart 1901 te Hoek is overleden tot hare enige erfgenaam volgens de
wek nalatende haren broeder Johannes Corneliss de Zeeuw slager wonende te Hoek
en haar zuster Sara de Zeeuw gehuwd met Isaac Lijbaart zonder beroep wonende te Zierikzee ieder voor de helft.
Dat de erflaatster echter bij verleden voor notaris Francken op 27 juni 1859 tot eing erfgenaam heeft benoemd harer man Willem van der Pot aangever.
Dat buiten dezen niemand iets uit der erfplaats nalatensschap ontvangen.
Dat door haar overlijden geen erfschellingen uit de hand, vruchtgebruik of periodieke uitkeringen zijn gedaan vervallen.
Dat zij geen goederen in bezwaarden eigendom heeft bezeten en dert zij lees hare nalatenschap als bestaat uit de helft van en in den gemeenshapelijken
boedel welke tussen de erflatie ter en hem heeft bestaan
Baten
onroerende
Het recht van gebruik en bewoning van een huis, schuur en erf Hoek sectie
I nummer 656 groot een are 68 centiare.................fl, 80.--
Waaronder is begrepen de mede eigendom ter grootte
van 46 centiare het perceel Hoek sevtie i nimmer 713
Roerende
Enige huihoudelijke goederen geschat...................fl. 50.--
Waarvan de helft uitmaakt de nalatenschap der erflaters
Hoek, 17 october 1902.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-03-1846 te Hoek Echtgenoot is Willem van der POT, geboren 1820 te 's Gravenhage Zoon van Dirk van der POT en Christina MARINUS.
   6.  Suzanna, wasvrouw, geboren op 05-03-1818 te Hoek Overleden op 21-06-1848 te Hoek op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-10-1841 te Hoek Echtgenoot is Marinus de ZWARTE, geboren te Hoek Zoon van Iman de ZWARTE en Janna DRONKERS.
   7.  Willemina Cornelia, werkvrouw, geboren op 16-09-1820 te Hoek Overleden op 15-06-1864 te Hoek op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-06-1840 te Hoek Echtgenoot is Frederik van TATENHOVEN, 25 jaar oud, landman, geboren op 30-05-1815 te Hoek (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-08-1874 te Hoek op 59-jarige leeftijd, zoon van Dirk van TATENHOVEN en Janna ADRIAANSEN.
   8.  Johannes Cornelis (zie VIII.38).
   9.  Sara, geboren op 08-10-1830 te Hoek Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1853 te Hoek hij 24jr. zij 23 jr. Echtgenoot is Isaac LIJBAART, molenaarsknecht, geboren te Neuzen Zoon van Willem Frederik LIJBAART en Tanneke van WIJCK.

 
VIII.38    Johannes Cornelis de ZEEUW, slager te hoek, geboren op 09-04-1823 te Hoek Overleden op 14-09-1910 te Hoek op 87-jarige leeftijd, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie VII.19) en Wilhelmina Cornelia OBELS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-02-1856 te Hoek akte nr. 1. hij 32 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Suzanna PLADDET, geboren 1832 te Hoek Dochter van Jan PLADDET en Pieternella HAMELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Cornelia, geboren op 17-12-1856 te Hoek Overleden op 26-08-1874 te Hoek op 17-jarige leeftijd.
   2.  Jan, slager, geboren op 16-02-1858 te Hoek Overleden op 15-04-1935 te Bergen op Zoom op 77-jarige leeftijd.
   3.  Pieternella, geboren op 06-08-1859 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 08-08-1925 te Axel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1882 te Hoek Echtgenoot is Leendetr DEIJ, kleermaker te Axel, geboren 1859 te Axel Zoon van Leendert DEIJ en Barbera DIELEMAN.
   4.  Jozina, geboren op 13-09-1861 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 01-11-1937 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1884 met Hendrik SMIES, 22 jaar oud, geboren op 19-09-1862 te Axel Zoon van Hermanus SMIES en Neeltje den BROECKE.
   5.  Jacobus (zie IX.46).
   6.  Krijn, geboren op 05-04-1864 te Hoek Overleden op 25-04-1864 te Hoek , 20 dagen oud.
   7.  Lijntje Catharina, geboren op 27-06-1865 te Hoek (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-05-1955 te Utrecht op 89-jarige leeftijd. PB-1195.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 10-09-1896 te Axel Echtgenoot is Pieter DEIJ, overleden op 18-10-1944.
Gehuwd (2).
   8.  Catharina, geboren op 11-04-1868 te Hoek (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 22-12-1947 te Utrecht op 79-jarige leeftijd. N. Koekoekstr 5.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 08-07-1915 te Utrecht met Willem CORNELIS van de WIELE, 42 jaar oud, geboren op 23-11-1872 te Loenersloot.
   9.  Maria, geboren op 23-08-1869 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 21-03-1945 te Hoek op 75-jarige leeftijd. PB-1238.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-07-1894 te Hoek Echtgenoot is Abraham de RIDDER, schoenmaker, geboren te Groede Overleden op 20-02-1927 te Hoek Zoon van Jacobus de RIDDER en Maria Pieternella de MEIJ.
   10.  Johannes Cornelis, slagersknecht, geboren op 03-08-1871 te Hoek Overleden op 25-10-1887 te Hoek op 16-jarige leeftijd.
   11.  Suzanna, geboren op 05-05-1873 te Hoek (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 17-12-1940 te Utrecht op 67-jarige leeftijd.
   12.  Wilhelmina Cornelia, pensionhoudster te Utrecht, geboren op 23-12-1874 te Hoek PB-1727.
   13.  Cornelis, geboren op 07-10-1876 te Hoek Overleden op 10-10-1876 te Hoek , 3 dagen oud.
   14.  Sara, geboren op 23-04-1878 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 26-05-1977 te Utrecht op 99-jarige leeftijd. PB-1557.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-01-1902 te Hoek Echtgenoot is Abraham SOMMEIJIER, 24 jaar oud, smid, geboren op 15-04-1877 te Heinkenszand Overleden op 21-05-1955 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes SOMMEIJIER, smid, en Janneke DEM.

 
IX.46    Jacobus de ZEEUW, werkman, geboren op 13-01-1863 te Hoek (gezindte: Oud-Ger.), overleden op 30-08-1945 te Hoek op 82-jarige leeftijd. PB-849, zoon van Johannes Cornelis de ZEEUW (zie VIII.38) en Suzanna PLADDET.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1886 te Hoek akte nr. 3 hij 23 jr. zij 20 jr. Echtgenote is Janneke de BREE, 20 jaar oud, geboren op 15-04-1865 te Hoek Dochter van Cornelis de BREE en Neeltje VERHEIJKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis (zie X.43).
   2.  Neeltje, geboren op 20-11-1888 te Hoek Overleden op 20-02-1978 te Hoek op 89-jarige leeftijd. Tot onze diepe droefheid, werd heden, zacht en kalm, van onze zijde weggenomen, onze geliefde zorgzame moeder, behuwd-, groot en overgrooetmoeder.
Hoek Corr. adres Terneuzen, P.C. Hoofdstraat 2. Begraven op 24-02-1978 te Hoek PB:1369, Volkstelling Hoek 1947.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-04-1917 te Hoek 1952 - 1992 op vrijdag 24 april zijn onze ouders 40 jaar getrouwd.
Wij vieren dit in kleine kring. Ina,Henk,Wendy en Erwin. 4571 BX Axel
de Ruijterstraat 16. hij 28 jr. zij 28 jr. Echtgenoot is Jacobus Cornelis van HERMON, werkman, geboren te Hoek Zoon van Jacobus van HERMON en Janna KLAASSEN.
   3.  Cornelis (zie X.47).
   4.  Suzanna, geboren op 22-01-1901 te Hoek Akte no.65. 's nachts om half twee, overleden op 23-01-1901 te Hoek , 1 dag oud.
   5.  Jacobus (zie X.50).
   6.  Jan, geboren op 12-12-1903 te Hoek Overleden op 20-02-1904 te Hoek , 70 dagen oud.
   7.  Suzanna, geboren op 08-02-1905 te Hoek Overleden op 15-05-1905 te Hoek , 96 dagen oud.
   8.  Jan Jacobus (zie X.55).

 
X.43    Johannes Cornelis de ZEEUW, wekman, geboren op 30-06-1886 te Hoek (gezindte: Oud-Ger.), overleden op 25-01-1972 te Terneuzen op 85-jarige leeftijd. PB-1076, Volkstelling: 1947 Hoek. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie IX.46) en Janneke de BREE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1910 te Hoek akte no. 3 hij 23 jr. zij 22 jr. Echtgenote is Françoise LEYS, 22 jaar oud, geboren op 19-08-1887 te Hoek Overleden op 07-03-1979 te Hoek op 91-jarige leeftijd, dochter van Adriaan LEYS en Ebrina MEERTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, vrachtrijder, geboren op 24-04-1911 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 15-08-1984 te Sluiskil op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1934 te Terneuzen met Cornelia Jacoba de VISSER, 22 jaar oud, geboren op 27-04-1912 te Hoek Overleden op 11-12-1991 te Sluiskil op 79-jarige leeftijd. Bedroefd geven wij u kennis dat plotseling uit onze familiekring is weggenomen onze schoonzuster, tante, nicht en achternicht. Begraven op 16-12-1991 te Sluiskil.
   2.  Ebrina, geboren op 01-09-1913 te Hoek Overleden op 14-12-1993 te Hoek op 80-jarige leeftijd. Bedroefd maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden is geweest, delen wij u mede dat de Heere plotseling uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve moeder, behuwdmoeder en oma. Begraven op 18-12-1993 te Hoek PB-523, Volkstelling: 1947 Hoek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-06-1937 te Hoek Echtgenoot is Huibregt Adriaan TOLLENAAR, 25 jaar oud, geboren op 13-06-1912 te Hoek Overleden op 12-08-1972 te Sluiskil op 60-jarige leeftijd.
   3.  Adriaan (zie XI.74).

 
XI.74    Adriaan de ZEEUW, adjudant van politie, geboren op 03-05-1922 te Hoek (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 29-04-2007 op 84-jarige leeftijd. PB-47. Volkstelling 1947 Hoek.
Zoon van Johannes Cornelis de ZEEUW (zie X.43) en Françoise LEYS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-01-1948 te Terneuzen met Maria MAAS, 24 jaar oud, geboren op 27-04-1923 te Hoek Overleden op 21-07-2000 te Terneuzen op 77-jarige leeftijd, met diepe droefheid delen wij u mede dat de Heere nog vrij onverwachts uit ons midden heeft weggenomen onze lieve en zorgzame vroue en moeder. Begraven op 25-07-2000 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis, geboren op 22-06-1949 te Terneuzen.
Gehuwd met F. van der PEIJL.

 
X.47    Cornelis de ZEEUW, sergeant-majoor, geboren op 08-08-1899 te Hoek Akte no.55. 's avonds half negen (gezindte: Oud-Ger.), overleden op 16-02-1961 te Kampen op 61-jarige leeftijd. Hij ging per 1-10-1915 naar Kampen. PB-426, Volkstelling Kampen 1947.. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie IX.46) en Janneke de BREE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1923 te Kampen met Femmigje KATTENBERG, 27 jaar oud, geboren op 23-03-1896 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke, geboren op 22-05-1926 te Kampen. Volkstelling Kampen 1947..
   2.  Annigje, geboren op 15-10-1928 te Kampen. PB-189, Volkstelling Kampen 1947..
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1952 te Kampen met Machiel ROELEVELD, 25 jaar oud, geboren op 25-05-1926 te 's Gravenhage
   3.  Jacobus, geboren op 15-06-1932 te Kampen, overleden op 19-06-1944 te Kampen op 12-jarige leeftijd.

 
X.50    Jacobus de ZEEUW, werkman, geboren op 03-09-1902 te Hoek Akte no.69. 's morgens half negen (gezindte: OG), overleden op 23-03-1986 te Terneuzen op 83-jarige leeftijd, `PB-858, Volkstelling 1947 te Hoek, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie IX.46) en Janneke de BREE.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Hoek Echtgenote is Sara BEAUFORT, 19 jaar oud, geboren op 25-11-1904 te Terneuzen, overleden op 26-12-1938 te Terneuzen op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 13-05-1943 te Hoek Echtgenote is Janna DONZE, geboren 1887 te Hoek Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus (zie XI.80).

 
XI.80    Jacobus de ZEEUW, betonwerker, geboren op 27-11-1924 te Hoek (gezindte: Jeh. Get.), zoon van Jacobus de ZEEUW (zie X.50) en Sara BEAUFORT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-01-1953 te Hillegersberg met Meijerink, 28 jaar oud, geboren op 14-01-1925 te Rotterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Pieternella, geboren op 18-01-1947 te Terneuzen.
   2.  Anne, geboren op 16-02-1954 te Rotterdam

 
X.55    Jan Jacobus de ZEEUW, timmerman, geboren op 13-12-1906 te Hoek (gezindte: Oud-Ger.). PB-937, Volkstelling 1947 Hoek, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie IX.46) en Janneke de BREE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-06-1931 te Hoek Echtgenote is Maria Rosalia MEERTENS, 23 jaar oud, geboren op 05-05-1908 te Hoek Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke, geboren op 23-04-1939 te Hoek Volkstelling 1947 Hoek.
   2.  Jacobus, kantoorbediende, geboren 1946 te Terneuzen.
Gehuwd op 21-07-1966 te Hoek Echtgenote is Anna Aaltje van DIXHOORN, geboren 1949 te Nieuwe Niedorp.
   3.  Ko, kantoorb. bij De Hoop, geboren op 15-02-1947 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Hoek.

 
VI.9    Adriaan de ZEEUW, geboren op 04-02-1731 te Hoek Gedoopt op 11-02-1731 te Hoek (getuige(n): Maria Frederikse Abraham .....), overleden op 19-12-1800 te Terneuzen op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter de ZEEUW (zie V.1) en Jacoba LEYNSEN.
Gehuwd met Janneke KLAASSEN, geboren 1737, overleden op 12-10-1800 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, winkelier Adjoint Municipaal, geboren op 26-09-1756 te Terneuzen, overleden op 02-07-1828 te Neuzen op 71-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 03-05-1783 te Neuzen Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1783 te Neuzen Echtgenote is Antonina van DOORN, geboren te Zaamslag Ondertrouwd (2) te Terneuzen, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 30-05-1800 te Terneuzen, akte nr. 79 hij 43 jr. zij23 jr. Echtgenote is Adriana VERPOORTE, 23 jaar oud, geboren op 11-10-1776 te Liefkenshoek, overleden op 02-07-1828 te Terneuzen op 51-jarige leeftijd.
   2.  Tanneke, geboren op 02-04-1758 te Neuzen Overleden op 01-01-1841 te Hoek op 82-jarige leeftijd.
Ondertrouwd te -.-, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-08-1779 met Dirk KOOLE, 20 jaar oud, geboren op 14-12-1758 te Hoek Overleden op 27-03-1838 te Hoek op 79-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba, geboren 1769 te Neuzen Overleden op 18-09-1825 te Neuzen Ondertrouwd op 19-08-1786 te Neuzen Gehuwd op 03-09-1786 met Francois HERREBOUT, geboren te Terneuzen.
   4.  Guillaam (zie VII.28).

 
VII.28    Guillaam de ZEEUW, geboren op 24-06-1773 te Neuzen Overleden op 28-01-1850 te Neuzen op 76-jarige leeftijd, opmerking: V Nivose Bgd gedoopt 28-06-1772. brd. 07-02-1773, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VI.9) en Janneke KLAASSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-01-1797 te Neuzen akte no. 1. hij 24 jr, zij 23 jr. Echtgenote is Catharina KLAASSEN, 22 jaar oud, geboren op 02-02-1774 te Neuzen Overleden op 17-01-1861 te Neuzen op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan KLAASSEN en Maria MUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan (zie VIII.42).
   2.  Marie, geboren op 09-11-1798 te Neuzen Overleden op 21-11-1798 te Neuzen , 12 dagen oud.
   3.  Marie, geboren op 18-11-1800 te Neuzen Overleden op 24-10-1826 te Neuzen op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-03-1822 te Neuzen Echtgenoot is Willem v.d. WELLE, geboren te Stad aan het Haringvliet.
   4.  Janneke, geboren op 10-12-1801 te Neuzen Overleden op 24-04-1802 te Neuzen , 135 dagen oud.
   5.  Jan, geboren op 28-07-1803 te Neuzen Overleden op 04-08-1803 te Neuzen , 7 dagen oud.
   6.  Johannes (zie VIII.49).
   7.  Janneke, geboren op 14-10-1805 te Neuzen
   8.  Pieter (zie VIII.52).
   9.  Cornelis (zie VIII.55).

 
VIII.42    Adriaan de ZEEUW, winkelier, geboren op 09-12-1797 te Neuzen (gezindte: ned.ger.), overleden op 02-04-1874 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie VII.28) en Catharina KLAASSEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1822 te Neuzen akte nr. 9 hij 24 jr. zij 22 jr. Echtgenote is Pieternella KERVINK, 24 jaar oud, huisvrouw, geboren op 19-12-1797 te Hoek Dochter van Jan KERVINK en Janna ZEGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 07-12-1822 te Neuzen Overleden op 14-06-1897 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd, half twaalf des nachts.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-11-1852 te Neuzen Echtgenoot is Jacobus FEENSTRA, commissionair, geboren 1825 te Axel
   2.  Jan, geboren op 10-11-1823 te Neuzen Overleden op 14-07-1839 te Neuzen op 15-jarige leeftijd.
   3.  Maria, geboren op 18-11-1824 te Neuzen Overleden op 03-12-1824 te Neuzen , 15 dagen oud. Adriaan de Zeeuw 31 jaar aangifte, beroep winkelier.
Een uur in de namiddag.
   4.  Janna, geboren op 12-06-1826 te Neuzen Overleden op 18-09-1826 te Neuzen , 98 dagen oud.
   5.  Maria, geboren op 19-07-1827 te Neuzen Overleden op 13-08-1829 te Terneuzen op 2-jarige leeftijd, twee uur in de namiddag.
   6.  Janna, geboren op 30-08-1828 te Neuzen Overleden op 09-11-1828 te Neuzen , 71 dagen oud.
   7.  Guillaam, geboren op 23-10-1829 te Neuzen Overleden op 02-03-1830 te Neuzen , 130 dagen oud.
   8.  Maria, geboren op 05-02-1831 te Neuzen Overleden op 02-06-1900 te Middelburg op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-09-1855 te Neuzen Echtgenoot is Floris BRAAM, landbouwer, geboren 1831 te Oost-Souburg
   9.  Guillaam (zie IX.71).
   10.  Adriaan, geboren op 08-07-1834 te Neuzen Overleden op 17-10-1834 te Neuzen , 101 dagen oud.
   11.  Pieter, geboren op 01-08-1835 te Neuzen Overleden op 21-10-1835 te Neuzen , 81 dagen oud.
   12.  Adriaan, geboren op 27-11-1837 te Neuzen Overleden op 23-05-1838 te Neuzen , 177 dagen oud.
   13.  Pieternella Janna, geboren op 28-08-1842 te Neuzen Overleden op 09-09-1842 te Neuzen , 12 dagen oud.

 
IX.71    Guillaam de ZEEUW, leurder/winkelier Vlissingen En Terneuzzen, geboren op 27-07-1832 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 14-12-1910 te Neuzen op 78-jarige leeftijd. Memories van successie 1901-1927. Middelburg. 7/6072 casette 135.
De ondergetekenden:
1. Pieter;jozias klaaijsen koopman, wonende te Terneuzen en algemeen wettelijk gemeenschap van goederen gehuwd met Pieternella Elisabeth de Zeeuw mits hun in dezen handelende als hoofd in diens echtvereniging.
2. Johan Marcus de Zeeuw koopman en wonende te Terneuzen
3. Adriaan de Zeeuw timmerman wonende te Middelburg
4. Elisabeth Jacoba de Zeeuw zonder beroep wonende te Terneuzen ter dezer zake domicilie huizende ten sterfhuize van natemelden erflater.
Verklaren:
Dat op den 19 december 1910 te Terneuzen in de Nieuwediepstraat alwaar hij zijn laatste woonplaats en domicilie had, In testato is overleden hunnen vader
Guilliaam de Zeeuw nalatende tot zijn enige in algehele erfgenaam volgens de wet zijn vier hierboven genoemde kinderen Pieternella Elisabeth, Johan Marcus,
Adriaan, Elisabeth Jacoba elk voor 1/4 e.
Dat de overledene in algehele wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met Elisabeth Jacoba Bautz, winkelierster te Terneuzen dat krachtens
de algehele wettelijke gemeenschap van goederen de nalatenschap van de erflater
in de navolgende.
Baten
Een huis, schuur en erf met het recht van erfpacht op de grond kadestraat bekend te Terneuzen L No.529 groot een are zeventig centiare
geschat op ......................fl.2000,--
Een paard en kar geschat op......fl. 200.--
Winkelopstand gescat op..........fl. 400.--
Meubelen enz geschat op..........fl. 200.--
Contante gelden..................fl. 150.--
bedragende der baten........................fl.2950.--
Lasten
Een hypotheekaire schuldvordering ten laste van de erflater en ten bate van mej.Maria Pladdet, echtgenote van Nicolaas Scheele winkelierster wonende te Terneuzen krachtens acte van schuldbekentenis met hyposcheekstelling verklaren voor de notaris Willem Adriaan de Ridder te Terneuzen den zeventienden maart ngentien honderd en tien groot in kapitaal........l.1500.--
Krijn Wieland te Terneuzen geleverde kruid.waren...... fl.69.81
We. A.H. Donze levering als boven..........................fl.98.05
J. de Smidt banketbakker...................................fl.78.32
Geleverde koffie...........................................fl.41.--
Geleverde peekoffie........................................fl.16.43
Geleverde thee.............................................fl.43.07
Koloniale waren............................................fl.26.36
Idem.....................................................fl. 120.62
idem.....................................................fl 142.6-.
geleverde Droge wijn.......................................fl .7,95
enz. enz.........................totaal fl. 2367.20
waaraan de helft bedraagd...............fl. 1118,60
Voorts verklaren de aanggevers dat geen effecten of andere geldwaardige papieren zijn nagelaten en dat door dit overlijden geen vruchtgebruik is vervallen of fidie somma is gedevolveer noch periodieke uitkeringen hebben
plaats gehad.


Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VIII.42) en Pieternella KERVINK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-09-1860 te Vlissingen met Elisabeth Jacoba BAUTZ, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1838 te Middelburg Overleden op 14-11-1911 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Elisabeth, geboren op 12-09-1861 te Vlissingen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 20-12-1945 te Dordrecht op 84-jarige leeftijd, (zij droeg klederdracht met kap).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-03-1892 te Terneuzen met Pieter Jozias KLAASSEN, 40 jaar oud, geboren op 07-09-1851 te Aardenburg Overleden op 14-01-1932 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd.
   2.  Johan Marcus (zie X.59).
   3.  Adriaan (zie X.62).
   4.  Elisabeth Jacoba, geboren op 19-03-1867 te Neuzen Overleden op 18-07-1870 te Terneuzen op 3-jarige leeftijd.
   5.  Elisabeth Jacoba, geboren op 21-05-1872 te Terneuzen, overleden op 03-08-1872 te Terneuzen, 74 dagen oud.
   6.  Elisabeth Jacoba, geboren op 26-07-1875 te Terneuzen, overleden op 27-11-1916 te Terneuzen op 41-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.

 
X.59    Johan Marcus de ZEEUW, koopman winkelier, geboren op 12-08-1863 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 16-10-1934 te Ter Neuzen op 71-jarige leeftijd, de namiddags ten twaalf ure. Zoon van Guillaam de ZEEUW (zie IX.71) en Elisabeth Jacoba BAUTZ.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1886 te Terneuzen met Adriana SCHIEMAN, 22 jaar oud, geboren op 03-12-1863 te Zaamslag Overleden te Terneuzen, dochter van Adam SCHIEMAN en Catharina MAAS.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 18-02-1897 te Terneuzen met Adriana VERHAGE, 38 jaar oud, geboren op 08-10-1858 te Westkapelle Overleden te Terneuzen, dochter van Pieter VERHAGE en Maria MINDERHOUD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Jacoba, huishoudster te Zierikzee, geboren op 28-02-1887 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 04-07-1953 te Middelburg op 66-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1953 te Middelburg
   2.  Adam (zie XI.87).
   3.  Guillaam, winkelier, geboren op 23-03-1889 te Terneuzen, overleden op 14-05-1940 te Terneuzen op 51-jarige leeftijd, des namiddags tien en een half uur. Begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-07-1920 te Rotterdam Echtgenote is Carharina WILLEMS, 23 jaar oud, geboren op 16-01-1897 te Bruckhousen.
   4.  Catharina Hendrika, dienstbode, geboren op 21-07-1890 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 11-03-1956 te 's Gravenhage op 65-jarige leeftijd, 17 juni 1908 vestiging in de gemeente van Terneuzen.
3 juni naar gemeente Den Haag.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-06-1923 te 's Gravenhage Echtgenoot is Abraham Johannes J. WESTERS, 42 jaar oud, geboren op 14-02-1881 te Bergen op Zoom
   5.  Pieternella Elisabeth, depothouder palthe, geboren op 11-03-1892 te Terneuzen.
   6.  Jacobus (zie XI.94).
   7.  Adriaan, geboren op 04-05-1895 te Terneuzen, overleden op 04-01-1921 te Terneuzen op 25-jarige leeftijd, half twaalf des voor middags.
   8.  Johan Marcus (zie XI.97).

Uit het tweede huwelijk:
   9.  Pieter, commies gem.sectr. te Amsterdam, geboren op 03-12-1897 te Terneuzen. PB-1454. Volkstelling 1947 Amsterdam.
Gehuwd met Gerda Berendina BLEKKINK, overleden op 26-06-1959 te Amsterdam
   10.  Maria Adriana, huisvrouw, geboren op 24-08-1899 te Terneuzen. PB-1266. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1925 te Rotterdam Echtgenoot is Jan Cristiaan VERSCHOOF, 24 jaar oud, gemeenteambtenaar, geboren op 07-06-1901, overleden op 18-03-1966 op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jacob VERSCHOOF en Neeltje BLONK.

 
XI.87    Adam de ZEEUW, timmerman, geboren op 04-03-1888 te Terneuzen, overleden op 19-12-1982 te Axel op 94-jarige leeftijd. PB-40. Volkstelling 1947 Axel, zoon van Johan Marcus de ZEEUW (zie X.59) en Adriana SCHIEMAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-09-1908 te Axel Echtgenote is Magdalena Jacoba van DOORN, 21 jaar oud, geboren op 03-01-1887 te Axel Overleden op 03-10-1975 te Axel op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Pieter (zie XII.99).
   2.  Angenita Adriana, geboren op 31-12-1912 te Axel PB-153. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met Andries van DOORN, geboren op 02-03-1899, overleden op 06-05-1986 op 87-jarige leeftijd. Hier rust Andries van Doorn, echtgenoot van A.A. de Zeeuw geb:02-03-1899
overl. 06-05-1986.

 
XII.99    Johan Pieter de ZEEUW, Timmerman (SBB), geboren op 12-02-1909 te Axel Overleden op 28-04-1990 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. Bedroefd geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve man, vader, groot en overgrootvader: JOHAN PIETER DE ZEEUW op de leeftijd van 81 jaar. Terneuzen,28 April 1990 Bachlaan 75. Begraven op 02-05-1990 te Axel PB-995 volkstelling 1947 Beek, zoon van Adam de ZEEUW (zie XI.87) en Magdalena Jacoba van DOORN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-11-1933 te Axel Echtgenote is Janna SMIES, 20 jaar oud, geboren op 28-08-1913 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Adam Jozias (zie XIII.43).
   2.  Jozias Adam (zie XIII.45).
   3.  Johan Cornelis (zie XIII.47).
   4.  Cornelis (Kees) (zie XIII.49).

 
XIII.43    Adam Jozias de ZEEUW, geboren op 05-11-1934 te Axel Volkstelling 1947 Beek. Roermond. Zoon van Johan Pieter de ZEEUW (zie XII.99) en Janna SMIES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-06-1959 te Geleen Echtgenote is Wilhelmina de JONG, 27 jaar oud, geboren op 20-08-1931 te Geleen Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Maria, geboren op 25-04-1960 te Stein.
   2.  Maria Janna, geboren op 10-09-1961 te Stein.
   3.  Magdalena Jozina, geboren op 12-06-1972 te Roermond

 
XIII.45    Jozias Adam de ZEEUW, hoofd materiaal, geboren op 31-01-1939 te Beek (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Beek. Roermond. Zoon van Johan Pieter de ZEEUW (zie XII.99) en Janna SMIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-04-1962 te Amersfoort met Teunisje DOPPENBERG, 27 jaar oud, geboren op 02-03-1935 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid Carolien, Financieel, IT en Beheer medewerker bij het Zeister Zendingsgenootschap, geboren op 02-02-1963 te Amersfoort.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-11-1987 met Cornelis (Kees) van WIELINK, 26 jaar oud, Technisch- / administratief medewerker bij de Politie Utrecht, geboren op 26-06-1961 te `s Hertogenbosch.
   2.  Johan Pieter (zie XIV.8).
   3.  Jeroen Cornelis (zie XIV.10).

 
XIV.8    Johan Pieter de ZEEUW, supermarktondernemer, geboren op 20-06-1964 te Amersfoort, zoon van Jozias Adam de ZEEUW (zie XIII.45) en Teunisje DOPPENBERG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-08-1986 te Amersfoort met Alice GOMBERT, 24 jaar oud, geboren op 28-12-1961 te Almelo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Jorg, geboren op 11-05-1988 te Amersfoort.
   2.  Bas Björn, geboren op 11-04-1990 te Amersfoort.
   3.  Melissa Simone, geboren op 01-05-1992 te Amersfoort.

 
XIV.10    Jeroen Cornelis de ZEEUW, accountmanager, geboren op 19-09-1968 te Amersfoort, zoon van Jozias Adam de ZEEUW (zie XIII.45) en Teunisje DOPPENBERG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-11-1991 met Monique van EK, 21 jaar oud, geboren op 17-04-1970 te De Bilt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacqueline Charlotte, geboren op 22-08-1994.
   2.  Bram Vincent, geboren op 05-02-1997.

 
XIII.47    Johan Cornelis de ZEEUW, geboren op 21-11-1941 te Beek Volkstelling 1947 Beek. Hengelo (O), zoon van Johan Pieter de ZEEUW (zie XII.99) en Janna SMIES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-11-1965 te Nieuw Leusen met Lubina ZOMER, 21 jaar oud, geboren op 04-02-1944 te Nieuw Leusen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin Paul (zie XIV.12).
   2.  Ilse Ruth, geboren op 26-10-1968 te Hengelo.
Samenwonend 2006 te Laren met Peter Alexander HERMES, geboren op 13-11-1966 te Amsterdam.
   3.  Veron Kitte, geboren op 03-07-1973 te Hengelo.
Samenwonend . Partner is Boris Jonathan de GROOT, geboren op 16-07-1969 te Amsterdam.

 
XIV.12    Erwin Paul de ZEEUW, geboren op 01-06-1967 te Hengelo, zoon van Johan Cornelis de ZEEUW (zie XIII.47) en Lubina ZOMER.
Gehuwd met Catharina Maria BUDDE, geboren op 11-05-1967 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Milou Kim, geboren op 03-11-1997 te Deventer.
   2.  Esmee Noa, geboren op 06-06-2000 te Deventer.

 
XIII.49    Cornelis (Kees) de ZEEUW, geboren op 22-09-1948 te Beek Zoon van Johan Pieter de ZEEUW (zie XII.99) en Janna SMIES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1969 te Geleen Echtgenote is Marianne WEBER, 20 jaar oud, geboren op 16-04-1949 te 's Gravenhage Uit dit huwelijk:
   1.  Marcoline, geboren op 28-03-1969 te Vlissingen.
   2.  Irmo, geboren op 31-05-1971 te Rotterdam

 
XI.94    Jacobus de ZEEUW, rijwielhersteller te Hoek, geboren op 10-09-1893 te Terneuzen, overleden op 04-05-1963 te Hoek op 69-jarige leeftijd. PB-855. Volkstelling 1947 Hoek. Zoon van Johan Marcus de ZEEUW (zie X.59) en Adriana SCHIEMAN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 08-08-1912 te Hoek akte no. 13. hij 18 jr. zij 20 jr. Echtgenote is Aaltje PLATTEEUW, 18 jaar oud, geboren op 12-06-1894 te Hoek Overleden op 20-06-1964 te Hoek op 70-jarige leeftijd, dochter van Jannis Cornelis PLATTEEUW en Janneke VERHEIJKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op 23-10-1912 te Hoek Overleden op 18-03-1979 te Hilversum op 66-jarige leeftijd. Enige en algemene kennisgeving: Door een noodlottig ongeval is plotseling van onze zijde weggenomen onze geliefde vrouw en zuster, behuwdzuster en tante.
Ongeval overweg. Begraven op 21-03-1979 te Middelburg PB-77. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1938 te Hoek Echtgenoot is Jacob Pieter Du BOIS, 28 jaar oud, chauffeur, geboren op 30-03-1909 te Groede
   2.  Johannes Cornelis, geboren op 17-06-1923 te Hoek PB-994. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met Françoise PIJPELINK, geboren op 08-10-1925 te Hoek Overleden op 14-04-1991 te Terneuzen op 65-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1991 te Hoek

 
XI.97    Johan Marcus de ZEEUW, loodgieter te Zaamslag, geboren op 25-06-1896 te Terneuzen. PB-994. Volkstelling 1947 Zaamslag. Zoon van Johan Marcus de ZEEUW (zie X.59) en Adriana SCHIEMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-01-1922 te Terneuzen met Maria Elisabeth DOOMS, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1897 te Terneuzen, overleden op 08-11-1975 te Terneuzen op 78-jarige leeftijd, dochter van Gerrit DOOMS en Debora van DIXHOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Debora, huisvrouw, geboren op 14-06-1923 te Zaamslag (gezindte: PG). PB-86. Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1947 te Zaamslag Echtgenoot is Pieter Francois SCHEELE, 27 jaar oud, grondwerker, geboren op 08-03-1920 te Zaamslag Gedoopt (Prot. Gem.) te Zaamslag Overleden op 12-04-1998 te Terneuzen op 78-jarige leeftijd. Intens dankbaar voor alles wat hij door zijn liefde en zorg voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een moedige strijd is overleden mijn lieve, man, onze lieve pa en opa. 4537 AG Terneuzen, 12 aprik 1998. Axelsestraat 123. Begraven op 16-04-1998 te Terneuzen, zoon van Marinus SCHEELE, arbeider, en Maria HAMELINK.
   2.  Gerrit Johan (zie XII.109).
   3.  Debora Elisabeth, geboren op 01-10-1931 te Zaamslag Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-08-1957 te Zaamslag Echtgenoot is Joris Johannes DEKKER, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 31-08-1930 te Zaamslag Overleden op 17-07-1999 te Zaamslag op 68-jarige leeftijd. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij Ukennis, dat na een moedig gedragen ziekte is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, en mijn geliefde zoon. Begraven op 21-07-1999 te Zaamslag

 
XII.109    Gerrit Johan de ZEEUW, loodgieter, geboren op 21-10-1927 te Zaamslag (gezindte: Ned. Herv.). B-666. Volkstelling 1947 Zaamslag

, zoon van Johan Marcus de ZEEUW (zie XI.97) en Maria Elisabeth DOOMS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1954 te Zaamslag Echtgenote is Jacoba Krina HERREBOUT, 25 jaar oud, geboren op 19-02-1929 te Zaamslag Overleden op 18-09-1978 te Hontenisse op 49-jarige leeftijd. Met grote droefheid geven wij u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen mijn geliefde vrouw, onze zorzame moeder en grootmoeder
Jacoba Krina Herrebout, echtgenote van Gerrit Johan de Zeeuw.
in de leeftijd van 49 jaar.
Zaamslag: G.J. de Zeeuw
S. van den Ende-de Zeeuw
N. van den Ende
Jacobus J. de Zeeuw
Jeannet de Zeeuw
Engelina en Marcel
Zaamslag, 18 septembeer 1978, Rozemarijnstraat 2.

Met grote droefheid namen wij kennis van het plotseling overlijden na een droevig ongeval van onze geliefde schoondochter, schcoonzuster en tante.
Jacoba Krina Herrebout, echtgenote van G.J. de Zeeuw.
Zaamslag: S.E. de Zeeuw-Dooms
Terneuzen: A.D. de Zeeuw, P.F. Scheele en kinderen
Zaamslag: D.E. de Zeeuw, J.J. Dekker en kinderen.
Zaamslag, 18 september 1978.
Begraven op 21-09-1978 te Zaamslag Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Jannie Jacoba, geboren op 18-04-1955 te Zaamslag Gehuwd met Nicolaas van den ENDE.
   2.  Jacobus Johan, geboren op 15-10-1958 te Zaamslag Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-07-1981 te Terneuzen met Lilian Elisabeth de RIDDER, 20 jaar oud, geboren op 12-02-1961 te Terneuzen, dochter van Jan de RIDDER en Pieternella Suzanna DEES.
   3.  Jeanette Corina, geboren op 21-05-1971 te Zaamslag Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-09-1996 te Terneuzen met Jacobus van HOEVE, 38 jaar oud, hovenier, geboren op 12-02-1958, begraven te Terneuzen, zoon van Simon van HOEVE en Adriana Geertruida van DOESELAAR.

 
X.62    Adriaan de ZEEUW, timmerman, geboren op 20-03-1865 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 25-11-1951 te Middelburg op 86-jarige leeftijd. PB-411, Volkstelling 1947 Etten Leur.
Dagtekening van vestiging in de gemeente 26 sept. 1895 van Terneuzen.
Gehuwd met/wed. van Martha Hoogesteger. Deel 39; blad 45, microfichenummer 302.
Bevolk.reg. Middelburg 1900-1937, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie IX.71) en Elisabeth Jacoba BAUTZ.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-07-1890 te Middelburg bij vonnis Arr. rechtbank te Middelburg 27-06-1917. gehuwd 27-06-1917
geh. 04-07-189- te Middelburg.
Deel 21, blad 139, micof. 156.
Opmerkinf: Bij vonnis Arr. rechtb. 27-06-1917. Gehuwd 04-06-1890. Gescheiden na 27 jaar huwelijk op 12-09-1917 te Middelburg Bgm. gesch. van Adriana Gernler. Brd. gesch. van Pieter Johannes van Loij. Echtgenote is Adriana GERNLER, geboren op 22-12-1865 te Koudekerke deel 12 - blad 146 - microfilm 83. Dochter van Lucas GERNLER en Catharina BROUWER.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 24-09-1920 te Middelburg Aktenummer 128, datum 24-09-1920. Echtgenote is Martha HOOGESTEGER, 51 jaar oud, geboren op 01-01-1869 te 's Gravenpolder Gedoopt (Ned. Herv.) te 's Gravenpolder Overleden op 22-10-1941 te Middelburg op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan HOOGESTEGER en Cornelia KUNDER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guillaume Lucas, Metaalbewerker, geboren op 16-12-1890 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.).

 
VIII.49    Johannes de ZEEUW, timmerman, geboren op 23-08-1804 te Neuzen Overleden op 07-07-1851 te Neuzen op 46-jarige leeftijd, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie VII.28) en Catharina KLAASSEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1834 te Neuzen akte 14. hij 29 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Catharina DONZE, geboren op 14-05-1834 te Hoek Dochter van Pieter DONZE en Janna WEESEPOEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 26-06-1835 te Neuzen Overleden op 17-09-1835 te Neuzen , 83 dagen oud, zeven uur in den avond.
   2.  Catharina, geboren op 05-10-1836 te Neuzen Overleden op 22-04-1871 te Terneuzen op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-04-1860 te Neuzen Echtgenoot is Theodorus Geertruidis STEENKAMP, geboren 1834 te Terneuzen.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 29-07-1869 te Neuzen Echtgenoot is Cornelis STOUT, schipper, geboren 1836 te Bergen op Zoom
   3.  Janna, geboren op 22-09-1837 te Neuzen Overleden op 14-06-1845 te Neuzen op 7-jarige leeftijd.
   4.  Maria, dienstbode, geboren op 23-12-1839 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 21-08-1924 te Ermelo op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-12-1863 te Vlissingen met Benjamin C. ENGELBERTS, 28 jaar oud, geboren op 08-07-1835 te Vlissingen, overleden op 17-07-1928 te Bussum op 93-jarige leeftijd.
   5.  Pieter, geboren op 02-07-1843 te Neuzen Overleden op 24-10-1843 te Neuzen , 114 dagen oud.
   6.  Janna, geboren op 26-09-1845 te Neuzen Overleden op 21-07-1846 te Neuzen , 298 dagen oud.
   7.  Janna, geboren op 10-02-1848 te Neuzen Overleden op 12-02-1848 te Neuzen , 2 dagen oud.
   8.  Janna, geboren op 22-12-1848 te Neuzen Overleden op 02-01-1849 te Neuzen , 11 dagen oud.
   9.  Guillaam, geboren op 23-12-1848 te Neuzen Overleden op 09-01-1849 te Neuzen , 17 dagen oud, tien uur des 's morgens.
   10.  Janna, geboren op 05-03-1850 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 05-12-1943 te Rotterdam op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-10-1874 te Terneuzen met Johannes Cornelis KLAASSEN, 26 jaar oud, geboren op 30-04-1848 te Neuzen Overleden op 12-04-1902 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd.

 
VIII.52    Pieter de ZEEUW, schipper/commissionair, geboren op 09-01-1807 te Neuzen Overleden op 01-10-1884 te Terneuzen op 77-jarige leeftijd. Laster eenzame opsluiting van 6 dagen 6-3-1880

strafinrichting Zeeland Belediging 11-5-1883 eenzame opsluiting van 8 dagen.
Laster eenzame opsluting 3 dagen 6-3-1883
Laster eenzame opsluiting van 15 dagen 3-11-1882

, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie VII.28) en Catharina KLAASSEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 12-11-1834 te Breskens Echtgenote is Jozina Suzanna VERVATE(N), 23 jaar oud, geboren op 04-06-1811 te IJzendijke Overleden te Terneuzen, www.vervaet.tk
, dochter van Jannis (Jean) VERVATE en Elisabeth de PRIESTER.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 07-01-1852 te Terneuzen met Tanneke Hendrika van WIJCK, 29 jaar oud, Koopvrouw, geboren op 03-03-1822 te Velp, overleden op 31-03-1894 te Terneuzen op 72-jarige leeftijd, dochter van David van WIJCK en Maria van den BERGH.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 03-09-1836 te Neuzen
   2.  Elisabeth, geboren op 08-08-1837 te Neuzen Overleden op 08-11-1837 te Neuzen , 92 dagen oud.
   3.  Jannes, geboren op 17-09-1838 te Neuzen Overleden op 21-10-1838 te Neuzen , 34 dagen oud.
   4.  Elisabeth, geboren op 17-10-1839 te Neuzen Overleden op 06-12-1839 te Neuzen , 50 dagen oud.
   5.  Elisabeth, huisvrouw, geboren op 13-11-1840 te Neuzen Overleden op 01-09-1878 te Neuzen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-12-1869 te Terneuzen met Pieter STOUTHAMER, 29 jaar oud, Slachter en broodbakker, geboren op 03-08-1840 te Hoek Gedoopt (Ned. Herv.) op 16-08-1840 te Hoek Overleden op 20-06-1927 te Hulst op 86-jarige leeftijd, zoon van Marinus STOUTHAMER, boereknecht, en Janneke GOOSEN, dienstmeid werkvrouw.
   6.  Guillaam, geboren op 08-02-1842 te Neuzen Overleden op 28-03-1842 te Neuzen , 48 dagen oud.
   7.  Maria, geboren op 02-03-1845 te Neuzen Overleden op 13-08-1845 te Neuzen , 164 dagen oud.
   8.  Cornelis, geboren op 18-10-1847 te Neuzen
   9.  Cornelis, geboren op 02-05-1849 te Neuzen Strafinrichting Zeeland: 54-1356 verbreking van afsluiting eenzame opsluiting
een maand 14 october 1867.- 13 novembet 1867.
Strafinrichting Zeeland: 55 - 48 verbreking afsluiting eenzame opsluiting
zes dagen 1-3-1862 tot 3 maart 1862.
   10.  Johannes, geboren op 04-06-1850 te Neuzen Overleden op 31-03-1854 te Neuzen op 3-jarige leeftijd.

 
VIII.55    Cornelis de ZEEUW, schipper, geboren op 07-10-1812 te Terneuzen, overleden te Hellevoetsluis, zoon van Guillaam de ZEEUW (zie VII.28) en Catharina KLAASSEN.
Ondertrouwd op 26-10-1838 te Groede Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1838 te Groede akte 14 hij 26 jr zij 22 jr. Echtgenote is Elisabeth de LANGE, 22 jaar oud, winkelierster, geboren op 31-03-1816 te Cadzand, overleden op 29-10-1891 te Breskens op 75-jarige leeftijd, dochter van Matheus FRANCISCUS de LANGE en Krijna de JONGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 28-01-1839 te Groede Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-05-1872 te Breskens Echtgenoot is Willem WESTDORP, 33 jaar oud, geboren op 20-12-1838 te Bruinisse
   2.  Mattheus Mattheus, geboren op 18-02-1840 te Breskens Overleden op 14-09-1843 te Breskens op 3-jarige leeftijd, akte no. 37.
   3.  Guillaam (zie IX.105).
   4.  Johannes Jacobus, geboren op 11-04-1843 te Breskens Overleden op 04-08-1843 te Breskens , 115 dagen oud, akte no. 29.
   5.  Krina, geboren op 01-04-1845 te Breskens Overleden op 08-12-1897 te 's Gravenhage op 52-jarige leeftijd. Zij gaat 04-1880 met attestatie naar Den Haag.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 22-11-1873 te Borssele Echtgenoot is Jacobus WILLEMSEN, 26 jaar oud, slager resp. schilder, geboren op 29-05-1847 te Nieuwvliet Gehuwd (2) met Johannes Jacobus FRAANJE.
   6.  Mattheus Francisçus, geboren op 05-08-1846 te Breskens Overleden op 13-12-1846 te Breskens , 130 dagen oud, akte 69.
   7.  Mattheus Francisçus, geboren op 18-08-1848 te Breskens Overleden op 18-08-1848 te Breskens akte 33.
   8.  Adriaan (zie IX.113).
   9.  Cornelis Pieter, geboren op 16-07-1851 te Breskens Overleden op 07-10-1851 te Breskens , 83 dagen oud, akte no. 41.
   10.  Cornelis (zie IX.117).
   11.  Elisabeth, geboren op 17-02-1860 te Breskens Overleden op 23-02-1882 te Breskens op 22-jarige leeftijd.

 
IX.105    Guillaam de ZEEUW, schipper, geboren op 17-10-1841 te Breskens (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 13-12-1875 te Breskens op 34-jarige leeftijd, akte no. 33. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.55) en Elisabeth de LANGE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-03-1870 te Borssele akte no. 2 hij 28 jr. zij 20 jr.
Echtgenote is Jannetje FRAANJE, 21 jaar oud, particuliere, geboren op 04-02-1849 te Borssele Dochter van Krijn Jans FRAANJE, Huisscchilder, en Maria Anna Jacoba TAYLOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria, geboren op 07-03-1871 te Breskens Overleden op 28-03-1871 te Breskens , 21 dagen oud, akte no. 7.
   2.  Krijn Cornelis, mandemaker, geboren op 30-03-1872 te Breskens Overleden op 17-01-1956 te Sluis op 83-jarige leeftijd. PB-1132, Volkstelling 1947 te Sluis.
   3.  Elisabeth, geboren op 10-09-1873 te Breskens (gezindte: Oud-Ger.). PB-528, Volkstelling 1947 te Breskens.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1902 te Breskens Echtgenoot is Anthonie MONJEÉ, 43 jaar oud, geboren op 27-08-1858 te Breskens Overleden op 07-12-1933 te Breskens op 75-jarige leeftijd.
   4.  Anna Maria, geboren op 11-04-1875 te Breskens Overleden op 12-03-1876 te Breskens , 336 dagen oud.

 
IX.113    Adriaan de ZEEUW, Marine (Torpedist). Geboren op 06-11-1849 te Breskens (gezindte: Ned. Herv.), overleden te Rotterdam Vader militair tehuis. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.55) en Elisabeth de LANGE.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-11-1873 te Zuidzande Echtgenote is Maria Cornelia de KOKER, 24 jaar oud, geboren op 31-05-1849 te Retranchement Overleden te Den Helder Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-12-1881 te Den Helder Echtgenote is Johanna Hendrika STUIVENBERG, geboren 1858 te Den Helder Overleden 1919, dochter van Piet STUIVENBERG en Johanna Elisabeth ?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus (zie X.73).
   2.  Jacobus Cornelis (zie X.76).
   3.  Adriaan Jacobus, geboren op 16-06-1877 te Breskens Overleden op 02-07-1877 te Breskens , 16 dagen oud.
   4.  Maria Elisabeth, geboren op 25-06-1878 te Breskens Overleden op 21-07-1880 te Den Helder op 2-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Elisabeth, geboren op 05-09-1882 te Den Helder Gehuwd met T. VUURMAN.
   6.  Pieter (zie X.82).
   7.  Johanna Hendrika, geboren op 09-10-1885 te Nieuw Helvoet, overleden op 16-04-1938 op 52-jarige leeftijd. PB-1033. Volkstelling 1947 Den Haag.
Gehuwd met A. H. van STRATEN.
   8.  Guilliame (zie X.86).
   9.  Petronella, geboren op 09-07-1889 te Nieuw Helvoet. PB-1416. Volkstelling 1947 Soest.
Gehuwd met Christiaan Johan Dietrich KOCH, overleden op 11-07-1968 te Soest.
   10.  Katharina, geboren op 14-05-1891 te Nieuw Helvoet, overleden op 19-09-1962 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd. PB-117. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met T. C. KREUGER, overleden op 14-08-1942 te Rotterdam
   11.  Adriaan (zie X.92).
   12.  Dirk (zie X.94).
   13.  Johannes Andreas Petrus (zie X.96).
   14.  Hans Edmond (zie X.98).
   15.  Frits, geboren op 05-05-1905 te Den Helder Overleden 1927 te Indonesie. Overleden aan malaria.

 
X.73    Cornelis Jacobus de ZEEUW, geboren op 05-10-1874 te Breskens Overleden op 04-02-1953 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. PB-469. Volkstelling 1947 Rotterdam, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Maria Cornelia de KOKER.
Ondertrouwd (1) te Rotterdam Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 07-04-1921, gescheiden te Rotterdam Echtgenote is Adriana van der HOR, geboren op 08-05-1879 te Nieuw Helvoet.
Gescheiden (2) op 19-10-1911 te Rotterdam Partner is Adriana v.d. HOR, geboren op 08-05-1879 te Nieuw Helvoet.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cicilia Jacoba, huishoudster, geboren op 14-05-1917 te Londen PB-345. Volkstelling 1947 Rotterdam.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Cornelia, geboren op 26-03-1901 te Rotterdam PB-1271. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-04-1921 te Rotterdam Echtgenoot is C. S. BRONKHORST, geboren 1898.
   3.  Antonia, geboren op 08-07-1902 te Rotterdam
   4.  Adriana Antonia, geboren op 14-07-1903 te Rotterdam PB-80. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met A. van der VALK.
   5.  Antonia, geboren op 17-11-1904 te Rotterdam

 
X.76    Jacobus Cornelis de ZEEUW, kleermaker te Rotterdam, geboren op 14-05-1876 te Breskens Overleden op 06-04-1959 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd. PB-876. Volkstelling 1947 Rotterdam, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Maria Cornelia de KOKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-11-1901 te Nieuw Helvoet met Cornelia van HARTINGSVELD, 23 jaar oud, geboren op 07-10-1878 te Nieuw Helvoet, overleden op 24-06-1955 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan (zie XI.111).
   2.  Dirk, metselaar, geboren op 02-03-1904 te Nieuw Helvoet. PB-506. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd (1) met N. M. van DIJK.
Gehuwd (2) met Aagje Gerarda SLINGERLAND, geboren op 10-09-1908 te Wouwbrugge, overleden op 16-12-1989 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Vanmorgen stierf onze lieve moeder en oma AAGJE GERARDA DE ZEEUW-SLINGERLAND op de leeftijd van 76jr. Corr. adres A.C. van Harten Rekerdijk 16, 3079 TK Rotterdam.
   3.  Cornelis Jacobus (zie XI.116).
   4.  Jacobus Cornelis (zie XI.117).
   5.  Lijntje, geboren op 15-12-1907 te Nieuw Helvoet. PB-1191. Volkstelling 1947 Vlaardingen
.
Gehuwd met D. C. OPREL.
   6.  Johannes (zie XI.121).
   7.  Maria Cornelia, geboren op 24-07-1910 te Nieuw Helvoet. PB-1274. Volkstelling 1947 Schiedam.
Gehuwd te Schiedam met D. SLUIMER.
   8.  Adriana, geboren op 03-09-1911 te Gouda, overleden 1933.
   9.  Cornelia, geboren op 07-04-1914 te Rotterdam PB-371. Volkstelling 1947 Rotterdam.
   10.  Pieternella, geboren op 15-06-1915 te Rotterdam PB-47. Volkstelling 1947 Schiedam.
Gehuwd met C. H. O. LISSENBERG.
   11.  Johanna Hendrika, geboren op 02-05-1917 te Rotterdam PB-1034. Volkstelling 1947 Haarlem.
Gehuwd met M. van BEELE.
   12.  Elisabeth, winkeljuffrouw, geboren op 05-02-1919 te Rotterdam PB-541. Volkstelling 1947 Schiedam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-07-1942 te Rotterdam Echtgenoot is J. SPEKSNIJDER.
   13.  Engelina, geboren op 22-06-1921 te Rotterdam PB-576. Volkstelling 1947 NOP.Kamp Zwartewaal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-02-1943 te Rotterdam Echtgenoot is J. PATIJN.
   14.  Frans, geboren op 16-09-1922 te Rotterdam Gehuwd en kinderen Adres: Overoom 40711 Amsterdam. PB-47 Volkstelling 1947 Amsterdam.

 
XI.111    Adriaan de ZEEUW, kleermaker, geboren op 24-09-1902 te Nieuw Helvoet. Kleermaker te Rotterdam. PB-44. Volkstelling 1947 Rotterdam. Zoon van Jacobus Cornelis de ZEEUW (zie X.76) en Cornelia van HARTINGSVELD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1928 te Rotterdam Echtgenote is S. de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 18-01-1930 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
   2.  Elisabeth, geboren op 01-12-1932 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-05-1963 met Cornelis de WITTE, geboren te Hoek
   3.  Andries J. Geboren op 20-08-1937 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.

 
XI.116    Cornelis Jacobus de ZEEUW, metselaar, geboren op 03-09-1905 te Nieuw Helvoet, gedoopt op 03-09-1905, overleden op 16-03-1977 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd. Na een liefdevol en zorgzaam leven heeft de Here tot zich geroepen mijn lieve onvergetelijke man, onze fijne vader en grootvader CORNELIS JACOBUS DE ZEEUW op de leeftijd 71 jaar. Rotterdam, 16 Maart 1977, Brink 6. Begraven op 19-03-1977 te Rotterdam Zoon van Jacobus Cornelis de ZEEUW (zie X.76) en Cornelia van HARTINGSVELD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1932 te Wouwbrugge. D.V. 28 April a.s. hopen onze geliefde ouders C. J. DE ZEEUW EN A.G. DE ZEEUW-SLINGERLAND met dankbaarheid aan God te gedenken dat zij 25 jaar zijn getrouwd. Rotterdam, April 1957, Aagje Dekenstraat 16. Echtgenote is Aagje Gerarda SLINGERLAND, 23 jaar oud, geboren op 10-09-1908 te Wouwbrugge, overleden op 16-12-1989 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd. Vanmorgen stierf onze lieve moeder en oma AAGJE GERARDA DE ZEEUW-SLINGERLAND op de leeftijd van 76jr. Corr. adres A.C. van Harten Rekerdijk 16, 3079 TK Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Cornelis, geboren op 19-02-1933 te Rotterdam Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-04-1960 te Utrecht met H. D. S. v.d. HEK.
   2.  Dirk (zie XII.119).
   3.  Cornelia, geboren op 31-07-1935 te Rotterdam Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-11-1955 te Middelburg Echtgenoot is Andries van HARTEN.
   4.  Johanna Wilhelmina, geboren op 08-11-1936 te Rotterdam Overleden op 28-11-1989 te Daylesford op 53-jarige leeftijd. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met A. WOODS.
   5.  Adriana, geboren op 16-09-1939 te Rotterdam
   6.  Pieter, geboren op 24-01-1941 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd te Lekkerkerk met Ria de VRIJ.
   7.  Aagje Gerarda, geboren op 10-11-1943 te Rotterdam Gehuwd te Alphen aan de Rijn met van der LEEUW.
   8.  Cornelis Jacobus, geboren op 02-02-1945 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam Echtgenote is Annelies E. HOOGMOED.
   9.  Johannes H. Geboren op 15-09-1946 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-11-1972 te Poortugaal met Adrienne BROEKHUIS.
   10.  Engelina, geboren op 11-06-1948 te Rotterdam Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1969 te Rotterdam Echtgenoot is John de JONGH.
   11.  Maria Cornelia, geboren op 25-05-1950 te Rotterdam Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1971 te Rotterdam Echtgenoot is Karel LANGSTRAAT.

 
XII.119    Dirk de ZEEUW, geboren op 01-05-1934 te Rotterdam Volkstelling 1947 Rotterdam, zoon van Cornelis Jacobus de ZEEUW (zie XI.116) en Aagje Gerarda SLINGERLAND.
Gehuwd met A. N. den OUDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jan Michiel, geboren op 03-05-1961 te Rotterdam
   2.  Hugo Adriaan, geboren op 18-10-1962 te Rotterdam Woont: Berg.Stemerdinklaan 41 te Oost-Souburg.
   3.  Janny Aagje, geboren op 01-11-1963 te Rotterdam Gehuwd met Jaap KORTHUIZE.
   4.  Dirk Jeroen, geboren op 23-07-1967 te Hoek van Holland.

 
XI.117    Jacobus Cornelis de ZEEUW, directeur, geboren op 26-10-1906 te Nieuw Helvoet, overleden op 27-06-1988 te Bussum op 81-jarige leeftijd. Met droefheid geven wij U kennis dat de Heere, voor ons geheel onverwachts, totzich heeft genomen onze zorgzame vader, groot en overgrootvader JACOBUS CORNELIS DE ZEEUW op de leeftijd van 81 jaar. Bussum 27 Juni 1988. Corr. adres Van Hogendorplaan 31 1411 BK Naarden. 1930 - 1980 " Tel Uw zegeningen, tel ze één en voor één. Zoon van Jacobus Cornelis de ZEEUW (zie X.76) en Cornelia van HARTINGSVELD.
Gehuwd te Rotterdam Wij zijn dankbaar en blij, dat God op d.v. 8 october a.s. onze ouders en grootouders J.C. DE ZEEUW EN M.H. DE ZEEUW-VAN DIJK 50 jaar voor elkaar gespaard heeft. Meerweg 17 b 1405 BB Bussum.* D.V. 8 October a.s. hopen onze geliefde ouders J.C. de Zeeuw en M.H. de Zeeuw-van Dijk te herdenken, dat zij 25 jaart geleden in het huwelijk zijn getreden. Naarden, Juliana van Stolberglaan 60 PB-877. Volkstelling 1947 Amsterdam.. Echtgenote is Maria Huiberdina van DIJK, geboren op 11-09-1908 te Rotterdam Overleden op 28-08-1985 te Bussum op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Cornelis, geboren op 10-06-1934 te Amsterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met Johanna ROOKHUIZEN.
   2.  Daniël Adriaan (zie XII.140).
   3.  Maria Elisabeth, geboren op 02-01-1937 te Amsterdam Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd met D. de VRIES.

 
XII.140    Daniël Adriaan de ZEEUW, directeur, geboren op 27-11-1936 te Amsterdam (gezindte: VE). Volkstelling 1947 Amsterdam, zoon van Jacobus Cornelis de ZEEUW (zie XI.117) en Maria Huiberdina van DIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-10-1961 te Bussum met Delia van SCHAIK, 24 jaar oud, geboren op 02-01-1937 te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Suzanna, geboren op 11-08-1962 te Bussum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-01-1983 met Henk C. van Het MAALPAD.
   2.  Daniël Adriaan (Arjen) (zie XIII.64).
   3.  Jacobus Cornelis (zie XIII.66).

 
XIII.64    Daniël Adriaan (Arjen) de ZEEUW, geboren op 31-01-1964 te Bussum, zoon van Daniël Adriaan de ZEEUW (zie XII.140) en Delia van SCHAIK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1992 te Bussum met Kim Mignon RECTOR, zeeuw.rector@ziggo.nl
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joppe Daniel, geboren op 02-08-1996 te Blaricum.
   2.  Wietse Jonathan, geboren op 25-10-2000 te Blaricum.
   3.  Baukje Rebecca, geboren op 11-09-2002 te Blaricum.

 
XIII.66    Jacobus Cornelis de ZEEUW, geboren op 01-10-1966 te Bussum, zoon van Daniël Adriaan de ZEEUW (zie XII.140) en Delia van SCHAIK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1992 met Yvonne A. BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vincent, geboren op 10-08-1998 te Blaricum, doodgeboren
, overleden op 10-08-1998 te Blaricum.
   2.  Femke, geboren op 20-12-1999 te Amsterdam.

 
XI.121    Johannes de ZEEUW, coupeur te Amsterdam, geboren op 18-01-1909 te Nieuw Helvoet. PB-1086. Volkstelling 1947 Amsterdam. Zoon van Jacobus Cornelis de ZEEUW (zie X.76) en Cornelia van HARTINGSVELD.
Gehuwd met Maria Cornelia CLOWTING, geboren op 03-04-1909 te Hamburg, dochter van William CLOWTING, procuratiehouder, en Katharina SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes G. (Johnny), geboren op 04-05-1940 te Amsterdam Volkstelling 1947 Amsterdam.
   2.  Tineke, geboren op 17-12-1944.
   3.  Catharina H. Geboren op 15-09-1946 te Amsterdam Volkstelling 1947 Amsterdam.

 
X.82    Pieter de ZEEUW, kleermaker, geboren op 24-02-1884 te Den Helder Overleden 1960. PB-1440. Volkstelling 1947 Rotterdam, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-05-1925 te Rotterdam Echtgenote is Josina Pieternella WOUDSTRA, 18 jaar oud, geboren op 24-06-1906 te Rotterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Jozina, kantoorbediende, geboren op 12-07-1925 te Valburg. PB-1104. Volkstelling 1947 Rotterdam.
   2.  Pieternella Hendrika, kantoorbediende, geboren op 22-02-1928 te Rotterdam Overleden op 27-03-1965 te Groningen op 37-jarige leeftijd. PB-47 CBR. Volkstelling 1947 Groningen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-05-1946 te Wildervank met Hedzer HEMSTRA, 31 jaar oud, geboren op 02-08-1914 te Wildervank.

 
X.86    Guilliame de ZEEUW, geboren op 24-08-1887 te Nieuw Helvoet, overleden op 09-07-1959 te Heiloo op 71-jarige leeftijd. PB-47. Volkstelling 1947 Heiloo, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd op 06-11-1849 te Castricum met N. ROODENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guiilaume Albertus, distrtibutieambtenaar, geboren op 11-04-1921 te Den Helder Naar Australië. PB-685. Volkstelling 1947 Heiloo.
   2.  Ronald E. Geboren op 17-05-1933. Volkstelling 1947 Heiloo.

 
X.92    Adriaan de ZEEUW, geboren 08-1892 te Nieuw Helvoet, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd op 05-11-1925 te Santa Cruz Echtgenote is Tessa Erna SMITH, geboren te Santa Cruz Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Dirk (zie XI.141).
   2.  Marilijn Edith, geboren op 04-09-1928 te Santa Cruz

 
XI.141    Adriaan Dirk de ZEEUW, geboren op 16-10-1926 te Santa Cruz Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.92) en Tessa Erna SMITH.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09-01-1961 te Seattle (Washington met May Anne BOMAN, geboren te Ierland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maureen Lynne, geboren op 06-09-1961.
   2.  Adrian Dirk, geboren op 03-04-1963 te Cordova (Alaska.
   3.  Brian Tyhomas, geboren op 11-03-1965.
   4.  Adrian, geboren te Gorduva

 
X.94    Dirk de ZEEUW, gep. Adjudant Machinist van de Kon. Marine, geboren op 18-08-1895 te Hellevoetsluis, overleden op 05-01-1975 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, gecremeerd te Schagen. PB-502. Volkstelling 1947 Den Helder
Berkhout, Marine
Werd per 01-11-1934 Adjudant machinist en was dat in 1939 nog steeds. (Bron: naamboek Koninklijke Marine 1939), zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-03-1922 te Den Helder Echtgenote is Elisabeth BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 26-12-1898 te Den Helder Overleden op 31-01-1996 te Den Helder op 97-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-02-1996 te Schagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie XI.144).
   2.  Pietje Elisabeth, geboren op 28-11-1929 te Surabaja PB-1531. Volkstelling 1947 Den Helder.
Gehuwd met G. van BEEK.
   3.  Hans Albert (zie XI.148).

 
XI.144    Dirk de ZEEUW, purser (Retired), geboren op 24-11-1922 te Middelburg Overleden op 14-01-1997 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-01-1997 te Schagen. PB-511. Volkstelling 1947 Den Helder

woonde op Oosteinde, Berkhout ?
kwam 5 juni 1945 weer naar huis uit krijgsgevangenschap in Duitsland ? Zoon van Dirk de ZEEUW (zie X.94) en Elisabeth BAKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-08-1951 te Den Helder Echtgenote is Josephina Johanna (Jos) van VENROOIJ, 21 jaar oud, geboren op 07-10-1929 te Amsterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Hubertina (Elly), geboren op 10-05-1952 te Amsterdam Gehuwd met Dan.
   2.  Johanna Pieternella (Ansje), geboren op 19-02-1954 te Amsterdam Gehuwd met Mark.
   3.  Geertruida Josephina (Trudy), geboren op 17-03-1956 te 's Gravenhage
   4.  Marilyn, geboren op 17-08-1958 te Los Angeles.
Gehuwd met Steve.
   5.  Dirk jr. Geboren op 27-02-1964 te Los Angeles.
Gehuwd met Ann.

 
XI.148    Hans Albert de ZEEUW, logistiekmedewerker, geboren op 30-06-1933 te Den Helder Werkzaam bij Min. van defensie te Den Helder Marine electronisch bedrijf als logistiekmedewerker
Volkstelling 1947 Den Helder.. Zoon van Dirk de ZEEUW (zie X.94) en Elisabeth BAKKER.
Gehuwd (1) < 1975, gescheiden op 12-07-1975 van Jacoba G. van OORT, geboren op 18-12-1934 te Uden.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 19-12-1975 te Den Helder Echtgenote is Gudrun Marie Louise SCHMERSE, 36 jaar oud, geboren op 31-08-1939 te Berlijn, overleden op 12-08-2005 te Den Helder op 65-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marlies, geboren op 23-09-1958 te Den Helder
   2.  Anita, geboren op 15-04-1960 te Den Helder Huwelijk ontbonden.
   3.  Nicole, geboren op 18-09-1965 te Den Helder Gehuwd met P. SMIT.

 
X.96    Johannes Andreas Petrus de ZEEUW, geboren op 10-01-1898 te Nieuw Helvoet. In 1920 vertrokken naar de Ver. Staten.*, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd met -- HELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Viola, geboren 1926.

 
X.98    Hans Edmond de ZEEUW, laboratorium medewerker, geboren op 23-09-1901 te Den Helder PB-691. Volkstelling 1947 Den Haag, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie IX.113) en Johanna Hendrika STUIVENBERG.
Gehuwd met Wilhelmina Cornelia TEULING, geboren op 06-05-1908 te Rotterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Edmond (zie XI.152).
   2.  Wilhelmina Cornelia, geboren op 20-01-1946 te 's Gravenhage Volkstelling 1947 Den Haag.

 
XI.152    Hans Edmond de ZEEUW, Ir. bij Europ.r.vaart Noordwijk, geboren op 20-07-1940 te 's Gravenhage Volkstelling 1947 Den Haag`, zoon van Hans Edmond de ZEEUW (zie X.98) en Wilhelmina Cornelia TEULING.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-12-1964 te 's Gravenhage met Ilonka Olga VERDOORN, 19 jaar oud, geboren op 02-04-1945 te 's Gravenhage Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 09-09-1982 te Warmond met Anna Josephina JOUSTRA, 31 jaar oud, geboren op 04-08-1951 te Edam.
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd op 24-06-1991 te Leiden met Ebba Katarina FOGELBERG, 41 jaar oud, geboren op 07-06-1950 te Stockholm.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ilja Erna, geboren op 02-07-1969 te Leiden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1996 te Leiden met Graham WILLIFER, 30 jaar oud, geboren op 18-12-1965 te Hove (Groot Brittanië).
   2.  Phaedra, geboren op 18-11-1971 te Leiden.
Samenwonend (1) 1997 met Seth CASTELIJN, geboren op 25-11-1970 te Amsterdam.
Samenwonend (2) 1999 met Ennio Guglielmo BARBIERI, geboren op 03-09-1961 te Milaan.
   3.  Amber, geboren op 11-09-1975 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Martijn, geboren op 15-01-1983 te Leiden.
   5.  Inge, geboren op 09-11-1984 te Leiden.

 
IX.117    Cornelis de ZEEUW, geboren op 17-03-1858 te Breskens Overleden op 05-01-1893 te Breskens op 34-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VIII.55) en Elisabeth de LANGE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-04-1887 te Schoondijke akte nr. 5. hij 29 jr. zij 27 jr. Echtgenote is Aagje Adriana RIEMENS, 27 jaar oud, geboren op 29-05-1859 te Schoondijke Overleden op 18-07-1913 te Breskens op 54-jarige leeftijd, dochter van Jannis RIEMENS, werkman winkelier, en Magdalena Jozina FARO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Jozina, geboren op 26-01-1888 te Breskens Overleden op 01-09-1963 te Aardenburg op 75-jarige leeftijd. PB-1229 Volkstelling 1947 Aardenburg.
Gehuwd met P. J. REIJNHOUT, geboren op 18-11-1890 te Breskens
   2.  Elisabeth, geboren op 13-10-1889 te Breskens Overleden op 26-03-1891 te Breskens op 1-jarige leeftijd.

 
VI.13    Jacobus de ZEEUW, geboren op 12-08-1735 te Hoek Gedoopt op 19-08-1735 te Hoek (getuige(n): Adriaen de Zeeuw Cornelis de Zeeuw Anna Leijnssen), overleden op 29-03-1801 te Neuzen op 65-jarige leeftijd. In 1797: in één woning.. Zoon van Pieter de ZEEUW (zie V.1) en Jacoba LEYNSEN.
Ondertrouwd op 25-08-1759 te Hoek Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1759 te Neuzen Echtgenote is Cornelia KLAASSEN, geboren te Neuzen Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba, geboren 1761 te Neuzen Overleden op 04-09-1816 te Neuzen Ondertrouwd op 11-04-1789 te Neuzen Gehuwd op 26-04-1789 te Neuzen Echtgenoot is Jan van LUIK, geboren te Hoek
   2.  Jan, geboren 1767 te Neuzen Overleden op 03-04-1812 te Neuzen Ging in 1786 van Axel naar Terneuzen.
   3.  Elisabeth, dagloonster, geboren circa 1773 te Neuzen Overleden op 31-12-1831 te Neuzen
   4.  Elizabeth, begraven op 02-09-1765 te Neuzen

 
V.4    Cornelis de ZEEUW, geboren te Hoek Gedoopt op 02-10-1695 te Hoek Begraven op 15-02-1772 te Hoek Doopgetuigen: Pieter Claas, Jacomina Minder en Lieven Kervink. Lidmaat 1741 Neuzen-Buiten. Adriaantje de Zeeuw overleden 1750 . Uit notariëel archief van Axel No. 859
Compareerden 16-10-1760 Cornelis de Zeeuw huysvrouw Dingetje den Hollander wonende in den Polder het Coegors-Ambacht. Zij consenteren in het voorgenomen huwelijk van hun dochter Wijva Bastiana (thans wonende binnen Sluys in Vlaanderen) eerstdaags aan te gaan met mons. Johannes de Kerckhove, hospes in de herbergh De Roode Leeuw binnen Sluys in Vlaanderen. Zij verzoeken de kerkeraad van Sluys het paar in ondertrouw op te nemen en het huwelijk te voltrekken. Tot het assisteren van hun dogter bij het maken van haar huwelijkse voorwaarden maken zij machtig mons. Johan Lodewijk Stern wonen te Sluys. Zoon van Mathijs de ZEEUW (zie IV.6) en Anthonijntje de MINDER.
Gehuwd circa 1728 met Dingetje (Dina) de HOLLANDER, begraven op 16-11-1772 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus de SEUW (zie VI.15).
   2.  Matthijs, begraven op 04-05-1748 te Zaamslag
   3.  Kind, begraven op 30-09-1745 te Zaamslag
   4.  Sara (Wive) Bastiana, geboren te Neuzen Overleden op 16-12-1800 te Sluis Krijgt 30-03-1782 een erfenis en zij was toen getrouwd met Dirk Brouwers.
Gehuwd (1) met Elger LAUWENDE.
Gehuwd (2) met Johannes van de KERKHOVE, geboren te Sluis Gehuwd (3) met Dirk BROUWERS.
   5.  Geertrui, geboren te Neuzen Ondertrouwd op 09-06-1759 te Neuzen Echtgenoot is Arij de REGT, landbouwer, geboren te Zaamslag Overleden 1791 te Borssele

 
VI.15    Jacobus de SEUW, geboren 1730 te Neuzen Overleden op 09-11-1809, begraven te Hoek Belijdenis 05-04-1754 te Neuzen. Testament 30-05-1773. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie V.4) en Dingetje (Dina) de HOLLANDER.
Ondertrouwd op 15-10-1757 te Neuzen Gehuwd op 30-10-1757 te Neuzen Echtgenote is Abigaël JANSEN, 21 jaar oud, geboren op 01-11-1735 te Neuzen Overleden op 09-11-1809 te Hoek op 74-jarige leeftijd, begraven te Hoek Belijdenis 06-04-1753, dochter van Willem JANSEN en Janna de SWAAL ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis de ZEEUW (zie VII.35).
   2.  Willem de ZEEUW (zie VII.37).
   3.  Jan Jacobsz. (Jean) de ZEEUW (zie VII.39).
   4.  Dingetje de ZEEUW, geboren op 11-05-1762 te Hoek Gedoopt op 16-05-1762 te Hoek (getuige(n): Jan Kerkhoven Jan Goossen Sara Bastiana de Zeeuw), overleden op 31-03-1806 te Axel op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-05-1784 te Axel Echtgenoot is Jozias WILLEMSEN, geboren te Axel Gedoopt te Axel
   5.  Andries de ZEEUW, geboren op 23-10-1763 te Hoek Gedoopt op 30-10-1763 te Hoek (getuige(n): Adriaan de Zeeuw), overleden op 04-11-1798 te Hoek op 35-jarige leeftijd, begraven te Hoek
   6.  Janna de ZEEUW, geboren op 29-06-1765 te Hoek Gedoopt op 07-07-1765 te Hoek Overleden op 25-08-1847 te Hoek op 82-jarige leeftijd. Op 06-01-1789 met attestatie naar Zaamslag vanwaar zij per 18-06-1791 gehuwd naar Hoek terug komt.
Gehuwd met Willem de JONGEN.
   7.  Samuel de ZEEUW (zie VII.46).
   8.  Pieter de ZEEUW (zie VII.49).
   9.  Antonijntje de ZEEUW, geboren te Hoek Gedoopt op 09-07-1775 te Hoek Begraven op 21-12-1775 te Hoek

 
VII.35    Cornelis de ZEEUW, herbergier comm. in granen, geboren 1757 te Neuzen Overleden op 10-01-1832 te Neuzen Zoon van Jacobus de SEUW (zie VI.15) en Abigaël JANSEN.
Ondertrouwd op 24-04-1779 te Hoek Gehuwd op 09-05-1779 te Hoek Echtgenote is Janeke van de BERGE, geboren te Ellewoutsdijk Uit dit huwelijk:
   1.  Abigaël, geboren op 05-12-1779 te Hoek Gedoopt op 12-12-1779 te Hoek (getuige(n): Abigaël Jansen), overleden op 19-11-1855 te Terneuzen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 13-05-1798 te Terneuzen met Jan LEUNIS, 31 jaar oud, schipper, geboren op 30-11-1766 te Zaamslag Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 04-02-1813 te Terneuzen met Reinhout KURVINK.
   2.  Jozias (zie VIII.60).

 
VIII.60    Jozias de ZEEUW, schipper-sluisknecht, geboren op 26-10-1785 te Hoek Gedoopt op 30-10-1785 te Hoek (getuige(n): Willem de Zeeuw Pieternella Colijn Jacob Colijn), overleden op 05-11-1842 te Neuzen op 57-jarige leeftijd, vier uur in de morgen. Zoon van Cornelis de ZEEUW (zie VII.35) en Janeke van de BERGE.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-05-1804 te Terneuzen, akte nr. 6. hij 18 jr. zij 21 jr. Echtgenote is Cornelia van de BERGE, 17 jaar oud, geboren op 02-03-1787 te Neuzen Overleden op 01-09-1865 te Neuzen op 78-jarige leeftijd, dochter van Daniel van de BERGE en Maria de CODIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke, geboren op 11-08-1804 te Neuzen Overleden op 07-05-1836 te Goes op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1829 te Ridderkerk met Cornelis MULDER, schoenmaker, geboren 1805 te Middelburg
   2.  Daniël (zie IX.122).
   3.  Cornelis (zie IX.124).
   4.  Maria Magdalena, geboren op 11-02-1811 te Neuzen Overleden op 14-09-1859 te Neuzen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd.
   5.  Adriaan Jozias (zie IX.127).
   6.  Jozias, geboren op 01-12-1820 te Neuzen Overleden op 03-01-1821 te Neuzen , 33 dagen oud.
   7.  Dirk, geboren op 01-12-1820 te Neuzen Overleden op 01-12-1820 te Neuzen
   8.  Jozias Dirk (zie IX.131).
   9.  Cornelia, geboren op 04-01-1828 te Neuzen Overleden op 08-08-1828 te Neuzen , 217 dagen oud.

 
IX.122    Daniël de ZEEUW, sluisknecht, geboren op 12-07-1806 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 09-10-1869 te Neuzen op 63-jarige leeftijd, zoon van Jozias de ZEEUW (zie VIII.60) en Cornelia van de BERGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-08-1831 te Zaamslag akte no. 2 hij 25 jr zij 19 jr. Echtgenote is Geertrui van WIJCK, 19 jaar oud, geboren op 28-01-1812 te Hoek Overleden op 14-03-1881 te Terneuzen op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan van WIJCK en Johanna PLATTEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozias (zie X.104).
   2.  Jan, geboren op 01-07-1834 te Terneuzen, overleden op 03-10-1834 te Terneuzen, 94 dagen oud.
   3.  Jan, geboren op 20-12-1836 te Terneuzen.
   4.  Cornelis (zie X.108).
   5.  Pieter, geboren op 23-06-1839 te Neuzen Overleden op 27-08-1839 te Neuzen , 65 dagen oud.
   6.  Pieter, sluisknecht, geboren op 23-08-1840 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 20-07-1882 te Terneuzen op 41-jarige leeftijd.
   7.  Cornelia, geboren op 12-02-1842 te Neuzen Overleden op 14-01-1845 te Neuzen op 2-jarige leeftijd.
   8.  Johanna, geboren op 26-04-1843 te Neuzen Overleden op 22-06-1883 te Terneuzen op 40-jarige leeftijd.
   9.  Adriaan (zie X.114).
   10.  Cornelia, geboren op 12-03-1846 te Neuzen Overleden op 16-05-1859 te Neuzen op 13-jarige leeftijd.
   11.  Maatje, geboren op 02-05-1848 te Neuzen Overleden op 23-01-1871 te Terneuzen op 22-jarige leeftijd.
   12.  Janneke, geboren op 17-10-1850 te Neuzen Overleden op 05-04-1877 te Terneuzen op 26-jarige leeftijd.
   13.  Jacobus, geboren op 07-03-1854 te Neuzen Overleden op 20-05-1859 te Terneuzen op 5-jarige leeftijd.

 
X.104    Jozias de ZEEUW, werkman, geboren op 06-01-1832 te Neuzen Overleden op 12-05-1897 te Terneuzen op 65-jarige leeftijd, twee uur in de namiddag. Zoon van Daniël de ZEEUW (zie IX.122) en Geertrui van WIJCK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-07-1862 te Neuzen Echtgenote is Maria Jacoba GEENSEN, 25 jaar oud, geboren op 12-04-1837 te Biervliet Overleden op 30-12-1918 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd, dochter van Andries GEENSEN en Sara JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël (zie XI.157).
   2.  Andries, bootwerker, geboren op 01-08-1864 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 21-01-1945 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-03-1889 te Terneuzen met Francina BREEMS, 26 jaar oud, geboren op 05-12-1862 te Neuzen Overleden op 28-10-1938 te Neuzen op 75-jarige leeftijd, dochter van Pieter BEEMS en Francina van der HOOFD.
   3.  Geertruida Sara, geboren op 09-12-1866 te Neuzen Overleden op 11-04-1928 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
   4.  Sara Geertruida, geboren op 22-04-1868 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 24-12-1938 te Poortugaal op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 19-06-1918 te Rotterdam Echtgenoot is Cornelis Abram de NEEF, 50 jaar oud, geboren op 23-06-1867 te Delfshaven.
   5.  Jan (zie XI.165).
   6.  Anthonie (zie XI.167).
   7.  Johanna Suzanna, geboren op 16-09-1875 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 14-09-1950 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd. PB-1054. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 24-05-1903 te Terneuzen, gescheiden na 22 jaar huwelijk op 08-07-1925 te Terneuzen van Levinus DIELEMAN, voermansknecht, geboren op 30-08-1879 te Terneuzen, overleden op 05-04-1936 op 56-jarige leeftijd, zoon van Arend DIELEMAN en Cornelia Elisabeth de WITTE.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 12-09-1928 te Rotterdam Echtgenoot is Johannes AMIABEL, 55 jaar oud, geboren op 31-03-1873 te Rotterdam
   8.  Suzanna Johanna, geboren op 28-07-1879 te Terneuzen, overleden op 19-10-1903 te Terneuzen op 24-jarige leeftijd.

 
XI.157    Daniël de ZEEUW, sluismeester te Terneuzen, geboren op 14-12-1862 te Neuzen Overleden op 12-03-1936 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-148, zoon van Jozias de ZEEUW (zie X.104) en Maria Jacoba GEENSEN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-03-1883 te Terneuzen met Adriana Jacoba HAMELINK, 21 jaar oud, geboren op 13-03-1862 te Terneuzen, overleden op 05-02-1923 te Terneuzen op 60-jarige leeftijd, dochter van Michiel HAMELINK en Johanna KOLIJN.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 14-10-1925 te Rotterdam Echtgenote is Maria Cornelia HAMELINK, 29 jaar oud, geboren op 09-10-1896 te Terneuzen, overleden op 09-07-1984 te Terneuzen op 87-jarige leeftijd, dochter van Joris HAMELINK en Adriana KAIJSER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Daniel, geboren op 14-12-1862 te Neuzen Overleden op 17-03-1926 te Terneuzen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 62-jarige leeftijd op 14-10-1925 te Rotterdam
   2.  Maria Jacoba, geboren op 20-09-1884 te Terneuzen, overleden op 12-08-1964 op 79-jarige leeftijd. PB-12287. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-09-1920 te Rotterdam Echtgenoot is J. J. L. PHILIPSE, geboren 1861, overleden op 11-09-1938.
   3.  Machiel (zie XII.175).
   4.  Johanna Cornelia, geboren op 06-10-1892 te Terneuzen. PB-1023. Volkstelling 1947 Hellevoetsluis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-10-1913 te Terneuzen met François den DOELDER, rijksambt.te Hellevoetsluis, geboren circa 1892 te Terneuzen.
   5.  Geertruida Sara, geboren op 26-02-1898 te Terneuzen. PB-620. Volkstelling 1947 Retranchement.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-08-1921 te Terneuzen met Abraham BASTING, schildersknecht, geboren 1902 te Retranchement
   6.  Cornelia Suzanna, geboren op 04-03-1904 te Sas van Gent (gezindte: G), overleden op 21-03-1986 te Terneuzen op 82-jarige leeftijd. PB-400. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-09-1926 te Terneuzen met Pieter van OVERBEEKE, 25 jaar oud, kruidenier, geboren op 19-01-1901 te Terneuzen, overleden op 05-06-1972 te Terneuzen op 71-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Daniël (zie XII.183).
   8.  Joris Cornelis, Milicien-soldaat/ Schoenmaker te Terneuzen, geboren op 28-09-1926 te 's Gravenhage (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 27-08-1984 op 57-jarige leeftijd. Bedroefd geven wij u kennis dat na een langdurigee ziekte toch nog onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve broer en oom. In de leeftijd van 57 jaar.
Corr.adres: D. de Zeeue, Debussyhof 205, 4536 BK Terneuzen. Begraven te Terneuzen. PB-1100. Volkstelling 1947 Terneuzen.

 
XII.175    Machiel de ZEEUW, Timmerman, later kantoorbediende, geboren op 17-01-1886 te Terneuzen. PB-1222. Volkstelling 1947 Sas van Gent, zoon van Daniël de ZEEUW (zie XI.157) en Adriana Jacoba HAMELINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-03-1911 te Middelburg Echtgenote is Elisabeth VERSLUIS, 24 jaar oud, geboren op 05-02-1887 te Sas van Gent Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël, bankwerker, geboren op 11-06-1911 te Middelburg Volkstelling 1947 Sas van Gent.PB-493.
Gehuwd met M. D. MINNAAR.
   2.  Catelijntje, geboren op 10-03-1913 te Middelburg PB_343 Volkstelling 1947 Vlissingen.
   3.  Gilles, geboren op 21-06-1918 te Sas van Gent
   4.  Adriana, geboren op 16-09-1924 te Sas van Gent PB_79 Volkstelling 1947 Sas van Gent.

 
XII.183    Daniël de ZEEUW, ijzerwerker, geboren op 05-08-1925 te Terneuzen, overleden op 10-10-2010 op 85-jarige leeftijd. Daniel was een voorkind van Daniel geb.: 1862, later zijn 2e vrouw. Het huwelijk is in alle stilte voltrokken te Rotterdam. Zoon van Daniël de ZEEUW (zie XI.157) en Maria Cornelia HAMELINK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-05-1957 te Terneuzen met Elisabeth Janette MOES, 22 jaar oud, geboren op 12-04-1935 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Willem (zie XIII.73).
   2.  Linda, geboren op 29-02-1964 te Terneuzen.

 
XIII.73    Marinus Willem de ZEEUW, geboren op 08-02-1960 te Terneuzen, zoon van Daniël de ZEEUW (zie XII.183) en Elisabeth Janette MOES.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07-05-1982, gescheiden 2003 van Catharina Berbera van de WEGE, geboren op 27-06-1961.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 10-05-2004 met Adriana van ALPHEN, 46 jaar oud, geboren op 01-12-1957 te Terneuzen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Justin, geboren op 04-11-1990 te Terneuzen.
   2.  Stephen, geboren op 08-10-1992 te Terneuzen.

 
XI.165    Jan de ZEEUW, stoker, geboren op 03-09-1870 te Terneuzen, overleden op 21-11-1948 te Terneuzen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jozias de ZEEUW (zie X.104) en Maria Jacoba GEENSEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-07-1891 te Terneuzen met Maria van LIERE, 18 jaar oud, geboren op 14-11-1872 te 's Gravenpolder Overleden op 15-08-1947 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacoba van LIERE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jacoba, geboren op 30-09-1891 te Terneuzen. PB-1288 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd te Vlaardingen met Smith.
   2.  Daniël Jozias, arbeider - gemeentehaven, geboren op 27-10-1892 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 03-03-1957 te Poortugaal op 64-jarige leeftijd. PB-495 Volkstelling 1947 Rotterdam.
Ondertrouwd te Rotterdam Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-11-1920 met Adriana P. AARTNOUDSE, 29 jaar oud, geboren op 10-06-1891 te Terneuzen.
   3.  Jacoba Maria, geboren op 20-05-1894 te Terneuzen. PB-842. Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam Echtgenoot is H. P. VERSTEEG.
   4.  Jozias Daniël (zie XII.192).
   5.  Andries Anthonie (zie XII.194).
   6.  Geertruida Sara, geboren op 06-05-1898 te Terneuzen. PB-621 Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-08-1920 te Rotterdam Echtgenoot is A. J. v.d. VEELE.

 
XII.192    Jozias Daniël de ZEEUW, kapitein te Rotterdam, geboren op 12-08-1895 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 27-04-1945 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd. PB-1106 Volkstelling 1947, zoon van Jan de ZEEUW (zie XI.165) en Maria van LIERE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-04-1927 te Rotterdam Echtgenote is Aaltje Jacoba PHILIPSE, 34 jaar oud, geboren op 05-04-1893 te Rotterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Lambertus, geboren op 09-06-1928 te Rotterdam PB-884 Volkstelling 1947 Rotterdam.

 
XII.194    Andries Anthonie de ZEEUW, particulier chauffeur, geboren op 10-11-1896 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Per 3-9-1964 naar Apeldoorn. PB-152 Volkstelling 1947 Rotterdam, zoon van Jan de ZEEUW (zie XI.165) en Maria van LIERE.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11-08-1920 te Rotterdam Gescheiden na 9 jaar huwelijk op 15-10-1929 te Rotterdam Echtgenote is Maaike DUBBELMAN, geboren op 04-02-1898 te Brielle.
Gehuwd (2) met J. KARDOLUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, magazijnbediende te Rotterdam, geboren op 25-12-1920 te Rotterdam PB-924 Volkstelling 1947 Rotterdam.

 
XI.167    Anthonie de ZEEUW, herbergier bierhuishouder, geboren op 27-08-1872 te Terneuzen, overleden op 04-06-1915 te Terneuzen op 42-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. Opmerking: Arr. rechtbank d,d. 7 3 1900.
Strafinrichting Zeeland: 23 januari 1892 arr. rechtbank te Middelburg diefstal
7 dagen gevangenisstraf 23-4-1892 - 30-4-1892.

Memories van succesierechten 1901-1927.
No. 91, reg. 258.
Dagtekening van de inlevering der memorie van afgifte 16 september 1915.
Dagtekening waarop krachtens de wet, of ten gevolge van de beschikking, de eed moet worden afgelegd.
2. Daniel de Zeeuw sluismeester wonende te Terneuzen als voogd over Jansje Maria de Zeeuw kind van na noemens erflaten en wijlen zij de eerste erfgenoote Cornelia Bolleman.
3. Cornelis Jan Aarnoutse schippersknecht, wonende te Terneeuzen als in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Geertuida de Zeeuw, kind van na te noemen erflaten en wijlen zijn eerste echtgenote Cornelia Bolleman domicilie van notaris van der Moer te Terneuzen.
Verklaren:
Dat op 4 juni 1915 te zijner woonplaats Terneuzen, zonder over zijn nalatenschap te hebben beschikt is overleden Antonie de Zeeuw herbergier.
Dat hij eerst was gehuwd met wijlen Cornelia Bolleman uit welk huwelijk zijn geboren Maria Geertruida gehuwd met Cornelis Aarnoutse vernoemd en de genoemde minderjarige Jannetje Maria de Zeeuw.
Dat hij hierna is gehuwd in een gemeenschap van goederen met de aangeefster
Janna Elisabeth Dooms uit welk huwelijk zijn geboren des voornoemde minderjarigen sub 1 genoemd dat hij tot enige erfgename heeft nagelaten zijn zeven genoemde kinderen ieder voor 1/7 dat hij geen goederen als bezwaarde erfgenaam in vruchtgebruik bevat hij ook geen periodieke uitkeringen genoot. Dat van de zijde van de aangeefster Dooms meenend te huwelijk aangeboden dan door erflaten, terwijl geen van beiden staande huwelijkszaken door erfenis , legaat of schenkingen heeft verkregen.
Baten
De na te melden verkoopwaarde in de verkoopwaarde elke de zaken bezaten op 20 juli 1914 en ook bedragen van de erflaten overlijden.
Ten eerste: Herbergbenodigheden,huisraad, klederen sieraden en verder belangrijke zaken en de verkoop aan de overlegwaarden van fl.1057,90.
Ten tweede: Onroerende goederen te Terneuzen en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie L. onder na te melden nummers.
1. Een herberg tevens woonhuis en toebehoren, met twee daartegen gebouwde woonhuizen en toebehoren aan de Noordstraat en de een waarde vertegenwoordigen van fl. 25.300
schoolweg, No. 656 groot 2 aren 70 centiaren zijn de volgens den kadestralen leggen in de gemeente Terneuzen
2. Een woonhuis met toebehoren en erf aan het Nieuwediep No 735 eene verkoopwaarde vertegenwoordigen van fl. 2400.
3. Contant geld ten dage van des erflatens overlijden aanwezig fl. 335.--
Schulden
A.Wegens geleend geld blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek op den 20e april 1904 voor de notaris van der Moer te Terneuzen verleden een kapitaal groot fl. 2500.--
Aan Voerman de Pauw te Terneuzen voor geleverde manufacturen in 1915 tot 4 juni fl.26,12½
Aan Levinus Dieleman te Terneuzen kosten van ziekenverpleging in 1915 tot alvorens.
Aan Marinus de Jonge te Terneuzen behangselpapier in 1915 tot heden fl. 6.10
Aan Cornelis de Smidt te Terneuzen voor behangersloon in 1915 tot alvoren fl. 6.06.
Aan Pieter Mielen te Terneuzen voor het metselwerk fl. 7,57
enz. enz.
Het totaal der baten bedraagt fl. 19099,75
Het betalen der schulden bedraagt fl. 18029,67
Restant balans fl. 1070,98.
Zoon van Jozias de ZEEUW (zie X.104) en Maria Jacoba GEENSEN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 11-05-1893 te Terneuzen, gescheiden na 7 jaar huwelijk op 13-08-1900 te Terneuzen van Krina Cornelia BOLLEMAN, geboren op 11-11-1873 te Terneuzen, dochter van Jan Francois BOLLEMAN en Jans Geertruijda HERREBOUT.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 22-01-1902 te Terneuzen met Janna Elisabeth DOOMS, 29 jaar oud, zonder huishoudster, geboren op 05-03-1872 te Terneuzen, dochter van Frans DOOMS en Leuntje BOUTENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Jans Geertruida, geboren op 07-03-1894 te Terneuzen, overleden op 31-10-1953 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd. PB-558 Volkstelling 1947 Rotterdam Tussen de twee huwelijken is geboren (vader onbekend) geb.: 25-09-1919 te Terneuzen. Den Haag later naar Voorburg.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 28-01-1914 te Terneuzen met Cornelis Jan HERREBOUT, 25 jaar oud, geboren op 28-06-1888 te Terneuzen, overleden op 16-07-1917 te Terneuzen op 29-jarige leeftijd.
Samenwonend (2) . Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-09-1924 te Rotterdam Gehuwd (3) op 30-jarige leeftijd op 03-09-1924 te Rotterdam met Willem WEERS, 35 jaar oud, geboren op 07-10-1888 te Rotterdam.
   2.  Jans Geertruida, geboren op 29-01-1897 te Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-07-1916 te Terneuzen, gescheiden na 10 jaar huwelijk op 15-09-1926 te Terneuzen van Adriaan Marinus WITTE, matroos zeevaart, geboren op 29-10-1892 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.).
   3.  Geertruida Sara, geboren op 29-03-1898 te Terneuzen, overleden op 27-12-1898 te Terneuzen, 273 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Geertruida Sara, café houdster, geboren op 05-11-1902 te Terneuzen. Akte 286 's nachts om een uur (getuige(n): Janna van Dixhoorn), overleden op 18-08-1988 te Terneuzen op 85-jarige leeftijd. Bedroefd omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij U kennis dat na een zorgzaam leven en na een kortstondige ziekte is overleden onze lieve moeder, oma, zuster en schoonzuster GEERTRUIDA SARA DE ZEEUW in de ouderdom van 85 jaar. Corr. adres Julianastraat 6 Hoek. PB-622 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-02-1925 te Terneuzen met Petrus Dirk MAANDAG, 23 jaar oud, geboren op 25-04-1901 te Terneuzen, overleden op 09-08-1953 te Terneuzen op 52-jarige leeftijd.
   5.  Anna Leuntje, geboren op 11-05-1904 te Terneuzen, overleden op 31-08-1982 te Terneuzen op 78-jarige leeftijd. Heden overleed onze lieve moeder en oma ANNA LEUNTJE DE ZEEUW Op de leeftijd van 78 jaar. Oostelijk Bolwerk 580 4531 GX Terneuzen. PB-177 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-01-1924 te Terneuzen met Johannes Petrtus KAKEBEKEKE, geboren te Hillegom.
   6.  Sara Geertruida, geboren op 30-06-1907 te Terneuzen, overleden op 11-07-1935 te Terneuzen op 28-jarige leeftijd, voormiddags acht uur.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-07-1926 te Terneuzen met Pieter 't GILDE, 20 jaar oud, geboren op 13-01-1906 te Terneuzen.
   7.  Maaike, geboren op 13-03-1910 te Terneuzen, overleden te Terneuzen op 75-jarige leeftijd. Na een kort ziekbed is op 75-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn lieve vrouw, moeder en Oma MAAIKE KOSTENSE DE ZEEUW. 4531 GX Terneuzen, 22 augustus 1985, Oostelijk Bolwerk 274. Begraven op 26-08-1985 te Biervliet PB-1201 Volkstelling 1947 Biervliet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1933 te Terneuzen met Abraham Pieter KOSTENSE, burgemeester, geboren op 14-06-1933 te Biervliet Overleden op 05-05-1992 te Terneuzen op 58-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1992 te Biervliet
   8.  Jozias (zie XII.213).

 
XII.213    Jozias de ZEEUW, waterklerk, geboren op 01-07-1913 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). PB-1105 Volkstelling 1947 Terneuzen. J. de Zeeuw van Muller BV Koninklijk onderscheiden. Niet alleen 45 jaar geweest, maar ook 45 jaar gewerkt. U bent opgeklommen van waterklerk tot adjunct-directeur. Dat bewijst, dat u niet alleen 45 jaar bij de sleepdienst Muller bent geweest, maar ook 45 jaar heeft gewerkt. Dat zei vrijdagmorgen burgemeester C. Oeckeloen van Terneuzen bij het uitreiken van de gouden medaille in de orde van Oranje-Nassau aan adjunct-directeur J. de Zeeuw van de beheermaatschappij Willem Muller BV. Zoon van Anthonie de ZEEUW (zie XI.167) en Janna Elisabeth DOOMS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-07-1938 te Westdorpe Echtgenote is Suzanna Maria de COOKER, 21 jaar oud, geboren op 21-07-1916 te Westdorpe (gezindte: Rooms.Katholiek.), overleden op 24-10-1999 te Terneuzen op 83-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie XIII.79).
   2.  Anthonie Desire, winkelier, geboren op 10-03-1943 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1967 te Terneuzen met Hedy Wanda MOUTHAAN, 25 jaar oud, geboren op 11-03-1942 te Ungalan (NOI-Java).
   3.  Bernard Ferdinand (zie XIII.83).

 
XIII.79    Willem de ZEEUW, leeraar VHMO, geboren op 08-05-1939 te Terneuzen (gezindte: Rooms.Katholiek.). Volkstelling 1947 Terneuzen
Willem de Zeeuw, veertig jaar leeraar op Petrus Hondius.
Zeven-min, dan mocht je in je handen knijpen.
Twee jaar geleden nam hij opgelucht afscheid. Na veertig dienstjaren op Petrus Hondius in Terneuzenvond Willem de Zeeuw het welletjes. "Ja, toen ik de schooldeur achter me dicht kon trekken, was ik opgelucht. Sommigen hebben de gave kind te kunnen blijven tussen de kinderen. Ik voelde me op den duur net een grootvader."Willem de Zeeuw, leraar Nederlands, blikt terug.
Overgenomen uit de PZC 16 januari 2001. (een gedeelte). Zoon van Jozias de ZEEUW (zie XII.213) en Suzanna Maria de COOKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-08-1963 te Middelburg Echtgenote is Jeanine Mathilde Maria CAPPENDIJK, 23 jaar oud, geboren op 15-02-1940 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eline Machtelt, geboren op 18-05-1964 te Terneuzen.
   2.  Ivo Rogier, geboren op 05-05-1966 te Terneuzen.
   3.  Joost Gido, geboren op 03-04-1969 te Terneuzen.

 
XIII.83    Bernard Ferdinand de ZEEUW, geboren op 15-02-1953 te Terneuzen, zoon van Jozias de ZEEUW (zie XII.213) en Suzanna Maria de COOKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-06-1974 te Terneuzen met Hildegard Anna de BACK, 19 jaar oud, geboren op 25-09-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remco Jozias Izaac (zie XIV.30).
   2.  Femke Alma Suazanna, geboren op 09-09-1979 te Terneuzen.
Gehuwd met Steven EYCHERMAN.

 
XIV.30    Remco Jozias Izaac de ZEEUW, geboren op 16-11-1977 te Terneuzen, zoon van Bernard Ferdinand de ZEEUW (zie XIII.83) en Hildegard Anna de BACK.
Gehuwd .. Echtgenote is Ludivine Eve Ugo Thomas JANSSENS, geboren op 30-09-1977 te Merksem (België).
Uit dit huwelijk:
   1.  Emilie Evelyne Hildegard, geboren op 26-03-2003 te Brasschaat (België).
   2.  Floris Bernard Remco, geboren op 21-12-2005 te Brasschaat (België).
   3.  Sebastiaan Floris Isaac, geboren op 17-05-2009 te Brasschaat.

 
X.108    Cornelis de ZEEUW, werkman, geboren op 08-04-1838 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 14-09-1919 te Hoek op 81-jarige leeftijd. Memories van successie 1901- 1927. 8/4376 casette 139.
Der nalatenschap van Cornelis de Zeeuw overleden te Hoek 14 september 1919.
De ondergetekenden:
1.
Catharina Kolijn, zonder beroep te Hoek weduwe van Cornelis de Zeeuw
2.Leendert Kolijn voerman te Hoek domicielie kiezende ten kantore van den notaris J.A. Dregmans te Axel:
Verklaren
Dat op 14 september 1919 te Hoek zijn laatste woonplaats ouder en kinderloos is overleden Cornelis de Zeeuw,in leven in algeheele gemeenschap van goederen
gehuwd met aangeefster sub/1.
Dat erflater blijkens testament overleden voor den te Axel geresideerd hebbende notaris P. Dregmans 9 juli 1902 zijn echtgenoot Catharina Kolijn en haar broeder Leendert Kolijn aangevers in den benoemde tot tot eenige erfgenamen zijner geheele nalatenschap des erflaters word verkregen voor den eenen helft zijn echtgenoote aangeefster sub/1 en voor de wederhelft aan aangever sub/2. Die aan erflater niet is verwant dat hij nalaat de helft in:
De gebouwen met het recht van erfpacht op den grond-eigendom van Jacobus Dieleman en anderen tot 30 april 1921 alles te Hoek kadestraal aldaar bekend in de I nummer 620. groot 2 are Met uitzondering van eing eigendom van Levinus Platteeuw geschat op....................fl. 3000.--
Roerende lichaamelijke goederen geschat fl. 400.--
Contanten ten sterfdage aanwezig,,,,,,,,fl. 400.--
Inleg op de Rijksspaarbank..............fl. 476,12
Lopende rente ..........................fl. 8,86

totaal fl. 2585,48 Waarvan de helft bedraagd fl.1292,74.
Aangevers verklaren tenslotte.:
Dat erflater geen goederen als bezwaarder erfgenaam of in vruchtgebruik bezat
en dat door zijn overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging is overgegaan of vervallen.
Dat zij, en voor zover den aangever sub/2 heeft diens echtgenote van den erflater nimmer eenige aan recht onderworpen schenkingen in den zin der successierecht heeft ontvangen en dat het hun niet bekend is, dat tengevolge
van het overlijden des erflaters krachtens een overeenkomst van levensverzekeringen en kapitaal of rente uitkeringen moeten plaats hebben.
Hier ondertekende daarna terug bij notaris Dregmans te Axel.
1. C.Kolijn, L.Kolijn.
Wordt geerft door echtgenoot...................fl. 646,37
Niet verwant...................................fl. 646,37
Op deze nalatenschap is alsoo verschuldigd voor recht van successie
Een honderd zestien gulden vijf en dertig cent.

Blijkens ten dezer kantore bekende gegevens had den overledene een vordering wegens geleend geld op Leendert Kolijn groot fl. 3000.-- op 1 mei 1913.
Deze vordering is niet in de memorie aangegeven. Kunt u deit soms even toelichten, zoon van Daniël de ZEEUW (zie IX.122) en Geertrui van WIJCK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-02-1872 te Hoek akte nr. 1. hij 33 jr. zij 29 jr. Echtgenote is Catharina KOLIJN, 29 jaar oud, geboren op 13-12-1842 te Hoek Overleden op 02-07-1922 te Hoek op 79-jarige leeftijd, dochter van Joris KOLIJN en Suzanna BAREMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël, geboren op 21-07-1872 te Hoek Overleden op 08-10-1872 te Hoek , 79 dagen oud.

 
X.114    Adriaan de ZEEUW, bootwerker, geboren op 01-12-1844 te Neuzen Overleden op 17-12-1920 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, zoon van Daniël de ZEEUW (zie IX.122) en Geertrui van WIJCK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-06-1872 te Terneuzen met Elisabeth JOLIJT, 26 jaar oud, geboren op 12-04-1846 te Neuzen Overleden op 09-01-1896 te Terneuzen op 49-jarige leeftijd, dochter van Jacob JOLIJT en Anna GOOSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Anna, geboren op 27-01-1873 te Terneuzen, overleden op 27-01-1873 te Terneuzen, des morgens.
   2.  Johanna Geertruida, geboren op 14-01-1874 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). PB-1031 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-04-1894 te Terneuzen met Jacobus PAULUSSEN, 21 jaar oud, geboren op 18-01-1873 te Ellewoutsdijk
   3.  Geertruida Johanna, geboren op 14-03-1875 te Terneuzen. PB-616 Volkstelling 1947 Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-12-1899 te Rotterdam Echtgenoot is G. J. W. van KREVELEN, geboren 1869.
   4.  Maatje, huisvrouw, geboren op 15-04-1877 te Terneuzen, gedoopt ((PG)) te Terneuzen, overleden op 19-10-1936 te Terneuzen op 59-jarige leeftijd, na middags vijf uur. Begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-09-1896 te Terneuzen met Reinier SCHEELE, 21 jaar oud, bootwerker, geboren op 18-06-1875 te Terneuzen, gedoopt ((PG)) te Terneuzen, overleden op 03-09-1947 te Terneuzen op 72-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SCHEELE.
   5.  Daniël, geboren op 27-07-1878 te Terneuzen, overleden op 06-03-1879 te Terneuzen, 222 dagen oud.
   6.  Jacob (zie XI.183).
   7.  Daniël, transportarbeider, geboren op 25-07-1881 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02-08-1942 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-492 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-10-1907 te Terneuzen met Emilie Charlotte DEES, 23 jaar oud, geboren op 02-08-1884 te Terneuzen, overleden op 30-03-1969 op 84-jarige leeftijd, dochter van Cornelis DEES en Christina Hendrika SLUIJMER.
   8.  Pieter (zie XI.187).
   9.  Jozias Abraham, geboren op 29-10-1884 te Terneuzen, overleden op 11-11-1884 te Terneuzen, 13 dagen oud.
   10.  Jozias Abraham, geboren op 01-11-1884 te Terneuzen, overleden op 12-11-1884 te Terneuzen, 11 dagen oud.
   11.  Abraham Jozias, geboren op 31-12-1885 te Terneuzen, overleden op 25-03-1888 te Terneuzen op 2-jarige leeftijd.
   12.  Abraham Jozias Cornelis (zie XI.192).

 
XI.183    Jacob de ZEEUW, brugwachter ZVTM Terneuzen, geboren op 11-03-1880 te Terneuzen, overleden op 24-04-1924 te Terneuzen op 44-jarige leeftijd, successierechten te Middelburg. 8/8574 -casette 1411 1.
Memories van aangiften ten kantore van het recht van nalatenschap van Jacobus de Zeeuw Adriaansz. Overleden te Terneuzen 21 april 1925.
De ondergeteeekenden:
1. Cornelia Wolse zonder beroep wonende te Terneuzen weduwe van den Heer Jacob de Zeeuw voor zich en als moedervoogdes over: 1. Lerina Elisabeth de Zeeuw, 2. Johanna Geertruida Maria de Zeeuw, 3. Pieter Adriaan de Zeeuw,
4. Adriaan de Zeeuw, 5. Jan de Zeeuw
2. Elisabeth Lerina de Zeeuw zonder beroep wonende te Terneuzen
eerzake van deze aangifte domicielie hier ten kantore van den notaris
Th. J. Callenfels te Terneuze .
Verklaren:
dat den 21 april 1925 te Terneuze is overleden Jacob de Zeeuw brugwachter wonende aldaar.
dat de overledene in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met de aangeefster Cornelia Wolse.
Dat hij niet bij testament over zijnen latenschap heeft beschikt.
Dat hij tot zijne enigeerfgenamen ingevolge de wet heeft nagelaten zijne echtegenote de aangeefster Corne;ia Wolse zijne 6 uit zijn huwelijk met haar gfeboren kinderen voor noemen: Eilisabeth Lerina, Lerina Elisabeth, Johanna Geertruida Maria, Pieter Adriaan Adriaan en jan de Zeeuw ieder der erfgenamen voor een zevende gedeelte dat de overledene geen goederen als bewaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezaten door zijn overlijden geen vruchtgebruik
of periodieke uitkeringen zijn overgegaan of vervallen.
Dat het aan haar aangeefster niet bekend is dat een gevolge erflaters overlijden krachtens eene overeenkoma van levensverzekeringen uitkeringen en kapitaal heeft plaats gehad of nog moeten hebben.
Dat zij aangeefsters verklarende zij dit ieder coor zich en de aangeefster
sub 1 mede voor zoveel haar bekend is voorwat de door haar vertegenwoordige minderjarigen betreft in geenerlei vormen van de erflater eenige aan recht onderworpen schenkingen in den zin der successie wet hebben ontvangen.
Dat de erflater geene andere onroerende goederen bezat dan de helft in het huis en erf aan de Steenkamplaan 31 te Terneuzen kadestraal bekend gemeente Terneuzen sectie C nummer C 3774. groot 68 cantiare.
Dat het actief van de erflaters nalatenschap bedraagt fl. 704,90 vann het zuiver saldo fl. 290.79 hetgeen geerfd wordt als vermeld.
actief fl. 704,90
zuiver saldo....fl, 290,79
Verklegen door echtgenote en zes kinderen elk 1/7 de of. fl. 71,54.

Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.114) en Elisabeth JOLIJT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-01-1904 te Terneuzen met Cornelia WOLSE, 18 jaar oud, geboren op 31-08-1885 te Ellewoutsdijk Overleden op 30-11-1953 te Terneuzen op 68-jarige leeftijd, dochter van Pieter WOLSE en Levina STEKETEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Levina, huisvrouw, geboren op 06-05-1904 te Terneuzen, overleden op 02-12-1992 te Terneuzen op 88-jarige leeftijd. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij U kennis dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "Ter Schoore", van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot en overgrootmoeder ELISABETH LEVINA DE ZEEUW in de leeftijd van 88 jaar. Corr. adres C.C. van Klinken van Dixhoorn Churdchillaan 1146 4532 JK Terneuzen. Begraven op 07-12-1992 te Terneuzen. PB-558 Volkstelling 1947 Zierikzee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-06-1929 te Zierikzee Echtgenoot is Andries Jan van DIXHOORN, 24 jaar oud, magazijnmeester, geboren op 16-10-1904 te Zaamslag Overleden op 11-12-1989 te Terneuzen op 85-jarige leeftijd.
   2.  Levina Elisabeth, geboren op 24-05-1905 te Terneuzen, overleden op 25-09-1987 te Terneuzen op 82-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-1176 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1932 te Terneuzen met Izaak Pieter Cornelis GAZAN, 29 jaar oud, geboren op 12-01-1903 te Terneuzen, overleden op 17-04-1976 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
   3.  Johanna Geertruida Maria, geboren op 16-02-1907 te Terneuzen, overleden op 27-02-1984 te Goes op 77-jarige leeftijd. Met diepe droefheid, maar met grote dankbaarheid voor haar liefde en voor wat zij voor ons betekend heeft geven wij U kennis, dat na een geduldig gedragen lijden zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA G.M. DE ZEEUW op de leeftijd van 77 jaar.Correspondentieadres: J. van den Hout, Noordstraat 29, 4571 GB Axel.. Begraven op 02-03-1984 te Axel Opde grafzerk: Hier rust onze zorgzame Moeder en Oma Johamma G. M. VAN DEN HOUT DE ZEEUW geb: 16-02-1907 0verl.: 27-02-1984 psalm 23:4B.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1930 te Terneuzen met Jan van den HOUT, 23 jaar oud, kapper, geboren op 18-05-1906 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 19-10-1980 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd. Op de grafzerk: Hier rust mijn lieve Man, Vader en Opa JAN VAN DEN HOUT geb. 18-05-1906 overl.: 19-10-1980.
   4.  Pieter Adriaan (zie XII.221).
   5.  Adriaan (zie XII.223).
   6.  Jan (zie XII.226).

 
XII.221    Pieter Adriaan de ZEEUW, Stuurman, later havenmeester te Breskens, geboren op 17-11-1909 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 06-06-1993 te Terneuzen op 83-jarige leeftijd. Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, lieve vader en opa. Begraven op 11-06-1993 te Terneuzen. PB-1479 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jacob de ZEEUW (zie XI.183) en Cornelia WOLSE.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-08-1943 te Terneuzen met Ebrina KAIJSER, 24 jaar oud, geboren op 07-06-1919 te Hoek Overleden op 26-10-1999 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob, geboren op 04-03-1944 te Terneuzen, overleden op 09-03-1944 te Terneuzen, 5 dagen oud, begraven te Terneuzen.
   2.  Jacob (zie XIII.86).
   3.  Willem (zie XIII.88).

 
XIII.86    Jacob de ZEEUW, machin. gr. vaart. Geboren op 24-06-1945 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Pieter Adriaan de ZEEUW (zie XII.221) en Ebrina KAIJSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-11-1967 te Terneuzen met Maria Johanna v.d. HOOFT, 23 jaar oud, radio handelaar, geboren op 07-02-1944 te Groede Dochter van Klaas de ZEEUW en Alida Suzanna DORLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alwin Jacco, geboren op 09-04-1970 te Hoek
   2.  Adinda Maria, geboren op 23-11-1971 te Hoek

 
XIII.88    Willem de ZEEUW, proj.leider soc.werkvoorz. Geboren op 31-05-1949 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Pieter Adriaan de ZEEUW (zie XII.221) en Ebrina KAIJSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1971 te Oostburg Echtgenote is Maria Elisabeth ASARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren op 13-08-1974 te Oostburg
   2.  Ilse, geboren op 01-12-1976 te Oostburg

 
XII.223    Adriaan de ZEEUW, Kantoor, Deltawerken, geboren op 24-03-1917 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.). PB-46 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jacob de ZEEUW (zie XI.183) en Cornelia WOLSE.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 18-05-1952 te Terneuzen met Gijsbertha Jordaan ZWANTMA, 29 jaar oud, geboren op 28-01-1923 te Oostdijk.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 18-05-1952 met Maatje KLAASSEN, 35 jaar oud, geboren op 30-11-1916 te Zaamslag Overleden op 07-07-1974 te Goes op 57-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob (zie XIII.90).
   2.  Cornelia, geboren op 02-05-1956 te Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-04-1976 te Brouwershaven met Cornelis ZWAGER, 27 jaar oud, geboren op 04-04-1949 te Oosterland

 
XIII.90    Jacob de ZEEUW, monteur, geboren op 10-01-1955 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.), zoon van Adriaan de ZEEUW (zie XII.223) en Maatje KLAASSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1981 te Dreischor Echtgenote is Ivonne ZWAAL, 24 jaar oud, geboren op 29-06-1956 te Ede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marielle, geboren op 30-05-1982 te Dreischor
   2.  Anniek, geboren op 03-02-1986 te Dreischor

 
XII.226    Jan de ZEEUW, Herenkapper assistent belastingen, geboren op 06-10-1919 te Terneuzen, overleden op 19-08-1985 te Goes op 65-jarige leeftijd. Heden heeft God uit ons midden weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. Begraven op 22-08-1985 te Kloetinge PB-922 volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jacob de ZEEUW (zie XI.183) en Cornelia WOLSE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-12-1945 te Hoek Echtgenote is Maria Anna 0TTERLOO, 24 jaar oud, geboren op 29-06-1921 te Hoek Overleden op 06-06-1989 te Goes op 67-jarige leeftijd. Na een langdurige en moedige strijd tegen haar ziekte is van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder en oma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 14-11-1946 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met Pieter van der ZANDEN, adm.medewerker, geboren op 24-07-1936 te Breda
   2.  Harmen Jan, geboren op 18-11-1948 te Terneuzen.
Gehuwd met Neeltje de WITTE, detaillist, geboren op 25-09-1955 te Goes
   3.  Wilhelmina, geboren op 23-02-1952 te Axel Gehuwd met Peter ZWARTEPOORTE, verkoop filiaalchef, geboren op 26-09-1949 te Goes
   4.  Maria Anna, geboren op 09-03-1955 te Philippine
   5.  Johanna Elisabeth Levina, geboren op 08-12-1959 te Sas van Gent Gehuwd te Middelburg Echtgenoot is Pieter GEERVLIET, geboren op 17-05-1988 te Amsterdam
   6.  Jacob (zie XIII.103).

 
XIII.103    Jacob de ZEEUW, geboren op 29-04-1968 te Goes Zoon van Jan de ZEEUW (zie XII.226) en Maria Anna 0TTERLOO.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-06-1992 te Goes Gehuwd voor de kerk op 26-06-1992 te 's Heerenhoek (Rooms.Katholiek.) met Jolanda TRAAS, geboren 1912-1976 te 's Heerenhoek Uit dit huwelijk:
   1.  Marijn, geboren op 14-12-1999 te Goes

 
XI.187    Pieter de ZEEUW, transportarbeider, geboren op 01-01-1883 te Terneuzen, overleden op 23-11-1957 te Terneuzen op 74-jarige leeftijd. PB-1439 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.114) en Elisabeth JOLIJT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-03-1905 te Terneuzen met Jacoba Pieternella HAMELINK, 19 jaar oud, geboren op 04-12-1885 te Terneuzen, dochter van Jacobus HAMELINK en Florentina Maria van DRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Jacobus, letterzetter, geboren op 02-06-1905 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-09-1970 te Terneuzen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-11-1931 te Terneuzen met Jacoba Maria GEENSEN, 25 jaar oud, geboren op 09-06-1906, overleden op 27-02-1984 op 77-jarige leeftijd.
   2.  Florentina, geboren op 13-08-1908 te Terneuzen, gedoopt (Ned. Herv.) te Terneuzen, overleden op 19-10-1997 te Terneuzen op 89-jarige leeftijd. Bedroefd, omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij U kennis dat na een liefdevolle verzorging is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder..corr. adres Schuberthof 120, 4536 AP Terneuzen.. PB-584 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-09-1931 te Terneuzen met Reinier SCHEELE, 26 jaar oud, houtbewerker, geboren op 12-05-1905 te Terneuzen, gedoopt (PG) te Terneuzen, overleden op 09-05-1995 te Terneuzen op 89-jarige leeftijd. Bedroefd, omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij U kennis dat na een zorgzaam leven is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, in de leeftijd van 89 jaar.
Correspondentieadres: Schuberthof 120, 4536 AP Terneuzen. Begraven op 12-05-1995 te Terneuzen, zoon van Joost Dirk SCHEELE, bootwerker, en Pieternella van SABBEN SCHEELE, huisvrouw.

 
XI.192    Abraham Jozias Cornelis de ZEEUW, bootwerker, geboren op 24-12-1889 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-09-1966 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-39 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.114) en Elisabeth JOLIJT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-04-1913 te Terneuzen met Cornelia Catharina MEIJER, 21 jaar oud, geboren op 29-11-1891 te Terneuzen, overleden op 18-05-1977 te Terneuzen op 85-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1977 te Terneuzen, dochter van Jacobus Jozias MEIJER en Dina de BRUIJNE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Jacobus (zie XII.232).
   2.  Jacobus Adriaan, drukker te Hoek, geboren op 04-10-1914 te Terneuzen, overleden op 03-04-1975 te Terneuzen op 60-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-873 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-06-1942 te Hoek Echtgenote is Maatje ROOSE, geboren 1918 te Hoek
   3.  Elisabeth Dina (BETS) de ZEEUW, geboren op 30-09-1920 te Terneuzen. PB-548 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1946 te Terneuzen met Jacobus Marinus (JAAP) GEENSEN, 33 jaar oud, lichtmetaal (Schelde), geboren op 15-05-1913 te Vlissingen, overleden op 01-05-1996 te Vlissingen op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1996 te Middelburg Zoon van Anthonie Cornelis (TOONTJE) GEENSEN, marine mailboot S.M.Z., en Johanna Catharina Suzanna MEIJER.
   4.  Franciscus Michiel Jan (zie XII.238).
   5.  C .C.
Gehuwd met ? MEIJER.

 
XII.232    Adriaan Jacobus de ZEEUW, machinezetter v. Aken, geboren op 23-06-1913 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 01-08-1976 te Terneuzen op 63-jarige leeftijd. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig gedragen lijden zacht en kalm, onze lieve vader en opa, zoon, broer, zwager en oom. Begraven op 04-08-1976 te Terneuzen. PB-55 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Abraham Jozias Cornelis de ZEEUW (zie XI.192) en Cornelia Catharina MEIJER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-03-1939 te Terneuzen met Janna Elisabeth PAULUSSE, 18 jaar oud, geboren op 14-06-1920 te Dordrecht Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Francina, geboren op 05-11-1940 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-03-1961 te Terneuzen met Teunis de GROOT, 21 jaar oud, geboren op 29-07-1939 te Ameide.
   2.  Francina Cornelia, geboren op 10-05-1944 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met ? VERHAGE.
   3.  Abraham Cornelis, geboren op 06-12-1945 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd met M. VERWAARD.
   4.  Cornelis Abraham (zie XIII.111).

 
XIII.111    Cornelis Abraham de ZEEUW, electromonteur, geboren op 30-10-1955 te Terneuzen, zoon van Adriaan Jacobus de ZEEUW (zie XII.232) en Janna Elisabeth PAULUSSE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-08-1976 te Terneuzen met L. M. PLATJOUW, 19 jaar oud, geboren op 08-05-1957 te Middelburg Uit dit huwelijk:
   1.  Evelien Janne Leonie, geboren op 17-01-1985 te Hoek
   2.  Lise Anna Catharina, geboren op 12-12-1986 te Hoek

 
XII.238    Franciscus Michiel Jan de ZEEUW, schilder, geboren op 03-06-1922 te Terneuzen, overleden op 21-09-1984 te Vlissingen op 62-jarige leeftijd. PB-592 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Abraham Jozias Cornelis de ZEEUW (zie XI.192) en Cornelia Catharina MEIJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-11-1948 te Terneuzen met Lena LENSEN, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1925 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus, PTT besteller, geboren op 27-04-1955 te Vlissingen. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon
FRANCISCUS ( wij noemen hem FRANK ) Vlissingen, 27 April 1955, Joost de
Moorstraat 4. Gedoopt op 02-10-1955 te Vlissingen.

 
IX.124    Cornelis de ZEEUW, schipper, geboren op 02-01-1809 te Neuzen Overleden op 01-07-1871 te Breskens op 62-jarige leeftijd, akte no. 15. Zoon van Jozias de ZEEUW (zie VIII.60) en Cornelia van de BERGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-04-1832 te Terneuzen, akte 3. hij 23 jr. zij 20 jr. Echtgenote is Maria Catharina KOUSMAKER, geboren te Aardenburg Uit dit huwelijk:
   1.  Jozias Cornelis, geboren op 07-01-1832 te Aardenburg Overleden op 15-06-1841 te Breskens op 9-jarige leeftijd.
   2.  Maria Catharina, geboren op 17-10-1833 te Breskens Overleden op 22-01-1898 te Breskens op 64-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia Maria, geboren op 18-04-1837 te Breskens Overleden op 14-12-1840 te Breskens op 3-jarige leeftijd, akte no. 37.

 
IX.127    Adriaan Jozias de ZEEUW, loods, geboren op 14-12-1813 te Neuzen Overleden op 11-09-1876 te Terneuzen op 62-jarige leeftijd, zoon van Jozias de ZEEUW (zie VIII.60) en Cornelia van de BERGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-03-1838 te Terneuzen met Christiana RIEMENS, 24 jaar oud, geboren op 10-10-1813 te Hulst Overleden op 28-06-1876 te Terneuzen op 62-jarige leeftijd, dochter van Anthonie RIEMENS en Margaretha LAMEERE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 29-03-1838 te Terneuzen, overleden op 02-02-1919 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1865 te Terneuzen met Michiel de BRUYNE, schipper, geboren 1843 te Neuzen
   2.  Margarietha, geboren op 18-11-1839 te Neuzen Overleden op 29-04-1921 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
   3.  Janneke, geboren op 02-06-1841 te Neuzen Overleden op 08-05-1842 te Neuzen , 340 dagen oud.
   4.  Janneke, geboren op 02-11-1843 te Terneuzen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-12-1868 te Terneuzen met Jacobus VERLINDE.
   5.  Anthonie (zie X.129).

 
X.129    Anthonie de ZEEUW, werkman, geboren op 04-04-1846 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 16-09-1892 te Terneuzen op 46-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Jozias de ZEEUW (zie IX.127) en Christiana RIEMENS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-07-1871 te Terneuzen met Anna VERHEIJKE, 29 jaar oud, geboren op 18-06-1842 te Terneuzen, dochter van Jacobus VERHEIJKE en Geertruij van WIJCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Jacobus, geboren op 25-04-1872 te Terneuzen, overleden op 27-04-1872 te Terneuzen, 2 dagen oud.
   2.  Adriaan Jacobus, schippersknecht, geboren op 30-05-1875 te Terneuzen, overleden op 12-12-1927 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. PB-52 Volkstelling 1947 Rotterdam
Strafinrichting Zeeland 73-497 7 april 1897 18 december 1896 rechtbank te Middelburg Vaderspannigheid zeven dagen gevangenisstraf 7 april 1897 - 14 april 1897.
Gehuwd te Rotterdam Echtgenote is M. HOEK.

 
IX.131    Jozias Dirk de ZEEUW, sluisknecht, geboren op 13-12-1822 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 29-06-1888 te Terneuzen op 65-jarige leeftijd, zeven uur des morgens. Zoon van Jozias de ZEEUW (zie VIII.60) en Cornelia van de BERGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1846 te Neuzen akte nr. 8. hij 23 jr. zij 21 jr. Echtgenote is Elisabeth 't GILDE, 21 jaar oud, geboren op 16-09-1824 te Terneuzen, overleden op 15-05-1896 te Terneuzen op 71-jarige leeftijd, dochter van Cornelis 't GILDE en Janna de DOELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 11-04-1846 te Neuzen Overleden op 24-12-1851 te Neuzen op 5-jarige leeftijd.
   2.  Janna, geboren op 01-11-1848 te Neuzen Gedoopt (PG) te Terneuzen, overleden op 25-09-1897 te Terneuzen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-02-1875 te Terneuzen met Nicolaas SCHEELE, 25 jaar oud, geboren op 11-12-1849, overleden op 06-03-1923 op 73-jarige leeftijd, zoon van Reijnier SCHEELE en Aaltje HARTE.
   3.  Jozias (zie X.134).
   4.  Suzanna Cornelia, huisvrouw, geboren op 02-05-1853 te Neuzen Overleden op 18-10-1885 te Terneuzen op 32-jarige leeftijd, drie uur namiddag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-03-1876 te Terneuzen met Pieter LOOF, geboren 1852.
   5.  Cornelis, geboren op 03-09-1856 te Neuzen Overleden op 05-09-1859 te Neuzen op 3-jarige leeftijd.
   6.  Cornelia Maria, geboren op 24-08-1857 te Neuzen Overleden op 15-08-1859 te Neuzen op 1-jarige leeftijd.
   7.  Cornelia Maria, geboren op 19-10-1859 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 27-11-1926 te Terneuzen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1885 te Terneuzen met Jacobus Hendrikus NOTEBAART, 31 jaar oud, geboren op 18-01-1854 te Breskens Overleden op 26-07-1941 te Terneuzen op 87-jarige leeftijd.
   8.  Jozina, geboren op 19-10-1861 te Neuzen Overleden op 03-08-1887 te Terneuzen op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1884 te Terneuzen met Jan HARTE, smid.
   9.  Janneke Elisabeth, geboren op 19-04-1864 te Neuzen (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 09-03-1948 te Terneuzen op 83-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-945-2. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-11-1892 te Terneuzen met Johannes v.d. VELDE, 25 jaar oud, geboren op 11-08-1867 te Brouwershaven, overleden op 31-05-1935 te Terneuzen op 67-jarige leeftijd.
   10.  Cornelis, geboren op 17-01-1866 te Neuzen Overleden op 16-07-1866 te Neuzen , 180 dagen oud.
   11.  Elisabeth, geboren op 28-09-1867 te Neuzen Overleden op 15-09-1915 te Terneuzen op 47-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-02-1897 te Terneuzen met Pieter HARMS, 29 jaar oud, geboren op 13-09-1867 te Terneuzen.

 
X.134    Jozias de ZEEUW, Rijksambtenaar ( Sluisknecht). Geboren op 30-09-1850 te Neuzen Overleden op 11-12-1893 te Terneuzen op 43-jarige leeftijd, zoon van Jozias Dirk de ZEEUW (zie IX.131) en Elisabeth 't GILDE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-06-1874 te Terneuzen met Janna STOFFIJN, 20 jaar oud, geboren op 22-10-1853 te Neuzen Overleden op 14-06-1893 te Terneuzen op 39-jarige leeftijd, dochter van Francois STOFFIJN en Elisabeth FREDERIKSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Françoise, geboren op 10-01-1875 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 30-01-1955 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-548, Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-02-1896 te Terneuzen met Leunis VERLINDE, 22 jaar oud, geboren op 22-09-1873 te Terneuzen, overleden op 24-06-1942 te Terneuzen op 68-jarige leeftijd.
   2.  Françoise, geboren op 26-12-1875 te Terneuzen, overleden op 22-10-1930 te Terneuzen op 54-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-02-1898 te Terneuzen met Michiel HARTE.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03-06-1926 te Terneuzen met Marinus HARMS.
   3.  Joost Dirk, geboren op 30-07-1877 te Terneuzen, overleden op 16-08-1877 te Terneuzen, 17 dagen oud.
   4.  Joost Dirk, Rijksambtenaar ( Sluisknecht). Geboren op 15-01-1881 te Terneuzen, overleden op 14-12-1972 te Terneuzen op 91-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-1099. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 26-01-1922 te Terneuzen met Wilhelmina Francina BOS, dochter van Wilhelmus Johannes BOS en Hortensia Rosalia GIJSEL.
   5.  Cornelis Andries, geboren op 11-10-1882 te Terneuzen, overleden op 11-12-1882 te Terneuzen, 61 dagen oud.
   6.  Cornelis Andries, geboren op 31-08-1886 te Terneuzen, overleden op 11-09-1886 te Terneuzen, 11 dagen oud.
   7.  Cornelis (zie XI.207).
   8.  Anthonie Jozias (zie XI.209).

 
XI.207    Cornelis de ZEEUW, dekknecht prov.boot, geboren op 11-04-1889 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 13-08-1973 te Terneuzen op 84-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-1044 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jozias de ZEEUW (zie X.134) en Janna STOFFIJN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-12-1909 te Terneuzen met Rachel Florentia van DRIEL, geboren 1890, overleden op 11-04-1978 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Leuntje, geboren op 09-02-1910 te Terneuzen.
Ondertrouwd op 10-03-1936 te Terneuzen, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-03-1936 te Terneuzen met Jacob Nicolaas van DIXHOORN, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 09-12-1907 te Terneuzen, zoon van Marinus Johannes van DIXHOORN, manufacturier, en Hellegonda Ferdinanda LOEKEMEYER.

 
XI.209    Anthonie Jozias de ZEEUW, bootsman, geboren op 18-08-1892 te Terneuzen, overleden op 18-06-1974 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. PB-1108 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jozias de ZEEUW (zie X.134) en Janna STOFFIJN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-01-1919 te Terneuzen met Cornelia Maria 't GILDE, geboren 1900 te Terneuzen, overleden te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozias Pieter (zie XII.244).
   2.  Jozina Janna, geboren op 28-10-1925 te Terneuzen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-09-1945 te Terneuzen met P. KETTING.

 
XII.244    Jozias Pieter de ZEEUW, Hotelhouder, geboren op 21-06-1919 te Terneuzen, overleden op 09-01-2001 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, is na een moeizame levensavond van ons heengegaan, mijn lieve man, onze vader en opa. Begraven op 09-01-2001 te Terneuzen, zoon van Anthonie Jozias de ZEEUW (zie XI.209) en Cornelia Maria 't GILDE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-01-1946 te Terneuzen met Jeanette Helena de LOUW, 22 jaar oud, geboren op 26-03-1923 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius Johannes (zie XIII.114).
   2.  Johannes Anthonius, geboren op 31-08-1952 te Terneuzen.
Gehuwd met Annemarie LOOF, geboren op 26-05-1952 te Terneuzen.

 
XIII.114    Anthonius Johannes de ZEEUW, cartering maneger, geboren op 03-07-1947 te Terneuzen, gedoopt (Rooms.Katholiek.) te Terneuzen, zoon van Jozias Pieter de ZEEUW (zie XII.244) en Jeanette Helena de LOUW.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1969 te Terneuzen met Maria Magdalena ANDRIESSEN, 22 jaar oud, geboren op 07-08-1947 te Lamswaarde Uit dit huwelijk:
   1.  Sander Peter Jozias, geboren op 20-06-1972 te Terneuzen.
   2.  Joris Anthonie, geboren op 10-05-1974 te Terneuzen.

 
VII.37    Willem de ZEEUW, geboren op 24-07-1759 te Hoek Gedoopt op 29-07-1759 te Hoek (getuige(n): Jan Jansen Filius Cornelis Cornelis Dronkert Janna Braals), overleden op 10-01-1841 te Neuzen op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus de SEUW (zie VI.15) en Abigaël JANSEN.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-06-1797 te Neuzen akte nr. 6. hij 38 jr. zij 42 jr. Echtgenote is Jacoba Johanna WEIJNS, geboren 1755 te Halsteren Dochter van Jan WEIJNS en Catharina HUIJZERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (zie VIII.62).
   2.  Jacoba Johanna, geboren op 07-10-1828 te Neuzen Overleden op 27-12-1828 te Neuzen , 81 dagen oud.

 
VIII.62    Jacobus de ZEEUW, geboren op 04-11-1799 te Neuzen (gezindte: ned.ger.), overleden op 13-05-1845 te Neuzen op 45-jarige leeftijd, zoon van Willem de ZEEUW (zie VII.37) en Jacoba Johanna WEIJNS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-03-1825 te Zaamslag Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Johanna, geboren op 07-10-1825 te Terneuzen, overleden op 27-12-1828 te Terneuzen op 3-jarige leeftijd.

 
VII.39    Jan Jacobsz. (Jean) de ZEEUW, Landbouwer op de hoeve "Reuzenhoek" Landman te Zaamslag, geboren op 04-11-1760 te Hoek Gedoopt op 16-11-1760 te Hoek Overleden op 21-12-1814 te Zaamslag op 54-jarige leeftijd, " Reuzenhoek". Op 10-4-1744 werd begraven Schout Cornelis Mettenije, gehuwd geweest met Maria Roeland, begraven 5-1-1739, eerder weduwenaar van Maria Reijkenburg, begraven 22-12-1721. Zij woonden hier vermoedelijk al in 1711. Tot zijn nalatenschap behoorde onder andere deze boerderij met 17 gemeten. Cornelis stierf kinderloos. Jan Pruymelaar erfde deze boerderij. Hij was gehuwd met Janna Bakker. De man eveneens Schout van Zaamslag, werd begraven 14-7-1755, waarna zijn weduwe hertrouwde met Jan de Jonge. De vrouw werd begraven 20-4-1757. De Jonge, gedoopt te Axel 15-1-1730, hertrouwde met Adriana de Putter, geboren 1739. De man overlijdt hier 29-11-1798, de weduwe 13-5-1809. Omstreeks 1800 komen hier Jan de Zeeuw Jacobusz., geboren te Hoek 4-11-1760, getrouwd met Tanneke Kolijn, geboren 12-4-1765.. In 1806 is de boerderij al in het bezit van Louis Francois Xavier Moretus uit Antwerpen. De Zeeuw overlijdt 21-12-1814, waarna de weduwe hertrouwd op 21-7-1816 met Jacob van de Vrede, weduwenaar van Janneke de Bokx. Zoon van Jacobus de SEUW (zie VI.15) en Abigaël JANSEN.
Gehuwd 1786 te Zaamslag Echtgenote is Tanneke KOLIJN, landbouwster, geboren op 12-04-1765 te Zaamslag Overleden op 23-11-1834 te Zaamslag op 69-jarige leeftijd, dochter van Joris KOLIJN, Landman te Zaamslag, en Jacoba van ES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kind, geboren op 01-01-1787 te Zaamslag Begraven op 02-01-1787 te Zaamslag
   2.  Jacobus (zie VIII.65).
   3.  Jacoba, visserman, geboren op 08-01-1791 te Zaamslag Overleden op 17-12-1867 te Zaamslag op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 16-07-1809 te Zaamslag Echtgenoot is Anthonie Willem WILLEMSEN, 17 jaar oud, visserman, geboren op 26-12-1791 te Zaamslag Overleden op 28-11-1859 te Neuzen op 67-jarige leeftijd. Rond 1848 woonden hier Anthonie Willemse en zijn vrouw Jacoba de Zeeuw.
   4.  Abigaël, geboren 1794 te Zaamslag Overleden op 24-03-1861 te Zaamslag Gehuwd op 25-02-1821 te Zaamslag Echtgenoot is Marinus de KRAKER.
   5.  Janneke, geboren op 16-12-1798 te Zaamslag Overleden op 07-12-1885 te Zaamslag op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-12-1816 te Zaamslag Akte no 21 Huwelijken 1796- 1862 met Levinus Marinus de BLAAY, 25 jaar oud, landman, geboren op 16-01-1791 te Zaamslag

 
VIII.65    Jacobus de ZEEUW, Landbouwer en lid gemeenteraad te Zaamslag landb. aan de kamperseweg, geboren op 05-12-1788 te Zaamslag Overleden op 24-03-1861 te Zaamslag op 72-jarige leeftijd, begraven 1861 te Zaamslag Voor de indijking van de schorren, lag op deze plaats een stelberg, waar de schaper en zijn kudde tijdens hoog water een goed heenkomen konden zoeken. In 1711 woonden hier Cornelis de Putter, geboren te Veere, gehuwd te Sint-Philipsland 21-7-1697 met Adriaantje Aalbrechts van Alteren, geboren te Sint-Philipsland. Lange tijd was hij schepen van het Axeler Ambacht. Hij werd begraven 5-9-1744 en zijn weduwe 26-5-1762. In 1768 was hier Cornelis Hamelink, geboren 1728 woonachtig. Hij was getrouwd met Anna de Blaay, geboren omstreeks 1740. Zij stierf 25-11-1802 en haar man overleed 15-1-1807. In 1769 kocht Hamelink de boerderij met 100 gemeten van de erven-Heemskerk uit Den Haag op een publieke verkoping voor 2002.4.7 lb. totaal of 20.7.8 lb per gemet. Hun opvolger in 1806 waren Dirk Hamelink, geboren omstreeks 1770, gehuwd met Geertrui Willemsen, geboren in 1780. Zij overleed te Axel 16-11-1821 en Hamelink, hij had reeds de oude boerderij verlaten, stierf 30-6-1825. In 1811, op 8 october, trouwde Jacobus de Zeeuw, geboren 5-12-1788 met Cornelia de Bokx, geboren 1-9-1792. Zij vestigden zich omstreeks 1816 hier op de boerderij Zaamslag 78 "De Stelbergh". De man was enkele jaren lid van de gemeenteraad.. Zoon van Jan Jacobsz. (Jean) de ZEEUW (zie VII.39) en Tanneke KOLIJN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1811 te Zaamslag Echtgenote is Cornelia de BOKX, 19 jaar oud, landbouwster, geboren op 01-09-1792 te Zaamslag Overleden op 06-02-1855 te Zaamslag op 62-jarige leeftijd, dochter van Gilles Jansz. de BOKX, landman in de groot-huyssenpolder te Zaamslag, en Maatje (Maria) de REGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie IX.135).
   2.  Maatje(Jannetje), geboren op 18-07-1813 te Zaamslag Overleden op 02-03-1852 te Zaamslag op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-10-1837 te Zaamslag Echtgenoot is Cornelis de PUTTER, 30 jaar oud, landbouwer (Andijkepolder), geboren op 14-02-1807 te Zaamslag Overleden op 06-02-1896 te Zaamslag op 88-jarige leeftijd.
   3.  Tanneke (Tannetje), landbouwster, geboren op 18-07-1813 te Zaamslag Overleden op 24-03-1892 te Zaamslag op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1839 te Zaamslag Echtgenoot is Adriaan de JONGE, 22 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-01-1817 te Zaamslag Overleden op 18-04-1871 te Zaamslag op 54-jarige leeftijd, is landbouwer op de boerderij Zaamslag 74 in de Huissenspolder ca.46 ha groot. De boerderij is eigendom van Gillis de Bokx, de grootvader van Tanneke de Zeeuw.
8 kinderen.

 
IX.135    Jan de ZEEUW, dagloner landbouwer, geboren op 11-06-1812 te Zaamslag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 24-01-1893 te Axel op 80-jarige leeftijd. Het gezin de Zeeuw-de Kraker verhuisde per 30-04-1857 naar Terneuzen Wijk, C Nr.104, een boerderij in de Koegorstpolder op het terrein van de huidige cocesfabriek te Sluiskil. Nabij de oostelijke aanlegsteiger van de rijkspont .aldaar( boerderij Nr. 39 in LB-Terneuzen. Het was een boerderij van Leendert Moes, die getrouwd was met Tanneke de Bokx, een tante van Jan de Zeeuw. Het was een kinderloos echtpaar.Op 15-08-1866 melden Jan de Zeeuw en Geertrui de Kraker zich bij notaris J.J. Francken voor het passeren van een testament, waarbij Geertrui de Kraker voor eenvierde van haar bezit Jan de Zeeuw als haar erfgenaam aanwijst. Zij waren overigens in gemeenschap van goederen getrouwd. De moeder van Jan de Zeeuw, Cornelia de Bokx was reeds op 06-02-1855 te Zaamslag overleden. Bij de boedelscheiding op 21-01-1856 bij notaris Fercken waren aanwezig de erfgenaam Jacobus de Zeeuw, weduwenaar, zonder beroep te Zaamslag, Jan de Zeeuw werkman te Zaamslag, Tanneke de Zeeuw en Adriaan de Jonge landlieden en te Zaamslag en Cornelis de Putter landman te Zaamslag en weduwenaar van Maatje de Zeeuw. Jacobus de Zeeuw erfde ca. fl. 31.000 en Jan de Zeeuwca. fl. 6500. Op 24-03-1861 overlijdt Jacobus de Zeeuw te Zaamslag. Bij de boedelscheiding ten overstaan van notaris Fercken op 04-09-1862 zijn present Jan de Zeeuw landbouwer te Neuzen, Tanneke de Zeeuw en Adriaan de Jonge landlieden te Zaamslag, Jan de Putter landbouwersknecht te Zaamslag en Cornelis de Putter landbouwer te Zaamslag. Jan de Zeeuw erft van zijn vader ca. fl. 15.000.
En in een pachtovereenkomst verleden bij notaris Fercken op 2307-1873 verplichtte Leendert Moes een hofstede in de Koegorstpolder (gemeente Terneuzen en gedeeltelijk ook gemeente Axel) groot 40.10.20 HA aan de landbouwer Willem Dees voor 9 jaar tegen ca. f 3000 per jaar.
Tanneke de Bokx, de vrouw van Leendert Moes had op 04-10-1855 bij testament bepaald dat haar zusters en broers rep. hun nakomelingen erfgenamen zouden zijn; echter Leendert Moes zou het levenslange vruchtgebruik houden. Tanneke de Bokx overleed op 11-12-1863 te Zaamslag en het vruchtgebruik ging voor Leendert Moes in tot zijn overlijden op 03-10-1886 te Zaamslag. Bij de boedelscheiding voor notaris C.J.A. Francken te Terneuzen op 15-06-1887 waren 34 erfgenamen aanwezig en er waren er nog 11 gemachtigd. Onder meer waren er Jan de Zeeuw zonder beroep te Axel. Adriaan de Zeeuw werkman te Terneuzen, Jacobus de Zeeuw werkman te Terneuzen, Hermanus de Zeeuw landbouwer te Boschkapelle en Jacobus de Feijter landbouwer te Stoppeldijk.
Jan de Zeeuw erfde ruim f 2000 en elk der andere genoemden ca. f 300.--
Jan de Zeeuw en Geertrui de Kraker gingen blijkbaar in 1873 in Terneuzen rentenieren. Dat heeft niet lang geduurd want op 04-01-1874 overleed Geertrui de Kraker aldaar. Pas op 08-02-1985 vond voor de notaris C.J.A. Fercken een inventarisatie van de boedel plaats en er waren blijkbaar verwikkelingen. Formeel kwam Johanna Dees pas per 13-05-1875 van Axel naar Terneuzen. Jan de Zeeuw zou zijn gaan trouwen met de inwonende dienstbode zoals mijn ouders zeiden of zoals men wel zei "met de meid". De boedelinventarisatie van 08-02-1875 was zeer minutieus. Naast Jan de Zeeuw waren er zijn kinderen bij; Cornelia de Zeeuw gehuwd met Jacobus de Feijter landbouwer te Stoppeldijk, Jacobus de Zeeuw zonder beroep te Axel, Adriaan de Zeeuw landbouwer in de Sint-Albertuspolder te Sas van Gent en Hermanus de Zeeuw landbouwer in de Stoppeldijkpolder te Boschkapelle. Het ging over de inhoud van de woonkamer, de achterkamer, de grote voorkamer, in een kast in een kastje, de keuken, de zolder, de plaats (negentien hoenders en een haan en een stenenbak) en de schuur waaronder twee geiten bij elkaar geschat op f 747,50. Verder nog kleren, contant geld, obligaties en vorderingen en uiteraard ook het op 04-09-1872 gekochte huis.
Bij de boedelscheiding op 17-11-1875 voor notaris C.J.A. Fercken te Terneuzen zijn weer dezelfde aanwezig (alleen Jacobus de Zeeuw is inmiddels landbouwer te Biervliet.) Een procesverbaal van notaris Fercken meldt de verkoop van het roerend goed op 11-06-1875 voor f 1224.15 en een ander procesverbaal op 09-06-1875 de verkoop van het huis ad. f 3220.--. Jan de Zeeuw hield ca. f 19.300 en elk der kinderen ontving f 3260.--.
Op 21-04-1875 had Jan de Zeeuw inmiddels een huis gekocht te Axel en wel Axelse Sassing C119, kadaster Axel Anrs. 404, 405 en 440. Groot 17.53 are.
Op 20-05-1875 trouwde Jan de Zeeuw met Johanna Janna Dees en vertokken zij per 29-10-1875 naar de Axelse Sassing te Axel. Hij was toen 63 en zij 22 jaar oud.De verwijdering tussen Jan de Zeeuw en zijn kinderen is mogelijk aangewakkerd door leeftijdverschil, (verondersteld) standsverschil en dergelijke. Een verder aanwakkering vond mogelijk plaats door de geboorte van Jan de Zeeuw op 02-05-1876 te Axel.
Jan de Zeeuw ging nog twee keer naar de notaris J.J. Dronkers te Terneuzen; een keer op 27-01-1876 en nog een keer op 29-07-1878 waarbij hij het huis aan de Axelse Sassing aan zijn zoon legateerde onder voogdij van zijn moeder Johanna Janna Dees. Het contact tussen Jan de Zeeuw en zijn grote kinderen schijnt daarna maar heel spaarzamelijk te zijn geweest. Zelfs op zijn begrafenis zou maar enkel kind aanwezig zijn geweest.
Jan de Zeeuw overleed op 24-01-1893 te Axel op 80 jarige leeftijd.
Ook nu weer vond een preciese boedelbeschrijving plaats wel op 07-02-1893 voor notaris Dronkers te Terneuzen terwijl de Akte van scheiding voor hem op 27-03-1893 werd gepasseerd. Jacobus de Zeeuw en Adriaan de Zeeuw waren daar mede aanwezig nu beiden als werkman te Terneuzen. Het totale actief was
f 20.208 en ten opzichte van de boedelscheiding Geertrui de Kraker en Tanneke de Bokx een becijferd verlies van f 1290.--. De weduwe ontving ruim f 3500 de waarde van de inboedel daarbij inbegrepen zoon Jan het huis als legaat terwaarde f 1000 en ook ca. f 3500. Elk der andere kinderen ontving ca. f 3000 netto. Janna Dees hertrouwde op 23-11-1983 te Axel met Pieter Riemens en zij vertrok 16-12-1893 naar Hoek. Zoon Jan liet op 20-07-1895 bij notaris L.J. van de Moer te Terneuzen een testament passeren waarbij hij zijn moeder als erfgename noemde. Hij was toen 19 jaar en landbouwersknecht te Hoek.
Deze Jan de Zeeuw is gaan boeren in het land van Cadzand en hebben verder niets meer gehoord zeiden mijn ouders omstreeks 1900. Eigen speurwerk heeft mij zijn verdere levensgeschiedenis opgeleverd.
Overgenomen uit parenteelstaat van Ir. H. de Zeeuw te Delft.
Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie VIII.65) en Cornelia de BOKX.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 09-11-1832 te Zaamslag akte nr. 26. hij 24 jr. zij 22 jr. Echtgenote is Geertrui de KRAKER, 17 jaar oud, huisvrouw, geboren op 24-08-1815 te Zaamslag Overleden op 04-01-1874 te Terneuzen op 58-jarige leeftijd, begraven 1874 te Terneuzen, dochter van Adriaan de KRAKER, landbouwer, en Cornelia de REGT.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 20-05-1875 te Terneuzen met Johanna Janna DEES, 21 jaar oud, geboren op 26-08-1853 te Zaamslag Overleden op 02-05-1904 te Zaamslag op 50-jarige leeftijd. Hertrouwt op 23-11-1893 te Axel met Pieter Riemens geb. te Zaamslag als zoon van Jacobus en Tanneke Faas. Weduwenaar van Suzanna de Putter, die op 29-05-1891 te Hoek was overleden.
Dochter van Jan DEES en Helena van de BERGE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 22-03-1833 te Zaamslag Overleden op 31-05-1833 te Zaamslag , 70 dagen oud.
   2.  Cornelia, huisvrouw, geboren op 08-03-1834 te Zaamslag Gedoopt 1834, overleden op 28-09-1910 te Hontenisse op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1858 te Terneuzen met Jacobus de FEIJTER, 23 jaar oud, landman landbouwer, geboren op 24-03-1835 te Neuzen Gedoopt 1835 te Terneuzen, overleden op 05-10-1919 te Hontenisse op 84-jarige leeftijd. Het gezin vertrok per 27-04-1870 van Terneuzen naar Stoppeldijk, waar hij blijkbaar landbouwer werd aan de dijk van Pauluspolder (B 15). De ouders vestigden zich per 17-02-1900 te Hontenisse (C 79). Zoon van Jacobus de FEIJTER, landlieden te Terneuzen, en Jacomina NOUSSON.
   3.  Suzanna, geboren op 26-11-1835 te Zaamslag Overleden op 15-02-1854 te Zaamslag op 18-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus, landbouwer, geboren op 11-12-1838 te Zaamslag Overleden op 28-09-1908 te Terneuzen op 69-jarige leeftijd. Landbouwer. Hij is vele malen verhuisd tussen Terneuzen, Axel, Sas van Gent en Biervliet en staat dan genoteerd hetzij als werkman hetzij als landbouwer Op 08-07-1872 laten zij bij notaris J.J. Francken te Terneuzen een testament
passeren.Zij woonden toen te Axel en hij was zonder beroep.

Memories van successierechten 1901-1927 Middelburg casette 135.
Memories van aangifte den nalatenschap van Jacobus de Zeeuw,.
De ondergetekende Janna Jansen zonder beroep weduwe van Jacobus de Zeeuw, Janszoon, wonende te Terneuzen en aldaar domicilie ten huize van den Heer F.S.P.Wijnman, Heerengracht 7.
Verklaart
Dat haren echtgenoot genaamd Jacobus de Zeeuw met wien zij onder de tegenwoordige wetgeving in een algehele gemeenschap van goederen is gehuwd is geweest ouder en kinderloos is overleden ten haren woonhuize op den 28 septemner 1900 acht tot enige effgenamen zijnen nalatenschap haar aangeefster
ingevolge zijn testament op den negentiende februari 1900 vier en negentig verleden van W.J.P. Dronkart destijds Notaris te Terneuzen op den tienden december 1900 en acht te Hulst geregistreed.
Dat door zijn overlijden geen vruchtig gebruik noch fidecommissie of periodieke uitkering bij opvolging is overgegaan of is vervallen.
En dat de gemmenschappelijke boedel van de aangeefster en den erflater op zijn overleden bestond uit de volgende baten.
Baten
Inboedel kleding ens door de aangeefster geschat op..fl.200.--
gereed geld op overlijden voor handen................fl. 20.40
Spaarbankboeje en intrest............................fl. 10.--
Een obligatie ten laste Breeland rente 5 o/o van de
lening 1884 .........................................fl 902.50
Interest tot de dag van overlijden...................fl 10,54
Het recht van erfpacht door aangeefster geschat......fl.1000,--
Schulden
Aan A.J. Klaassen te Terneuzen wegens geleend geld op 21 februari 1894
datum van het onstaan der schuld, onder hypotheekaire verband van vermeld
recht van erfpacht en woonhuis. Schuldig erkend bij akte op 21 februari

1894 verleden voor genoemde notaris Dronkert ingeschreven van te Goes
den 13 e mei 1890 in stel 55 nummer 190 voor oorspronkelijk ten behoeve van Pieter Simons te Terneuzen groot.....................fl. 400.--
Interest.............................................fl. 8,73
Aan J. de Zeeuw verfwerk.............................fl. 13,91
Aan A, Verlinde timmerwerk...........................fl. 23,26
Samen....................................fl.445,90
Aan baten................fl.2143,44
Aan schulden.............fl. 445,90
Geeft zuiver overschot voor den gemeenschappelijken lijsten boedel
.........................fl.848,77
Verminderd met zijn begrafeniskosten ad fl.40.--
actief.....fl. 1071,72
Passief fl. 262,95
Saldo...................fl,808,77 Fondsen fl. 451,25
van den echtgenoote zonder kinderen voor 't geheel verschuldigd is
fl.808.77 a 4 o/o ..........fl. 32,35
recht.........................fl. 9.02
.........................................fl.41,37
38 opcenten..............................fl.15,72
..................................................fl.57.09
.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31-08-1865 te Axel Echtgenote is Johanna VERCOUTEREN, 32 jaar oud, geboren op 18-01-1833 te Terneuzen, overleden op 17-08-1890 te Terneuzen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 29-10-1891 te Axel Echtgenote is Janna JANSEN, 46 jaar oud, geboren op 05-12-1844 te Zaamslag Overleden op 01-01-1920 te Hoek op 75-jarige leeftijd. Na het overlijden van Jacobus de Zeeuw op 28-09-1908 te Terneuzen vertrok zij per 07-09-1917 naar Hoek alwaar zij op 01-01-1920 is overleden.

   5.  Adriaan (zie X.156).
   6.  Hermanus (zie X.158).
   7.  Maatje, geboren op 01-05-1849 te Zaamslag Overleden op 11-04-1851 te Zaamslag op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Jan (zie X.161).

 
X.156    Adriaan de ZEEUW, arbeider werkman landbouwer, geboren op 06-02-1841 te Zaamslag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 28-02-1917 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. Landbouwer te Terneuzen en Sas van Gent en of Biervliet? In Terneuzen woonde hij Tholenstraat 4.
Memorie van successie 1901 -1927
Registratie 1V 8/3046
Ondergetekenden:
1. Jacobus de Zeeuw, schilder wonende te Terneuzzen
2. Johannes de Feijter Marinus vrouw klein landbouwer wonende te Hoek als in
gemeenschap van goederen gehuwd met Geertrui de Zeeuw.
3. Adriaan de Zeeuw, Adriaanszoon, letterzetter wonende te Terneuzen
Domicilie kiezende ten kantore van den Notaris van de Moer te Ter Neuzen.
verklaren:
dat op 28 februari 1917 te zijner woonplaats Terneuzen, zonder over zijne nalatenschap te hebben beschikt in ongehuwden staat is overleden Adriaan de Zeeuw Janszoon, vroeger huurkoetsiersknecht laatst zonder beroep, weduwenaar van Antonie Huijssen dat hij to enige erfgenaam heeft nagelaten zijn drie kinderen geboren uit het huwelijk wijlen zijne genoede echtgenote Jacobus de Zeeuw, Geertui de Zeeuw, en Adriaan de Zzeeuw ieder voor 1/3.
Dat hij bij akte van koop op den 29 october 1890 van den te Ter Neuzen gerendeerd hebbende Notaris Verecken verleden van Adriaan Visser te Ter Neuzen kocht het levenslange vruchtgebruik van een woonhuis met schuur en erf te Ter Neuzen, kadestaal bekend vroeger en sectie C nummer 1965 thans in sectie L nummer 1043. Groot een are achttien centiare zijnde eigendom van den blooten eigendom de aangegeven Jacobus de Zeeuw die dus daar het vruchtgebruik door het overlijden de erflater is vervallen, tot den vollen eigendom is gekomen.
Dat hij, bij akte van koop op den derden Juni 1800 en negentig voor den te Ter Neuzen gereserdeerd hebbende Notaris Dronkers verleden van Adriaan Visser te Terneuzen en van wijlen Arie Hendrikus Donzze in leven te Ter Neuzen kocht het levenslange vruchtgebruik van een perceel grond te Ter Neuzen toen deelmakende van het kadestrale perceel numer 3159 der sectie C gemeente Ter Neuzen op welken grond later dor zijnen kinderen werd getracht een woonhuis met toebehoren, thans kadestraal bekend in sectie L nummer 1047, groot negen en zeventig centiare zijnde eigenaar van den blooten eigendom de aangever Adriaan de Zeeuw, die dus door het vruchtgebruik van den aflater door diens overlijden is vervallen, tot den vollen eigendom is gekomen zowel van de grond als van de opstallen van welke opstallen de erflater werd beschouwd te zijn vruchtgebruiker, ofschoon hen het vruchtgebruik dier opstallen niet bij eene akte werd afgestaan.
Dat de erflater overigens geene goederen in vruchtgebruik of als bewaarde erfgenaam bevat en dat hij ook geen periodieke uitkeringen genoot,
Dat de aangevers of hunne echrgenoten in generlei vorm van den erflater enige aan recht onderworpen schenking in de zin der seccessiewet hebben ontvangen.
Dat hun aaangevers, niet bekend is, dat tengevolge van het overlijden der erflaters, krachtens eene overeenkomst van leveverzekering, uitkering in rente of kapitaal moet plaats hebben of heeft plaats gehad.
En dat de nalatenschap des erflater uit niets anders bestaat dan enige klederen ten dage van het overlijden der erflaters eene verkoopwaarde vertegenwoordigen van fl. 207.--
Getekend:
J. de Zeeuw, J. de Feijter, A. de Zeeuw. Zoon van Jan de ZEEUW (zie IX.135) en Geertrui de KRAKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-11-1865 te Terneuzen met Antonia HUYSSEN, 22 jaar oud, geboren op 11-03-1843 te Terneuzen, overleden op 02-02-1907 te Terneuzen op 63-jarige leeftijd, dochter van Jacobus HUYSSEN en Adriana DIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui, geboren op 27-02-1866 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 22-10-1950 te Hoek op 84-jarige leeftijd. PB-603 Volkstelling 1947 Hoek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-07-1886 te Terneuzen met Johannes de FEIJTER, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-09-1862 te Zaamslag Overleden op 13-01-1940 te Hoek op 77-jarige leeftijd. Was landbouwer te Terneuzen en wel op het boerderijtje "Nooit gedacht" bij het Zwaantje (boerderij Nr. 23 in LB van Terneuzen) ca. 1886 tot 1905 toen is hij naar Hoek vertrokken.
   2.  Jacobus (zie XI.213).
   3.  Adriana, geboren op 30-03-1868 te Terneuzen, overleden op 17-06-1868 te Terneuzen, 79 dagen oud.
   4.  Adriana, geboren op 26-06-1869 te Neuzen Overleden op 16-12-1869 te Neuzen , 173 dagen oud.
   5.  Adriaan (zie XI.217).

 
XI.213    Jacobus de ZEEUW, schilder eigen bedrijf, geboren op 05-02-1867 te Neuzen Overleden op 08-07-1918 te Terneuzen op 51-jarige leeftijd. Uittreksel uit het register van overlijden op den achtsten juli negentien honderd achttien is overleden:
Jacobus de Zeeuw, begraven te Terneuzen. Memorie van successies 1901-1927
Registratie 1V 8/3046
Ondergetekenden:
1. Adriaan Abraham de Zeeuw, schilder, ongehuwd
2. Suzanna Antonia de Zeeuw, zonder beroep, ongehuwd beiden wonende te Terneuzen.
3. Johannis Laureijs van Overbeeke, geb. te Schoondijke 16-06-1865 onderwijzer wonende te Amsterdam, als voogd
over: Abraham Johannes - Johannes Jacobus en Pieter Hendrik de Zeeuw Kinderen van nog te noemen erflaten en van wijlen diens echtgenote Suzanna
Magdalena Cornelia van Overbeeke.
Domicielie hierende ten kantore van Notaris van der Moer te Terneuzen.

Verklaren:
Dat op den 8 juli 1918, te zijner woonplaats te Terneuzen zonder over zijne nalatenschap te hebben beschikt, in ongehuwden staat is overleden Jacobus de Zeeuw, Adriaanszoon schilder, tot enige erfgenamen nalatende de vijf uit het huwelijk met zijnde echtgenoote geboren kinderen de aangevers sub 1 en 2 genoemd en die drie sub 3 genoemde minderjarigen ieder 1/5.
Dat hij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, terwijl hij ook geene periochievorm uitkeringen genoot.
Dat de aangevers, de echtgenoote van den aangeven sub 3 genoemd en de genoemde minderjarigen in geenerlei vorm van den erflater eenige aan recht onderworpen schenking in de zin der successiewet hebben ontvangen.
Dat de erflaten met de algemeene Maatschappij van levensverzekeringen en lijfrente te Amsterdam op den 17 mei 1895 blijkens op dien datum afgegeven polis nommer 17601 eene overeenkomst van levensverzekering heeft gesloten, waarbij die Maatschappij zich verbond om bij overleg van den erflater aan diens echtgenoote uit tebetalen eene som van fl.1000.-- welk bedrag thans, daar die echtgenote voor den erflater overleed, moet worden uitgekeerd aan zijne erfgenamen
Dat het hun, aangevers, niet bekend is dat tengevolge van het overlijden in des aflaters overigens brachten eene overeenkomst van levensverzekering uitkering en rente of kapitaal moet plaats hebben of heeft plaats gehad, en dat nalatenschap der erflaters bestaat uit de volgende baten en schulden.

Totaal der baten ............fl. 8719.76
Totaal der schulden..........fl. 2043.29 (+nog te betalen nota's)
Totaal der schulden..........fl. 3560.84
Waarvan afgetrokken de begafeniskosten des erflaters ten bedrage van fl. 128.--
Welk bedrag, behoudens de gemelde uitkeringen door de voornoemde levensverzekeringsmaatschappij als zuiver batig saldo der nalatenschap wordt aangegeven.
Ten slotte verklaren de aangevers dat de sub 1 vermelde schuld is voldaan op den 1 februari 1910.
Dat het aangehaalde bewijs niet is opgemaakt van betaling van successierecht te ontgaan.
Getrkend in de maand october 1918
A.A. de Zeeuw
S.A. de Zeeuw
J.L. van Overbeeke

Huwelijken
A.A. de Zeeuw.....14-11-1918
S.A. de Zeeuw.....13-11-1918
A.(Bram) ........15.01.1920
Jo ...............20-03-1924
Piet..............15-04-1936
. Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.156) en Antonia HUYSSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-08-1893 te Neuzen Echtgenote is Suzanna Magdalena Cornelia van OVERBEEKE, 29 jaar oud, geboren op 06-02-1864 te Schoondijke Overleden op 26-02-1914 te Terneuzen op 50-jarige leeftijd. Uittreksel uit het registyer van overlijden op den zes en twintigsten februari negentien honder veertien.
is overleden Susanna Magdalena Cornelia van Overbeeke echtgenote van Jacobus de Zeeuw. Dochter van Abraham van OVERBEEKE en Suzanna. WAEYHAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Abraham (zie XII.248).
   2.  Suzanna Anthonia, geboren op 13-05-1895 te Ter Neuzen Overleden op 19-06-1972 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd. PB-1577 Volkstelling 1947 Amsterdam.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-11-1918 te Terneuzen, akte no. 27. Echtgenoot is Rokus Jan HARMS, 23 jaar oud, Kapitein grote vaart, geboren op 26-11-1894 te Ter Neuzen Gedoopt te Ter Neuzen Overleden op 28-10-1923 te Miri op 28-jarige leeftijd, zoon van Jan HARMS, bootwerker, en Janna Cornelia Pieternella MICHIELSEN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 22-01-1925 te Terneuzen met Karel Jacobus Le FEVRE, 41 jaar oud, adm. scheepvaartkantoor, geboren op 29-04-1883 te Amsterdam Overleden op 25-08-1965 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
   3.  Abraham Johannes (zie XII.253).
   4.  Johannes Jacobus (zie XII.255).
   5.  Pieter Hendrik (zie XII.257).

 
XII.248    Adriaan Abraham de ZEEUW, schilder garagehouder, geboren op 12-01-1894 te Terneuzen. Uittreksel uit het register van geboorte
op den twaalfden januari achtienhonderd negentien is geboren:
Adriaan Abraham de zeeuw zoon van Jacobus de zeeuw en van Suzanna Magdalena
Cornelia van Overbeeke zijne huisvrouw. (gezindte: Ned. Herv.) (getuige(n): Abraham van Overbeke (fotograaf)), overleden op 28-05-1973 te Terneuzen op 79-jarige leeftijd. Heden overleed nog vrij onverwachts, onze innig geliefde vader, behuwd-, groot en overgrootvader, in de ouderdom van 79 jaar. Begraven op 01-06-1973 te Terneuzen. Index fallissementsdossiers Zeeuwse Rechtbank 1815-1939
AR M 1927/16 Zeeuw Adriaan,Abraham de Zeeuw Terneuzen, Koopman.

Griffie Gerechtshof tee 's Gravenhage.
's Gravenhage 8 maart 1927
Ik heb de eer UEAchtbare, te berichten, dat bij de arrest van het Gerechtshof te 'sGravenhage d.d. 7 maart 1927 met vernietiging van het vonnis Uwer Rechtbank 21 Februari 1927.
A.A. de Zeeuw wonende te Terneuzen aan de Noordstraat no. 68.
is verklaard in staat van failissement, met benoeming van Mr. Th.Portheine.
Rechter in Uwe Rechtbank tot Rechter-commissaris en Mr. T.W. Adriaansee, Advocaat en Procureur te 'sGravenhage tot curator.De Grifffier bij het Gerechtshof te 's Gravenhaager,
Deze brief verzonden aan : Mr. Th.Portheine, Rechter in de arrondischements rechtbank te Middelburg.

Strafinrichting Zeeland: Schildersknecht Diefstal met inbraak 20 februari 1914.
Op last van de offficier van justitie rechtbank te Middelburg d.d. 21 februari 1914 in vrijheid gesteld.
Vanuit Wassenaar per 01-09-1916 naar Terneuzen.
PB-48 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Was eerst schilder bij zijn vader. Vader en moeder zijn zeer jong overleden en moest Adriaan (als oudste) het schildersbedrijf voortzetten. Maar door loodvergiftiging moest hij dat beroep opgeven.
Zijn vrouw werkte in een kledingzaak in de Noordstraat te Terneuzen. Hij is daar gaan werken en later de zaak overgenomen met een compagnon. Deze zaak is uitgebrand (????) hij had toen al een auto (taxibedrijf) en heeft dan een geheel nieuwe garage laten bouwen op de Scheldekade 57. Wat dan later een taxibedrijf en rep. garage is geworden. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.213) en Suzanna Magdalena Cornelia van OVERBEEKE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1918 te Terneuzen, akte nr. 88. Echtgenote is Leonie Marie GEILLIET, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1894 te Terneuzen. Uittreksel uit het register van geboorten, op den zeventienden october achttienhonderd vier en negentig is geboren:
Leonie Maria , dochter van Alexander Geilliet en van Adriana Paulina Jacobs, zijne huisvrouw. Overleden op 07-05-1970 te Terneuzen op 75-jarige leeftijd. Met droefheid geven wij U hierbij kennis dat na een geduldig gedragen lijden toch nog onverwachts is overleden, mijn lieve vrouw, onze lieve Moeder, Schoonmoeder, Oma en Overgrootmoeder, op de leeftijd van bijna 75 jaar.. Begraven op 12-05-1970 te Terneuzen, dochter van Alexander GEILLEIT, rangeerder mech. tern. spoorwegbeambte, en Adriana Paulina JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Alexander (zie XIII.118).
   2.  Alexander Jacobus (zie XIII.121).
   3.  Leon Marie (zie XIII.123).
   4.  Willem Adriaan (zie XIII.125).

 
XIII.118    Jacobus Alexander de ZEEUW, boordwerktuigkundige, geboren op 14-07-1919 te Terneuzen (gezindte: Rooms.Katholiek.). PB-874 Volkstelling 1947 Terneuzen. Zoon van Adriaan Abraham de ZEEUW (zie XII.248) en Leonie Marie GEILLIET.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20-07-1944 te Terneuzen met Eleonora Gerardina Francisca HAEYEN, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1918 te Venlo, overleden op 12-03-1979 te Gent op 60-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, dochter van Mauri Ewaldi Joseph HAEYEN en Johanna Maria Hubertina MAESSEN.
Gehuwd (2) met Hendrina Levina OVERDULVE, huisvrouw, geboren op 06-07-1928 te Axel (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 01-02-1995 te Terneuzen op 66-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1995 te Terneuzen. Wed. van Francois Paulus Oele geb. te Terneuzen d.d. 21-09-1925 beroep:schipper/horica overl. te Gent 21-09-1925 begr. te Terneuzen
Hendrina Levina Overdulve (samen wonend met Jacobus Alexander de Zeeuw).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriaan Ewald (zie XIV.45).

 
XIV.45    Adriaan Ewald de ZEEUW, sleepbootkapitein, geboren op 31-07-1945 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jacobus Alexander de ZEEUW (zie XIII.118) en Eleonora Gerardina Francisca HAEYEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-08-1967 te Axel Echtgenote is Laurina Maatje RUITENBURG, 16 jaar oud, geboren op 19-08-1951 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Eleonora, geboren op 24-02-1968 te Terneuzen.
Gehuwd met Jaap BUYZE, bakker, geboren op 29-03-1967.
   2.  Leonie Laurina, geboren op 04-07-1972 te Terneuzen.

 
XIII.121    Alexander Jacobus de ZEEUW, garagehouder, geboren op 09-03-1921 te Terneuzen (gezindte: Rooms.Katholiek.), overleden op 08-03-1980 te Oostburg op 58-jarige leeftijd, begraven op 12-03-1980 te Breskens PB-136 Volkstelling 1947 Terneuzen Bij het huwelijk Theodorus ( Blum ) erkend. Zoon van Adriaan Abraham de ZEEUW (zie XII.248) en Leonie Marie GEILLIET.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 09-03-1957 te Breskens Echtgenote is Bregtje BLUM, 36 jaar oud, geboren op 25-07-1920 te Amsterdam Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Coenraad (zie XIV.47).

 
XIV.47    Theodorus Coenraad de ZEEUW, scheepswerktuigkundige, geboren op 27-01-1950 te Amsterdam Adopteer met het huwelijk met Alexander Jacobus de Zeeuw aangenomen als " de Zeeuw ". (erkend 15-02-1957). Geboren na haar eerste huwelijk. Zoon van Alexander Jacobus de ZEEUW (zie XIII.121) en Bregtje BLUM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-12-1975 te Breskens Echtgenote is Johanna Wilhelmina de LANGE, 33 jaar oud, geboren op 28-11-1942 te Breskens Uit het eerste huwelijk met Dhr. Boerjan, (huwelijk ontbonden) 3 kinderen: Sandra, geb. te Breskens d.d. 10-04-1964 Vivian idem d.d. 24-02-1965 Angelique idem d.d. 21-01-1972. Bij het 2 de huwelijk erkend. Door Alexander Jacobus de Zeeuw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zita, geboren op 10-07-1978 te Oostburg

 
XIII.123    Leon Marie de ZEEUW, garagehouder, geboren op 26-11-1922 te Terneuzen, overleden op 18-06-1982 te Bergen op Zoom op 59-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1982 te Gorinchem. PB-1173 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Had eerst een eigen garagebedrijf te Biervliet, later automonteur te Gorinchem. Heeft jaren in een psychiatris ziekenhuis te Bergen op Zoom verpleegd. Zoon van Adriaan Abraham de ZEEUW (zie XII.248) en Leonie Marie GEILLIET.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1948 te Terneuzen met Anna Anthonia TREVISAN, 18 jaar oud, geboren op 09-07-1929 te Taglian Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Mario Luigi, horica, geboren op 12-06-1948 te Terneuzen.
   2.  Mario Leon, bedrijfsleider/horeca, geboren op 01-07-1951 te Biervliet (gezindte: Rooms.Katholiek.).
Gehuwd te Gorinchem met Henriette Genette van LEEUWEN, geboren op 10-09-1951 te Gorinchem.

 
XIII.125    Willem Adriaan de ZEEUW, Buschauffeur HTM (gep), geboren op 23-06-1924 te Terneuzen. PB-1709 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Heeft uit het archief van Hubert Camiel Geilliet geb. te Westdorpe dd 9 11 1912 ( schrijver van het boek Amandus Gielliet en zijn afstammelingen) met toestemming, gegevens uit het boek verwerkt in deze genealogie. Zoon van Adriaan Abraham de ZEEUW (zie XII.248) en Leonie Marie GEILLIET.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-02-1949 te Terneuzen, gescheiden na 6 jaar huwelijk op 20-07-1955 te Terneuzen van Leonza Louisa BULCK, geboren op 29-09-1926 te Ronchères. Acte No. 76 Heden 15 Augustus 1956 een huwelijk aan te gaan.
Verlinde Gelein oud 26 jaar geboren te Terneuzen, electromonteur meerderjarige zoon van Verlinde Jacobus Louis (overleden) en van Klaassen Maria zonder beroep wonende te Terneuzen.
En van den Bulck Leonza Louisa oud 29 jaar geb. te Frankrijk, wonende te Terneuzen zonder beroep, gehuwd geweest met de Zeeuw Willem Adriaan, meerderjarige dochter van van den Bulck Emiel Petrus, landbouwer en wagemaker en Maria Dorothea zonder beroep beide wonende te Terneuzen.
De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid hebben bij afzonderlijke akten hun toestemming tot dit huwelijk verleend. Dochter van Emiel Petrus BULCK, landbouwer ( "Hoflust")., en Maria Dorothea SWAGEMAKERS.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 09-03-1961 te Terneuzen met Adriana de FEIJTER, 30 jaar oud, verpleegkundige (B), geboren op 27-07-1930 te Terneuzen, dochter van Gijsbrecht Pieter de FEIJTER en Dina WESTSTRATE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriaan Emiel Jacobus (de ZEEUW) (VERLINDE) (zie XIV.52).

 
XIV.52    Adriaan Emiel Jacobus (de ZEEUW) (VERLINDE), electricien, geboren op 26-01-1950 te Terneuzen. Akte no.29.
Heden den zes en twintig januari negentienhonderd vijftig verscheen voor mij, ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Terneuzen:
de Zeeuw, Willem Adriaan oud vijf en twintig jaar, boekhouder wonende te Terneuzen die verklaarde dat op vijf en twintig januari dezes jaars te zeventien uur veertig minuten in deze gemeente Nieuwe Kerkstraat (ziekenhuis teSluiskil) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijn echtgenote: van den Bulck, Leonza Louisa, zonder beroep wonende te Terneuzen, Irenestraat 21. Geboren te Sluiskil (ziekenhuis) geboren om zeventien uur en 40 minuten. Heeft op 17 April 1972 wijziging van de geslachtsnaam in VERLINDE gekregen, zie akte ingegeschreven op 28 April 1972. Ook vermeld in de Ned. staatscourant Woensdag 29 September 1971. Terneuzen 19 April 1974.
Aan hare majesteit de Koningin der Nederlanden
Majesteit,
Geeft eerbiedig te kennen, Adriaan Emiel Jacobus de Zeeuw, geboren 25 Januari 1950 te Terneuzen wonende te Terneuzen Axelsestraat 25 dat hij door gevoel van pieteit en dankbaarheid aan zijn stiefvader Gelein Verlinde, de achternaam Verlinde van hem zou willen dragen, ik ben door hem en mijn geliefde moeder geheel in de zin van een Nederlandse jongen opgevoed, terwijl tevens mijn stiefvader voor mij een prachtzaak heeft opgebouwd, welke ik ook gaarne onder de naam Verlinde wil doen laten voortbestaan.
Mijn wettelijke vader heeft zich aan mijn opvoeding geheel onttrokken, terwijl ik met hem minder prettige voorvallen heb medegemaakt.
Redenen waaraan hij Uwe majesteit eerbiedig verzoekt toestemming te verlenen om de naamsverandering toe te staan.
A. de Zeeuw.

Wij Juliana, bij gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz. enz. enz.
Beschikkende op zes verzoekschriften tot wijziging van de geslachtsnaam; gelet op art. 7 van boek 1 van het burgelijk wetboek;
Gezien het rapport van de staatssecretaris van justitie van 13 April 1972 hoofdafdeling Privaatrecht, afdeling Nationaliteit en Burgerlijke staat, Nr. N.M.R. 720/039:
Heden goed gevonden en verstaan:
dat de geslachtsnaam 1e. enz. 5e. de Zeeuw Adriaan Emiel Jacobus geboren te Terneuzen 25 Januari 1950, wordt gewijzigd in die van Verlinde 6e. enz.Soestdijk 17 april 1972 (get.) Juliana. Zoon van Willem Adriaan de ZEEUW (zie XIII.125) en Leonza Louisa BULCK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1973 met Elly Martha Eduard Maria POPPE, 22 jaar oud, geboren op 24-10-1950 te Clinge Heden 24 10 1950 verscheen voor mij Poppe Rene Theophile, oud 33 jaar, beroep landbouwer. Wonende te Clinge dat des morgens negen uur is geboren in de gemeente Clinge Wijk D/51. dochter van Rene Theophile Poppe Landbouwer en van Maria Catharina Verbist zonder beroep, dochter van Rene-Theophile POPPE, landbouwer, en Maria Catharina VERBIST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabelle de ZEEUW ( VERLINDE), geboren op 24-08-1973.
   2.  Daniël de ZEEUW ( VERLINDE), geboren op 11-05-1978 te Terneuzen.

 
XII.253    Abraham Johannes de ZEEUW, mr. schilder, geboren op 01-12-1898 te Terneuzen, overleden op 29-09-1962 te Terneuzen op 63-jarige leeftijd. PB-38 Volkstelling 1947 Terneuzen.
Was eerst knecht bij zijn vader, de oudste broer Adriaan Abraham moest na het overlijden van de ouders de zaak voortzetten, is later voor dit vak afgekeurd (loodvergiftiging) en heeft Abraham de zaak met z'n broer Johannes voortgezet. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.213) en Suzanna Magdalena Cornelia van OVERBEEKE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-01-1920 te Terneuzen met Pieternella Janna den DOELDER, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 20-02-1898 te Terneuzen, overleden op 09-05-1992 te Terneuzen op 94-jarige leeftijd, begraven op 13-05-1992 te Terneuzen, dochter van Machiel den DOELDER en Francina HARMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanna Magdalena Cornelia, geboren op 15-01-1921 te Terneuzen, overleden op 18-07-1988 te Terneuzen op 67-jarige leeftijd. PB-1579 Volkstelling 1947 Den Haag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-04-1947 te Terneuzen met Krijn Jacobus de VOS, 26 jaar oud, Ir. Philips te Eindhoven, geboren op 11-12-1920 te Terneuzen, zoon van Leunis de VOS en Johanna Paulina Helena WIELAND.
   2.  Francina, Telefoniste PTT en was eerste Marva, geboren op 19-05-1922 te Terneuzen, vierde op 19-05-2007 haar 85e verjaardag
.
Overgenomen uit het blad de opmars tijdschrift over veteranen in oorlog en vrede. Vierde jaargang (1998) Nr. 7.
Zeeuwse koerierster werd
EERSTE MARVA
De vitale Francien de Regt-de Zeeuw (76) werd na de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen de eerste Marva, maar in september 1944 zag het ernaar uit dat zij de oorlog niet zou overleven. Met negen mannen van de verzetsgroep Rudolph Fassaert werd zij door terugtrekkende Duitsers verrast op de zolder van een boerderij in Zaamslagveer. Francien lag op een strozak en stond niet op. 'Lass das madchen ruhig schlafen,' zei de Duitse commandant. Onder Francien slaapplaats lagen wapens verborgen en verderop een zender. Francien simuleerde buikloop en vroeg de Duitsers of ze steeds naar het toilet mocht.'Dat was zo'n plank met een gat.'In dat gat dumpte zij alle wapens. De zender kon ze wegmoffelen toen ze voor het eten van het gezelschap mocht zorgen. Fassaert werd zwaar bewaakt. Francien moest hem indentificeren. "Rudolph droeg alleen zijn onderbroekje. Hij schudde nauwelijks merkbaar zijn hoofd. Ik voelde me net Judas toen ik deed alsof ik hem nooit had gezien. Fassaert heeft zijn arrestatie ook overleefd. Hij zei mij later dat ik hem destijds goed had begrepen.
De Duitsers namen de negen mannen en Francien mee naar Biervliet. Opgesloten in een schuur hoorden zij dat ze afzonderlijk verhoord en mogelijk gefusileerd zouden worden. Maar na een dringend gesprek van een van de leiders, mijnheer Tichelman, met de Duitse commandant werden we 's nachts plotseling vrijgelaten. Eigenlijk gevaarlijk, want er mochten dan geen burgers op straat zijn. Ze vonden onderdak bij boer de Bruijne in Waterlandkerkje. Francien had een lange staat van dienst als koerierster van bonkaarten, persoonsbewijzen en wapens. Met de Bruijne en de ondergedoken marechaussee Jan Kars besloot zij door de linies te breken om de Canadezen te waarschuwen, dat de voor het oorlogsgeweld naar de polders gevluchte burgers het slachoffer werden van hun opmars. De Canadezen schoten op alles wat Duits leek, terwijl de Duitsers allang waren verdwenen. Jan Kars werd op de zware tocht op slag gedood door een granaat. Koningin Wilhelmina toonde zich op haar landgoed Stubbinghouse ontroerd door Franciens verhaal over een boer uit Eede die naar Waterlandkerkje gevlucht was. Het enige wat hij bij zich had, was een klein koffertje met daarin de Nederlandse vlag. Ik denk dat dit met de vele slachtoffers in Zeeuws-Vlaanderen ertoe heeft bijgedragen dat zij besloot in Eede voor het eerst weer voet op vaderlandse bodem te zetten. De marine-officier Hans Larive vertelde haar na de bevrijding van Zeeuws-Vlaaderen, dat de marine in navolging van de landmacht vrouwen in dienst wilde nemen. Maar de Koningin wilde voor hen geen dienstplicht invoeren. De meisjes moesten zich vrijwillig melden. Ik voelde er wel iets voor. Haar eerste taak was het werven van meisjes voor de Marva. Mijn actieradius was nog beperkt. Daarom zaten er bij de eerste lichting Marva's veel meisjes uit Zeeuws-Vlaanderen. Koningin Wilhelmina stuurde Francien na de opleiding in Engeland een doos speculaas om te tracteren. Die Engelse bakkers kunnen ze niet bakken, zei ze. Als Marva moest zij veel vooroordelen wegnemen tegen het dienen van vrouwen in de Krijgsmacht. Dit werk eindigde abrupt met een auto-ongeluk. Ze werd zwaar gewond. Princes Juliana bezocht haar in het ziekenhuis. Bij de Marva's ging het niet naar haar wens. Maar in plaats van inwilliging van haar ontslagaanvrage, werd ze van gewoon Marva tot officier vierde klas bevorderd. In Den Haag hoorde ze dat ze hoofd van het marine-postkantoor Batavia werd. 'Weggepromoveerd', zegt ze lachend. Op Cylon, in afwachting van toestemming om naar Java te gaan, viel ze op door het regelen van het vervoer van repatrianten uit Indie. Voor dat doel zette ze in samenwerking met de RAF zelfs een luchtlijn op. Het postkantoor in Batavia was voor haar geen onbekende omgeving. In Terneuzen werkte zij bij de PTT. Ook in Indonesie viel ze op door haar daadkracht. Francien heeft nooit op haar lauweren gerust. Ze ging later terug naar de PTT, maar werd ontslagen op de dag dat zij trouwde. Dat ging vroeger zo. Ze ging rechten studeren, vervulde vele bestuursfuncties en is nog steeds actief in het protestants-christelijk onderwijs.
Het tijdschrift "De Opmars"is aanwezig in het archief.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-07-1956 te Terneuzen met Willem Cornelis (Wim) de REGT, 24 jaar oud, tekenaar, geboren op 04-01-1932 te Terneuzen, zoon van Jan Willem de REGT, metselaar, en Sara de JONGE.
   3.  Jacobus (zie XIII.132).

 
XIII.132    Jacobus de ZEEUW, mr. schilder, geboren op 23-10-1923 te Terneuzen, overleden op 30-03-1962 te Terneuzen op 38-jarige leeftijd. PB-865 Voilkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Abraham Johannes de ZEEUW (zie XII.253) en Pieternella Janna den DOELDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1949 te Terneuzen met Suzanna BAREMAN, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1927 te Terneuzen, overleden op 29-04-1989 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Adriaan (zie XIV.54).

 
XIV.54    Abraham Adriaan de ZEEUW, huisschilder winkelier, geboren op 21-06-1950 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XIII.132) en Suzanna BAREMAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-11-1969 te Terneuzen met Sonja Maria HALLEGRAAFF, 16 jaar oud, geboren op 23-06-1953 te Sluiskil Uit dit huwelijk:
   1.  Jacqueline, geboren op 19-05-1970 te Terneuzen.
   2.  Daniël, geboren op 18-07-1972 te Terneuzen.
   3.  Vincent, geboren op 01-08-1980 te Terneuzen.
   4.  Jeroen, geboren op 16-10-1982 te Terneuzen.

 
XII.255    Johannes Jacobus de ZEEUW, huisschilder, geboren op 27-04-1901 te Ter Neuzen (gezindte: Ned. Herv.) (getuige(n): Abraham van Overbeeke), overleden op 22-08-1982 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. Tot onze diepe droefheid is, vier maanden na zijn vrouw, van ons heengegaan, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Ter Schorre' onze lieve vader en opa, broer en zwager JOHANNES JACOBUS DE ZEEUW op de leeftijd van 81 jaar. Begraven op 26-08-1982 te Terneuzen. PB-1087 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.213) en Suzanna Magdalena Cornelia van OVERBEEKE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1924 te Terneuzen met Johanna ROMEIJN, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 06-09-1902 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 23-04-1982 te Terneuzen op 79-jarige leeftijd. Tot onze diepe droefheid is in verpleeghuis 'Ter Schorre' van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma en zuster JOHANNA ROMEIJN op de leeftijd van 79 jaar. 23 April 1982, Corr. adres P. de Zeeuw, Geraniumstraat 2, 4537 RE Terneuzen. Begraven op 27-04-1982 te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Pieter, zonder, geboren op 02-01-1926 te Terneuzen, overleden op 04-02-1940 te Terneuzen op 14-jarige leeftijd, namidags vier uur. Begraven te Terneuzen.
   2.  Pieter Willem (zie XIII.135).
   3.  Maria Suzanna, telefoniste, geboren op 02-05-1934 te Terneuzen. Volkstelling 1947 Terneuzen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-11-1955 te Terneuzen met Abraham Pieter den EXTER, 23 jaar oud, geboren op 11-09-1932 te Terneuzen.

 
XIII.135    Pieter Willem de ZEEUW, schilder/winkelier, geboren op 25-07-1931 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.). Volkstelling 1947 Terneuzen
, zoon van Johannes Jacobus de ZEEUW (zie XII.255) en Johanna ROMEIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1956 te Terneuzen met Pieternella BAREMAN, 22 jaar oud, geboren op 24-05-1933 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Victor (zie XIV.56).
   2.  Sandra Monique, geboren op 17-09-1960 te Terneuzen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-05-1981 te Terneuzen met Joos Jacob Leendert PASSENIER, 23 jaar oud, schilder, geboren op 29-08-1957 te Serooskerke
   3.  Annemarie Jolanda, geboren op 27-10-1966 te Terneuzen.

 
XIV.56    Hans Victor de ZEEUW, schilder/winkelier, geboren op 09-06-1957 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Pieter Willem de ZEEUW (zie XIII.135) en Pieternella BAREMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-10-1981 te Terneuzen met Jeanine Willy de MEIJER, 20 jaar oud, geboren op 24-11-1960 te Terneuzen (gezindte: Rooms.Katholiek.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sam Pieter, geboren op 09-10-1984 te Terneuzen.
   2.  Elina Ivone, geboren op 16-07-1986 te Terneuzen.

 
XII.257    Pieter Hendrik de ZEEUW, ambtenaar PTT, geboren op 25-02-1908 te Terneuzen, overleden op 29-08-1985 te Bussum op 77-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam PB-1492 Volkstelling 1947 Bussum. Heeft voor de oorlog een radio centrale gehad in Zierikzee. Is in de oorlog door de bezetters op moeten geven. Is nadien (na de oorlog) in Hilversum gaan werken bij de radio. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.213) en Suzanna Magdalena Cornelia van OVERBEEKE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-04-1936 te Hilversum met Johhanna Margaretha WESTERS, 26 jaar oud, geboren op 06-08-1909 te Den Helder Overleden op 18-12-2000 op 91-jarige leeftijd, begraven te Bussum, dochter van Lucas Hermanus WESTERS en Gijsbertha Jacoba WALLART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsberta Suzanna, arts, geboren op 06-03-1937 te Zierikzee Huwelijk ontbonden 18-12-1986.
Uit dit huwelijk 3 kinderen. Mariella Nicolette Kraayenbrink Roeland Maarten ,,
Lorette Céline.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-07-1962 te Bussum, gescheiden na 24 jaar huwelijk op 18-12-1986 van J. C. KRAAIJENBRINK, geboren 1944.
Gehuwd (2) met Jan FEENSTRA, geboren te Veenwouden.
   2.  Suzanna Gijsberta, lerares kinderverz.handv.n20. Geboren op 02-06-1939 te Zierikzee Volkstelling 1947 Bussum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-02-1970 te Bussum met Taeke BRUINSMA, 31 jaar oud, geboren op 17-10-1938 te Wijmbritseradeel, zoon van Hessel BRUINSMA en Wiepkje RODENBURG.

 
XI.217    Adriaan de ZEEUW, letterzetter, geboren op 10-02-1877 te Sas van Gent (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 30-07-1950 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, herbegraven 06-12-1963 ZB. PB-42 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie X.156) en Antonia HUYSSEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-12-1908 te Terneuzen met Bastiana Cornelia van WIJCK, 26 jaar oud, geboren op 27-06-1882 te Terneuzen, overleden op 03-12-1963 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter van WIJCK en Maria WITTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Pieter, geboren op 01-02-1911 te Terneuzen, overleden op 11-05-1940 te Culenborg op 29-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen, 28 juni overgebracht van Culenborg naar Terneeuzen.
06-12-1963 Zuiderbegraafplaats 12 mei 1940.
   2.  Pieter Dirk (zie XII.260).

 
XII.260    Pieter Dirk de ZEEUW, Klerk gemeentesecretarie gem.ontvangerte Terneuzen, geboren op 16-05-1918 te Terneuzen, gedoopt (Ned. Herv.) te Terneuzen, overleden op 22-12-1999 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. PB-1489 Volkstelling 1947 Terneuzen, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie XI.217) en Bastiana Cornelia van WIJCK.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18-12-1957 te Terneuzen met Maria Johanna VERSCHELLING, 38 jaar oud, geboren op 31-05-1919 te Terneuzen, gedoopt (Ned. Herv.) te Terneuzen, dochter van Reinier VERSCHELLING en Cornelia de WAAIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Reinier (zie XIII.144).

 
XIII.144    Adriaan Reinier de ZEEUW, ass. controle van int. handelsbedr. Geboren op 24-12-1958 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Pieter Dirk de ZEEUW (zie XII.260) en Maria Johanna VERSCHELLING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-12-1982 te Terneuzen met Neeltje Jacomina CORBIJN, 19 jaar oud, huisvrouw, geboren op 23-09-1963 te Terneuzen (gezindte: Ger.Gem.). Uit de PZC van woensddag 21 juki 1999 ddor A.J.Sn`el
Een uitstrling vabn rust en ruimte.

De nieuwe benadering werkt.et blijkt heel goed mogelijk Zeeuwse agrarische producten af te zetten zonder keurmerk. Kopers blijken het voldoende te vinden als de producten voorzien zijn van de aanduiding dat ze van het Zeeuwse land komen en het is niet noodxakelijk daaraan iets toe te voegen over 4ecologische methoden. In ruim een half jaar tijd heeft Neeltje de Zeeuw uit 's Gravenpolder een aantal verkooppunten voor streekgebonden producten zien groeien van zo'n honderdtwintig naar ruim tweehonderd.
De analyse van Jos de Regt, voorzitter van de cooperatieve vereniging van St. Zeeuwse land, waarin hij al geruime tijd geleden stelde dat moet worden uitgegaan van een zakelijke benadering bij de vervaardiging en verkoop van boerderijproducten, blijkt te kloppen.
De cooperatieve Vereniging heeft gebroken met den benadering die lang werd gekozen door de Stichting Kwaliteit Controle en markt (KCM). Die heeft geruime tijd geprobeerd een zeeuwse keur te krijgen, die als waarmerk moest gelden voor ecologische productenmethoden. De stichting liet zich bijstaan door vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen die zich onder meer met milieukwesties bezig hielden en die zich bemoeiden met productenmethoden en wijze van afzet. Daarbij kregen idieele aspecten meer aandacht dan zakelijke. Toen eind vorige jaar duidelijk werk dat KCM gedoemd was te verdwijnen en dat de Zeeuwse keur wel wettelijk gedeponeerd werd maar verder als niet rezake doens kon worden beschouwd, werd een platvorm van producten opgericht. Er waren in Zeeland drie distributeurs en een daarvan , Neeltje de Zeeuw, ging een centrale rol vervullen. Zij haalt op agrarische bedrijven producten op en verspreidt die over de klanten. Haar man onderhoudt in zijn vrije tijd de bestuurlijke contacten met de cooperatieve vrereniging van 't Zeeiwse land, waarvan hij ook lid is. Neeltje doet, als zelfstandige onderneemster, het uitvoerende werk. De stichting wil aan de distributie van streekproducten binnenkort extra ondersteuning geven door iemand in dienst te nemen die de marketimg ter hand zal nemen.
De Regt: "we hebben iemand nodig die zoekt naar nieuwe producten en die zich met de presentatie zal bezighouden. Hij of zij zal de individuele ondernemers aansturen. Maar dat gebeurd niet op een dwingende manier. De vereniging wil juist uitgaan van de mogelijkheden van de producten.
Eierdrank.
Daarmee heeft ook Neeltje de Zeeuw te maken. Een afnemer kan honderden pakketten streekproducten willen kopen, bijvoorbeeld om met kerstmis cadeau te doen, en aan die vraag kan worden voldaan, De Zeeuw zal echter nagaan of in zo'n pakket een potje Zeeuwse eierdrank -zeer gewild- kan worden gestopt. Omdat het om een product gaat dat maar en aantal maanden houdbaar is , zal een kleine producent niet altijd kunnen voldoen aan een al te grote vraag.
Hij kan namelijk niet maanden tevoren een voorraad maken.
De samenstelling van het pakket kan in zo'n geval worden veranderd.
Neeltje de Zeeuw heeft, onder de handen vol de distributie van de producten. Zij brengt aan de ene kant het aanbod van agrarische bedrijven in kaart en maakt aan de hand van de vraag, van de winkeliers, de routes die ze moet volgen om de producten bij haar klanten te bezorgen. De afnemers, dorps-supers, kleinere middenstanders in allerlei sectoren, hotels, campings en boerderijwinkels zien het assortiment groeien. Via van 't Zeeuwse-land worden onder meer azijnen, planten, vlees, vruchtendranken, mosterd.chutneys, deegwaren, bieren, wijn, fruit en kaas afgezet. De afname varieert sterk. De Zeeuw heeft klanten die voor honderde guldehs per jaar inkopen maar er zijner oojk die voor duizenden guldens in de boeken komen.
In een aantal gevallen dragen de producten hret eigen etiket, waarop nog is uitgegaan van de Zeeuwse Keur. Gaandeweg zal, zonder dat daarop binnende Cooperatieve Vereniging een verplichting rust, waarschijnlijk een steeds meer nieuwe etiketten het logo van't Zeeuwse land worden toegevoegd.
De Zeeuw: " We denken dat die aanduiding een goede uitstraling geeft. Toeristen eten graag dingen die streekeigen zijn en ze willen iets dat echt hoort bij het gebied qaar ze vakantie hebben gehouden, mee naar huis te nemen.
Maar ook de Zeeuwen hebben wel iets met producten uit eigen provincie. Als we blijven vernieuwen en ons goed presenteren, zit er groei in de markt. Dat hebben we de algelopen maanden geconstateerd.
Kwaliteit.
De indentiteit waarvoor gekozen is, is de Zeeuwse. De cooperatieve vereniging gelooft er niet zo in, dat de comsument jaagt op ecologisch geproduceerd voedsel. De Regt: Er is niets op tegen als er , door ecologisch te telen, iets wordt toegevoegd, maar er is ook niets op tegen producten te leveren die voldoen aan de criteria die de Keuringsdienst van Waren hanteert. We hebben binnen de cooperatie duidelijk afspraken over de kwaliteit. Maar we willen de speelruimte niet beperken.
De Cooperatie gaat ervan uit dat de consument aangename associaties heeft bij het begrip Zeeuws. Vandaar dat de productenb worden gepresenteerd op een manier die aansluit bij gedachten en gevoelens over rust en ruimte.
Neeltje de Zeeuw: "Het heeft te maken met kalmte; met de aandacht die wordt gegeven aan de dingen die op agrarische bedrijven worden vervaardigd.
We zijn optimistiesch over de kansen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Martinus, geboren op 29-09-1983 te Terneuzen.

 
X.158    Hermanus de ZEEUW, dagloner, geboren op 05-11-1843 te Zaamslag (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-08-1924 te Zaamslag op 80-jarige leeftijd. Vernoemd naar een oom van moederszijde: Hermanus de Kraker, dagloner, waarschiijnlijk bij zijn schoonvader Willem van Tatenhove op de boerderij Nr. 28 LB-Terneuzen (Huygersluus-polder). Per 20-03-1874 vertrok het echtpaar met drie kinderen naar Boschkapelle t.w. Stoppeldijkse veer en werd landbouwer met land in de Catharinepolder. Omstreeks 1912 gingen zij naar de Aan- en Genderdijkpolder t.w. Boerderij Nr.96 LB-Zaamslag in 1908 verworven uit de erve van "Grootje Koekoek", dit was Maria de Feijter geb. 28-01-1829 te Terneuzen en overleden 16-05-1906 te Zaamslag (boerderij in de Zaamslagpolder) en reeds sedert 07-05-1875 wed. van Andries Dieleman. Op dit verworven bezit waren de zonen Jacobus en Pieter komen boeren in 1908. In 1912 kwam op het Stoppeldijse veer zoon Jan met zijn gezin van boerderij Nr. 59 LB-Zaamslag (Eendrachtspolder). welke boerderij ook tot de erve van Grootje Koekoek hoorde Hermanus de Zeeuw erfde van zijn moeder per 17-11-1875 een bedrag van rond f. 3300.-- Van zijn vader Jan de Zeeuw erfde hij per 27-03-1893 een bedrag van f. 3000,-- Vervolgens van zin oudtante Tanneke de Bokx per 15-06-1887 een bedrag van f. 300.-- Bij elkaar een bedrag van f. 6600,-- De vader van Sara van Tatenhoven, Willem van Tatenhoven, overleed op 02-01-1895 te Zaamslag Ingevolge de boedelscheiding per 02-10-1893 voor Notaris L.J. van der Moer te Terneuzen erfde Hermanus ruim f. 4000,--. De moeder van Sara de Zeeuw overleed op 13-07-1898 te Zaamslag en bij de boedelscheiding per 20-12-1898 eveneens voor notaris van der Moer ontving Hermanus de Zeeuw een bedrag van rond f 6500.--. Dit bij elkaar dus voor f. 10500.--..

Memories van successeie 1901-1927. 8/8125 casette 141. (archief).
Verklaren
:
dat op 18 augstus 1924 te Zaamslag zijn laatste woonplaats is overleden
Hermanus de Zeeuw in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met genoemde Sara van Tatenhoven.
Dat erflater overleed zonder over zijn nalatenschap te hebben beschikt tot zijn eenige ergenamen ingevolge de bepalingen der wettelijke erfopvolging bij
versterf nalatende zijn 8 uit zijn gemeld huwelijk geboren kinderen.
De aangevers sub/1 t/m sub/8 hiervoor genoemd alsmede zijn genoemde echtgenoot
ieder van 1/9 gedeelte zijn nalatenschap.
Dat erflater nalaat 1/2 .
Een hofstede te zaamslag kadestraal aldaar bekend in sectie :
593-194-195-546-170-171-172-173-174-178-551-474-472-471-468-467- 464-470-
182-469-466-465-473-545-479-467-547-548-475-184-552.
Samen groot 19 hectaren 62 are en dertig centiare geschat op fl. 44000.--
Huishoudelijke goederen .....................................fl. 432.--
inspan en veldvruchten samen geschat op......................fl. 7750.--
contanten op de sterfdag aanwezig............................fl. 780.--
Jan de Zeeuw (zoon) 4 o/o per jaar groot.....................fl. 3000.--
Dezelfde 30 november groor...................................fl. 4000.--
Hermanus (zoon) 30 juni groot................................fl. 3000,--
Jacob de Zeeuw (zoon) per 31 mei groot.......................fl. 2000,--
Totaal baten fl.70319,22 (zie verdere gegevens in acte)
Totaal schuldenfl.10236,70

Aangevers verklaren ten slotte dat erflater geen goederen als bezwaarder erfgenaam of vruchtgebruik bezat en dat door zijn overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Dat zij noch geen en voor wie zij instaan noch nog voor zoveel den gehuwden aangevers bekend, hun echtgenoten van den erflaten nimmer emige aan recht en
onderworpen schenkingen in de secciewet hebben ontvangen en dat het hun niet bekend is, dat tengevolge van dit overlijden krachtens een overeenkomst van levensverzekeringen in kapitaal of rente uitrekening moet plaats hebben
Getelend in de maand juni 1925.
W. de Zeeuw, H. de Zeeuw, e. de Zeeuw, G. de Zeeuw, Jan de Putter, S, de Zeeuw,
Jan de Zeeuw en P. de Zeeuw.

Zoon van Jan de ZEEUW (zie IX.135) en Geertrui de KRAKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1867 te Zaamslag Echtgenote is Sara van TATENHOVEN, 24 jaar oud, geboren op 18-02-1843 te Neuzen Overleden op 20-09-1934 te Zaamslag op 91-jarige leeftijd. Vernoemd naar grootmoeder vaderszijde. Per 12- 03-1863 naar Zaamslag en per 01-04-1867 terug naar Terneuzen. Dochter van Willem van TATENHOVEN, landbouwer, en Ebrina de FEIJTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 07-10-1867 te Neuzen Overleden op 24-10-1867 te Neuzen , 17 dagen oud.
   2.  Jan (zie XI.220).
   3.  Willem, landbouwer te Axel, geboren op 09-05-1870 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-08-1950 te Terneuzen op 80-jarige leeftijd. PB-1672 Volkstelling 1947 Terneuzen.

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-02-1913 te Axel Echtgenote is Catharina de KOEIJER, 40 jaar oud, geboren op 05-11-1872 te Axel Overleden op 05-12-1948 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem de KOEIJER en Hebrina van DIXHOORN.
   4.  Hermanus (zie XI.224).
   5.  Ebrina, landbouwster te Zaamslag. Geboren op 08-04-1875 te Boschkapelle (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 05-04-1949 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd. PB-522 Volkstelling 1947 Zaamslag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-06-1900 te Boschkapelle Echtgenoot is Adriaan NIJSSEN, 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-07-1860 te Zaamslag Overleden op 22-10-1912 te Zaamslag op 52-jarige leeftijd. Landbouwer op boerderij nr. 100 in de Aan- en Genderijpolder, zoon van Adriaan NIJSSEN en Maria de REGT.
   6.  Geertrui, geboren op 26-10-1877 te Boschkapelle (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 16-11-1938 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd. Ongeluk met de tram in mist, begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 02-11-1922 te Zaamslag Echtgenoot is Jan de PUTTER, 51 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-02-1871, overleden op 26-06-1935 te Axel op 64-jarige leeftijd.
   7.  Sara, geboren op 13-08-1880 te Boschkapelle (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 29-07-1945 te Terneuzen op 64-jarige leeftijd, ongehuwd en kinderloos.
   8.  Jacobus (zie XI.231).
   9.  Pieter, landbouwer te Zaamslag, geboren op 06-05-1884 te Boschkapelle (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 25-03-1956 te Terneuzen op 71-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen. PB-1441 Volkstelling 1947 Terneuzen. Landbouwer Aan- en Genderdijksepolder te Zaamslag. In 1936 gaan rentenieren te Terneuzen.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 10-04-1941 te Groede Echtgenote is Elisabeth de FEIJTER, 46 jaar oud, geboren op 07-12-1894 te Axel Overleden op 16-06-1979 te Terneuzen op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter de FEIJTER, boereknecht, en Janna DIELEMAN.

 
XI.220    Jan de ZEEUW, landbouwer, geboren op 25-02-1869 te Neuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 08-02-1955 te Zaamslag op 85-jarige leeftijd. Landbouwer te Zaamslag en Boschkapelle. PB-895. Volkstelling 1947 Zaamslag.
Landbouwer in de Eendrachtsplder (boerderij nr. 59 LB-Zaamslag. Catharinapolder (Stoppeldijkseveer) Willem 111 polder (Boschkapelle B45). Per 15-05-1945 naar Zaamslag, Axelsestraat A133t en per 20-05-1952 naar Polderstraat 5. Zoon van Hermanus de ZEEUW (zie X.158) en Sara van TATENHOVEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1892 te Boschkapelle Echtgenote is Jelijntje SCHEELE, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 25-07-1870 te Zaamslag Gedoopt ((PG)) te Zaamslag Overleden op 18-05-1960 te Zaamslag op 89-jarige leeftijd, begraven te Zaamslag Dochter van Willem SCHEELE en Levina van DRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara, geboren op 06-12-1893 te Zaamslag Overleden op 09-12-1961 te Terneuzen op 68-jarige leeftijd. PB-1559 Volkstelling 1947 Terneuzen. Zij was doofstom.
   2.  Levina, geboren op 25-02-1895 te Zaamslag Overleden op 23-10-1982 te Terneuzen op 87-jarige leeftijd. PB-1175 Volkstelling 1947 Hontenisse. Per 23-09-1982 van Zaamslag naar Hontenisse Hoefkensdijk 3 en Walsoordensestraat 6.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1920 te Axel Echtgenoot is Hendrik MEESEN, 27 jaar oud, geboren op 06-09-1893 te Axel Overleden op 31-05-1988 te Terneuzen op 94-jarige leeftijd.
   3.  Hermanus (zie XII.265).
   4.  Willem (zie XII.267).
   5.  Jacobus (zie XII.269).
   6.  Suzanna, geboren op 13-12-1901 te Zaamslag (getuige(n): Marinus Levinus Joris.).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Boschkapelle Echtgenoot is Levinus de PUTTER, 31 jaar oud, veehouder, geboren op 29-11-1898 te Zaamslag Overleden op 16-12-1967 te Zaamslag op 69-jarige leeftijd, begraven op 20-12-1967 te Zaamslag
   7.  Jan, loondorser, geboren op 18-12-1903 te Zaamslag Overleden op 06-12-1993 op 89-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1993 te Zaamslag
   8.  Jelijntje, geboren op 10-09-1911 te Zaamslag Overleden op 24-05-1990 te Wieringerwerf op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1933 te Boschkapelle Echtgenoot is Cornelis Johannes JANSEN, 22 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-09-1911 te Zaamslag Overleden op 24-06-1983 te Hoorn op 71-jarige leeftijd. Per 12-12-1933 Hengstdijk, per 02-02-1938 naar Hontenise, per 16-04-1940 naar Wieringermeer. Zoon van Pieter JANSEN en Elizabeth Christina ZWART.

 
XII.265    Hermanus de ZEEUW, voerman te Zaamslag in de landbouw, geboren op 09-08-1896 te Zaamslag PB-769 Volkstelling 1947 Zaamslag. Vertrokken naar Canada, tweede huwelijk te Canada.. Zoon van Jan de ZEEUW (zie XI.220) en Jelijntje SCHEELE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-09-1919 te Zaamslag Echtgenote is Helena Sara DEES, 27 jaar oud, geboren op 19-12-1891 te Zaamslag Overleden op 04-11-1946 te Zaamslag op 54-jarige leeftijd, dochter van Abraham DEES en Suzanna WILLEMSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie XIII.146).
   2.  Suzanna Lijntje (Sanny), geboren op 25-04-1921 te Zaamslag Overleden op 04-04-2010 te Hamilton, Ontario, Canada op 88-jarige leeftijd. PB-1578 Volkstelling 1947 Terneuzren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-02-1948 te Terneuzen, gehuwd voor de kerk te Zaamslag (Chr. Geref.) met Lambertus (Bertus) MOL, machinezetter v. Aken, geboren 1919 te Emnes, overleden op 14-03-1997 te Hamilton, Ontario, Canada, ligt met zijn vrouw begraven in Dundas
, zoon van MOL.
   3.  Abraham, transportarbeider, geboren op 11-08-1927 te Zaamslag PB-37 Volkstelling 1947 Zaamslag.

 
XIII.146    Jan de ZEEUW, geboren op 27-06-1920 te Zaamslag PB-923 Volkstelling 1947 Zaamslag. Zoon van Hermanus de ZEEUW (zie XII.265) en Helena Sara DEES.
Gehuwd met Pieternella de BRUYNE, geboren op 12-03-1932 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (zie XIV.62).
   2.  Johannes (zie XIV.64).
   3.  Wesley, geboren op 15-06-1955 te Hamilton Gehuwd met Jaqueline ENFIELD, geboren op 29-08-1950.

 
XIV.62    Hermanus de ZEEUW, geboren op 08-09-1947 te Terneuzen, zoon van Jan de ZEEUW (zie XIII.146) en Pieternella de BRUYNE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-10-1977 met Lewis DALE, 23 jaar oud, geboren op 16-07-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeremiah, geboren op 07-09-1981.
   2.  Jeshua, geboren op 18-02-1983.
   3.  Jaërus, geboren op 01-08-1985.

 
XIV.64    Johannes de ZEEUW, geboren op 30-09-1951 te Cannbefoz Zoon van Jan de ZEEUW (zie XIII.146) en Pieternella de BRUYNE.
Gehuwd met Vrouw van JOHANNES de ZEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Scotty Joe, geboren op 25-04-1971.
   2.  Brett Todd, geboren op 30-06-1972.

 
XII.267    Willem de ZEEUW, landbouwer, geboren op 31-08-1898 te Zaamslag Overleden op 18-11-1970 te Terneuzen op 72-jarige leeftijd. PB-1687 Volkstelling 1947 Vogelwaarde. Landbouwer Dijk van Willem 111- polder te Vogelwaarde. Zoon van Jan de ZEEUW (zie XI.220) en Jelijntje SCHEELE.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-09-1932 te Hoek Echtgenote is Poulina Catharina de JONGE, 28 jaar oud, geboren op 29-04-1904 te Hoek Dochter van Jozias de JONGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelijntje Paulina Catharina, geboren op 18-05-1946 te Vogelwaarde. Volkstelling 1947 Vogelwaarde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1969 te Hontenisse Echtgenoot is Christiaan Leendert JANSEN, 29 jaar oud, geboren op 08-12-1939 te Hontenisse Zoon van JANSEN.
   2.  Paulina Catharina Jelijntje, geboren op 15-03-1949 te Vogelwaarde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-08-1969 te Hontenisse Gescheiden .. Echtgenoot is Jan ROELSE, geboren op 13-02-1949 te Hontenisse

 
XII.269    Jacobus de ZEEUW, landbouwer, geboren op 24-02-1900 te Zaamslag Overleden op 24-03-1988 te Breukelen op 88-jarige leeftijd. PB-856 Volkstelling 1947 Breukelen. Landbouwer Aan- en Genderdijkepolder boerderij 94 van LB-Zaamslag. Later naar Breukelen. Zoon van Jan de ZEEUW (zie XI.220) en Jelijntje SCHEELE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1923 te Zaamslag Echtgenote is Janna Cornelia BUIJZE, 22 jaar oud, geboren op 08-08-1900 te Zaamslag Overleden op 22-06-1990 te Breukelen op 89-jarige leeftijd. Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons heeft omringd, delen wij U mede dat de Heere voor ons onverwacht tot Zich heeft genomen onze geliefde zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder JANNA CORNELIA DEZEEUW-BUIJZE op de leeftijd van 89 jaar. 3621 ES Breukelen Irenestraat 2. Dochter van Jan BUIJZE en Vrouw van JAN BUIJZE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie XIII.155).
   2.  Abraham, plaatwerker, geboren op 24-11-1925 te Boschkapelle PB-36 Volkstelling 1947 Breukelen.
   3.  Jelijntje, geboren op 30-07-1931 te Zaamslag Volkstelling 1947 Breukelen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1957 te Breukelen met Kors STOKER, 26 jaar oud, geboren op 11-11-1930 te Loenen a/d Vecht.

 
XIII.155    Jan de ZEEUW, schouwkantonnier Rijkswaterstaat, geboren op 25-03-1924 te Aardenburg PB-928 Volkstelling 1947 Breukelen, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XII.269) en Janna Cornelia BUIJZE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-05-1954 te Breukelen met Djoeke v.d. LEEDEN, 26 jaar oud, geboren op 24-06-1927 te Breukelen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (zie XIV.68).
   2.  Elisabeth, verpleegkundige, geboren op 22-06-1958 te Breukelen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1981 te Breukelen met Hendrikus van DIJK, 33 jaar oud, veehouder, geboren op 19-01-1948 te Loosdrecht.
   3.  Janna Cornelia, kantoorbediende, geboren op 24-03-1961 te Breukelen.
Ondertrouwd te Maartensdijk Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-12-1989 te Maartensdijk Echtgenoot is Jan GROOTENDORST.

 
XIV.68    Jacobus de ZEEUW, assistent - filiaalhouder, geboren op 07-12-1954 te Breukelen, zoon van Jan de ZEEUW (zie XIII.155) en Djoeke v.d. LEEDEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1979 te Utrecht met Netty BRUGGEMAN, 27 jaar oud, geboren op 22-05-1952 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chantal, geboren op 02-12-1982 te Utrecht.
   2.  Mariëlle, geboren op 23-04-1985 te Utrecht.

 
XI.224    Hermanus de ZEEUW, Werkzaam op boerderij, geboren op 02-10-1871 te Terneuzen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 27-01-1957 te Zaamslag op 85-jarige leeftijd, zoon van Hermanus de ZEEUW (zie X.158) en Sara van TATENHOVEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-07-1895 te Zaamslag Echtgenote is Adriana DEKKER, 21 jaar oud, geboren op 05-07-1874 te Zaamslag Overleden op 15-07-1928 te Zaamslag op 54-jarige leeftijd, dochter van Cornelis DEKKER en Andriezina Pieternella DIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara, geboren op 20-12-1899 te Zaamslag Overleden op 11-07-1973 te Zaamslag op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-02-1919 te Zaamslag Echtgenoot is Louis de KOEIJER, 20 jaar oud, koopman, geboren op 25-02-1898 te Terneuzen, overleden op 22-01-1969 te Terneuzen op 70-jarige leeftijd, zoon van Karel de KOEIJER, koopman, en Janna HUIJSSEN.

 
XI.231    Jacobus de ZEEUW, landbouwer, geboren op 20-07-1882 te Boschkapelle (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 22-03-1970 te Axel op 87-jarige leeftijd. Per 10-02-1916 van Zaamslag naar Axel Vaartweijk N 19; dit werd per 21-04-1964 Vaartwijk 9 te Axel. PB-853 Volkstelling 1947 Axel, zoon van Hermanus de ZEEUW (zie X.158) en Sara van TATENHOVEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-02-1916 te Axel Echtgenote is Leuntje GALLE, 32 jaar oud, geboren op 07-02-1883 te Axel Overleden op 27-10-1964 te Terneuzen op 81-jarige leeftijd. Leuntje Galle bleef na het overlijden van haar vader alleen op de boerderij aan de Vaardij achter. Zij trouwde 03-02-1916 te Axel met Jacobus de Zeeuw ( 3 kin- deren ) van Zaamslag naar (gehucht Snaai). Op 10-06-1897 naar Axel Vaartwijk N 18. Dochter van Pieter GALLE, landman, en Catharina Cornelia van DIXHOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (zie XII.278).
   2.  Pieter (zie XII.281).
   3.  Sara, huishoudelijke hulp, geboren op 25-07-1923 te Axel PB-1561 Volkstelling 1947 Axel. Vaartwijk 9 te Axel. Vanaf 19-10-1989 Berliozhof 41 te Terneuzen.

 
XII.278    Hermanus de ZEEUW, Natuurkundig ingenieur directeur TNO, geboren op 11-02-1918 te Axel (gezindte: Ger.Gem.). PB-770 Volkstelling 1947 Delft.
Reeds vele jaren heb ik me bezig gehouden met genealogisch onderzoek naar de geslachten de Zeeuw, in het bijzonder het geslacht, waartoe ik zelf behoor en dat zijn wortels vind omstreeks 1615 in de Koudepolder in Hoek. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met het opstellen van een kwartierstaat, waarbij het bleek dat ouders, grootouders, overgrootouders, enz. tot heel in de verte terug in Axel, Terneuzen, Hoek of Zaamslag ( het voormalige Eiland van Axel dus) geboren waren. Men kan zich afvragen: wie behoort niet eigenlijk tot je familie? Voorgrootouders, ouders, broers en zusters, (halve) nichten, ooms en tantes is dit duidelijk. Bij oudooms en oudtantes en hun nakomelingen wordt het al lastiger en ontstaat de neiging om te spreken over verre familie en nog wat verder het zeer verre familie.
Het eigen patroon van ooms, tantes, neven en nichten is doorgaans wel bekend.De eigen ouders hadden ook een dergelijk kennispatroon waarover wel verteld, doch dit is dan wel een generatie terug. Belangstelling voor dat verleden gaf een 10 tal jaren terug mij aanleiding om alle nakomelingen van mijn overgrootouders op een rijtje te zetten en aldus een zogenaamde parenteelstaat op te stelllen. Het betekent dus het nagaan van alle afstammelingen zowel in vrouwelijke als mannelijke lijn. Het verschijnen van de boekwerken Landbouw beleven in Zaamslag (1985) en Landbouw beleven in Terneuzen (1987) gaf aanleiding er mee door te gaan. Alle vier mijn overgrootouders waren boer of wel landbouwer of landman. Dit betekende dat zij, soms veel soms weinig, met de notaris in aanraking kwamen voor testamenten, kopen en verkopen, pacht en bij een overlijden inventarisaties en boedelscheidingen. Tot 1905 zijn de notarisarchieven bij het rijksarchief te Middelburg openbaar en er konden daar veel gegevens verkregen worden omtrent het levenspatroon van mijn overgrootouders. En tevens kwam ik onder de indruk van de grote centrale plaats, die de notaris van Axel en de twee van Terneuzen in het landbouwgebeuren in de vorige eeuw innamen. Het gaat om de vier paren overgrootouders.
Wat hier volgt is een parenteelstaat of een gedeelte daarvan. De aanduiding van de geslachten is zo eenvoudig mogelijk gesteld en met een zo goed mogelijke verwijzing naar vervolgbladzijde of bladzijde van herkomst. Mijn eigen generatie 3 en die probeer ik zo compleet mogelijk te krijgen. Het zijn mijn neven en nichten (vierdegraads verwantschap) als wel de kleinkinderen van mijn oudooms en oudtantes (zijdegraads verwantschap).
Ik stuur dit rond aan enkele leden van de familie, verre familie en zeer verre familie voor verbetering en aanvulling voor zover men dit wil.
Telefonische en ook mondelinge contacten met enige zeer verre nichten tot nu waren allerplezierigst en contacten over het beleefde verleden werden ogenblikkelijk verkregen. Uiteraard stel ik uiteindelijk ieder die er belang in stelt een complete staat beschikbaar. Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.231) en Leuntje GALLE.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-05-1943 te Delft Echtgenote is Geertruida Francisca van TILBURG, 27 jaar oud, fröbelonderwijzeres, geboren op 21-11-1915 te Delft Overleden op 03-09-1979 te Delft op 63-jarige leeftijd, dochter van Jacob van TILBURG en Geertruida Francisca KOUWENHOVE.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 09-09-1980 te Delft Echtgenote is Margaretha Cornelia LOOYEN, 60 jaar oud, secretaresse, geboren op 26-11-1919 te Wageningen, dochter van Cornelis Breunis LOOYEN en Gijsbertha Catharina de GRAAF, secretaresse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus Jacob (zie XIII.160).
   2.  Pieter Herman, stedebouwkundige en landschapsarchtect, geboren op 17-05-1946 te Delft Volkstelling 1947 Delft.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-12-1980 te Amsterdam Echtgenote is Simonette Klazina GROOT, 34 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 12-12-1945 te Enkhuizen, dochter van Gerrit GROOT en Reinoutje HAM, verpleegkundige.
   3.  Heleen Francisca, pedagoge te Leiden, geboren op 22-02-1953 te Delft Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-08-1989 te Leiden met Johannes Michael PRONK, 42 jaar oud, beleidsmedewerker Gemeente Leiden, geboren op 07-09-1946 te 's Gravenhage

 
XIII.160    Jacobus Jacob de ZEEUW, civiel ingenieur, geboren op 13-03-1944 te Delft Volkstelling 1947 Delft. Werkzaam bij Openbarew werken te Amsterdam`, zoon van Hermanus de ZEEUW (zie XII.278) en Geertruida Francisca van TILBURG.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 05-08-1974 te Breukelen, gescheiden na 11 jaar huwelijk op 22-01-1986 te Amsterdam Echtgenote is Maria van GERVEN, geboren op 06-10-1950 te Zandvoort Dochter van Johannes Theodorus van GERVEN en Adriana Alida RUNG.
Gehuwd (2) met Maria Anna Ida Catharina de BRUIJN, geboren op 04-10-1951 te Tegelen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Axel Jacobus, geboren op 08-05-1978 te Amsterdam
   2.  Maaike Sara, geboren op 02-12-1980 te Amsterdam
   3.  Geertje Antoinette, geboren op 28-04-1983 te Waverveen.

 
XII.281    Pieter de ZEEUW, landbouwer te Nagele, geboren op 08-08-1921 te Axel (gezindte: Ger.Gem.). PB-1468 Volkstelling 1947 Axel. Rustend landbouwer te Emmeloord, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie XI.231) en Leuntje GALLE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-04-1950 te Vogelwaarde met Eva SCHEELE, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 03-08-1928 te Boschkapelle Dochter van Johannes Willem SCHEELE, landbouwer, en Clara Jacoba DIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntje Catharina, Office Manager, geboren op 17-05-1951 te Emmeloord.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 09-07-1987 te Udenhout met Nicolaas Antoni BECHT, 42 jaar oud, organisatieadviseur, geboren op 21-05-1945 te Baarderadeel, zoon van Philippe Marie BECHT en Anna Maartje van der ZEE.
   2.  Clara Jacoba, kleuterleidster, geboren op 08-07-1952 te Emmeloord.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1974 te Emmeloord met Arnold BAAS, 22 jaar oud, dierenarts Deventer, geboren op 12-01-1952 te Blokzijl.
   3.  Jacobus (zie XIII.171).
   4.  Evelijne, onderwijzeres, geboren op 09-08-1956 te Nagele.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-03-1978 te Emmeloord met Jan Jacobus DOUMA, 25 jaar oud, landbouwer te Zeewolde, geboren op 03-06-1952 te Emmeloord, zoon van Piet DOUMA en Sietske.
   5.  Johannes Willem, landbouwer te Nagele, geboren op 14-10-1958 te Nagele.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-06-1989 te Blokzijl met Marijke Anna WALTA, 30 jaar oud, beleidsmedewerkster, geboren op 08-05-1959 te Sneek, dochter van Hendrik WALTA en Serafina BOEKEMA.

 
XIII.171    Jacobus de ZEEUW, landbouwer, geboren op 05-07-1953 te Emmeloord, zoon van Pieter de ZEEUW (zie XII.281) en Eva SCHEELE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1977 te Emmeloord met Grietje Geertruida HOSPERS, 23 jaar oud, medisch analiste, geboren op 04-03-1954 te Emmeloord, dochter van Geert HOSPERS en Douwina Jantina MOORLAG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janine, geboren op 19-06-1982 te Emmeloord.
   2.  Marlies (MARLOES) de ZEEUW, geboren op 24-09-1984 te Emmeloord.
   3.  Leonie, geboren op 09-07-1989 te Emmeloord.

 
X.161    Jan de ZEEUW, landbouwer, geboren op 02-05-1876 te Axel Overleden 03-1945 te Folembray bij Laon (Fr.). Van Axel naar Hoek per 16-12-1893. Per 13-05-1919 vertrok hij naar Oostburg: Brouwerijstraat 24. Ingevolge verwikkelingen ging hij weer boeren en nu in Frankrijk en wel per 10-01-1927 naar Bigeonette bij Chartres. Later kwam hij in Folombray bij Laon in Noord-Frankrijk, alwaar hij ca. 1945 is overleden.
Zoon van Jan de ZEEUW (zie IX.135) en Johanna Janna DEES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1900 te Hoek akte nr. 9 hij 24 jr. zij 22 jr. Echtgenote is Johanna Sara RIEMENS, 22 jaar oud, geboren op 28-12-1877 te Hoek Overleden 01-1941 te Folembray bij Laon (Fr.). Dochter van Johannes RIEMENS en Anna MEEUWSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johannes, Opleiding Marconist Radiozaak, geboren op 21-10-1903 te Schoondijke Overleden 05-1940 te Chartres. Per 27-07-1921 van Amsterdam naar Oostburg en per 31-08-1922 voor opleiding marconist Rotterdam En nog later een radiozaak ik Oostburg. Huwelijk ontbonden. Omgekomen bij een bombardement dicht bij Chartres.
Gehuwd met Margriet VERHEIJEN, geboren te Brussel.
   2.  Anna Johanna Janna, verpleegster, geboren op 05-11-1908 te Schoondijke Per 1921 van Eeclo naar Oostburg en per 03-07-1928 naar Aardenburg.
Per 17-11-1938 vanuit Amsterdam naar Kapelle (Zld.) Biezelingesestraat A136a.
Woont thans te Borsele (Heinkenszand) J. Valckestraat 33.
B-175 Volkstelling 1947 Kapelle.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-07-1937 te Leiden met Izaak Jan RISSEEUW, 32 jaar oud, arts te kapelle Later Controlerend Geneesheer, geboren op 18-06-1905 te Arnhem, overleden op 03-05-1981 te Heinkenszand op 75-jarige leeftijd. Zondag 3 mei is toch nog onverwacht in zijn 76e levensjaar overleden mijn lieve man, onze zwager en neef. Zoon van Jannes RISSEEUW en Reinira Hendrika NOIJ.
   3.  Johanna Janna Anna, verpleegster, geboren op 30-03-1911 te Schoondijke Volkstelling 1947 Vlaardingen.
Gehuwd te Kapelle Echtgenoot is I .J .R. RISSEEUW.
   4.  Magdalena Adriana, geboren op 08-08-1913 te Schoondijke Gehuwd met M. ROYANT.

 
VII.46    Samuel de ZEEUW, landman te Axel, geboren op 26-09-1767 te Hoek Gedoopt op 04-10-1767 te Hoek Overleden op 17-04-1821 te Axel op 53-jarige leeftijd. Binnen enkele weken overleed het echtpaar en enkele kinderen. Zoon van Jacobus de SEUW (zie VI.15) en Abigaël JANSEN.
Gehuwd (1) 06-1791 te Zaamslag Echtgenote is Geertrui de REGT, landman Beoostenblijpolder te Axel, geboren circa 1765 te Zaamslag Overleden op 04-04-1805 te Axel Dochter van Abigaël WILLEMSEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 02-08-1807 te Zaamslag Echtgenote is Elisabeth KATTENBERG (KAKENBERG), geboren 1781 te Zaamslag Overleden op 26-02-1821 te Axel Uit het eerste huwelijk:
   1.  Abigaël, geboren op 20-10-1791 te Zaamslag Overleden op 28-01-1863 te Axel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-07-1822 te Axel Echtgenoot is Jacobus DEIJ, geboren 1787 te Zaamslag
   2.  Cornelis (zie VIII.75).
   3.  Jacobus (zie VIII.77).
   4.  Willem, inlands pakkendrager, geboren op 22-04-1798 te Axel Overleden op 29-12-1834 te Wemeldinge op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-05-1834 te Wemeldinge Echtgenote is Johanna SINKE, particuliere, geboren circa 1803, gedoopt te Oudelande Overleden op 10-12-1850, dochter van Marinus SINKE en Jannetje de JONGE.
   5.  Arij, geboren op 11-01-1801 te Axel Overleden op 09-08-1826 te Axel op 25-jarige leeftijd.
   6.  Samuël, geboren op 22-05-1802 te Axel Overleden op 30-12-1826 te Axel op 24-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Jan (zie VIII.83).
   8.  Adriaan (zie VIII.85).
   9.  Pieter, geboren op 07-09-1811 te Axel Overleden op 06-10-1811 te Axel , 29 dagen oud.
   10.  Dina Levina, geboren op 19-12-1812 te Axel Overleden op 06-04-1813 te Axel , 108 dagen oud.
   11.  Pieter (zie VIII.89).
   12.  Dina, geboren op 21-06-1815 te Axel Overleden op 17-02-1851 te Axel op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-04-1850 te Axel Echtgenoot is Jan WIEMENS, geboren 1820 te Axel
   13.  Janna, geboren op 23-01-1818 te Axel Overleden op 17-01-1819 te Axel , 359 dagen oud.
   14.  Jacobus (zie VIII.94).
   15.  Andries, geboren op 07-02-1821 te Axel Overleden op 07-02-1821 te Axel
   16.  Adriana, geboren op 07-02-1821 te Axel Overleden op 13-02-1821 te Axel , 6 dagen oud.

 
VIII.75    Cornelis de ZEEUW, geboren 1793 te Zaamslag Overleden op 20-10-1823 te Axel Zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Geertrui de REGT.
Gehuwd op 21-12-1817 te Axel Echtgenote is Sara Anna GOOSSEN, geboren 1799 te Axel Uit dit huwelijk:
   1.  Geertui, geboren op 13-06-1818 te Axel Overleden op 24-03-1888 te Axel op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-10-1845 te Axel Echtgenoot is Antonij HAAK, geboren 1817 te Axel
   2.  Pieter, boereknecht, geboren op 01-06-1821 te Axel Overleden op 25-03-1847 te Axel op 25-jarige leeftijd.
   3.  Prina, geboren op 09-08-1822 te Axel Overleden op 04-03-1852 te Hoek op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-02-1843 te Zaamslag Echtgenoot is Jan KOLIJN, geboren 1817.
   4.  Cornelia, geboren op 01-12-1823 te Axel Overleden op 22-09-1841 te Axel op 17-jarige leeftijd.

 
VIII.77    Jacobus de ZEEUW, geboren circa 1793 te Zaamslag Overleden op 25-12-1818 te Axel Zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Geertrui de REGT.
Gehuwd op 07-06-1818 te Axel akte no. 5 (huwelijken 1796 - 1862). Echtgenote is Maatje DIELEMAN, 23 jaar oud, geboren op 14-10-1794 te Axel Gedoopt op 29-10-1794 te Axel Overleden op 24-08-1842 op 47-jarige leeftijd, dochter van Christiaan DIELEMAN en Wilhelmina PLADDET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren circa 1793 te Zaamslag Overleden op 20-10-1823 te Axel Gehuwd met Sara GOOSSEN.
   2.  Samuel, geboren op 08-08-1818 te Axel Overleden op 16-06-1819 te Axel , 312 dagen oud.

 
VIII.83    Jan de ZEEUW, geboren op 11-04-1808 te Axel Overleden op 15-04-1880 te Oudelande op 72-jarige leeftijd, zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Elisabeth KATTENBERG (KAKENBERG).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Oudelande Echtgenote is Geertruid LOOKERSE, 24 jaar oud, geboren op 26-12-1823 te Nisse Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth, geboren op 14-05-1848 te Oudelande Overleden op 21-06-1848 te Oudelande , 38 dagen oud. Leeftijd 15 dagen oud. Aktenr. 6.
   2.  Samuel, geboren op 30-09-1849 te Oudelande Overleden op 19-05-1856 te Oudelande op 6-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis, geboren op 30-04-1851 te Baarland Overleden op 26-05-1851 te Baarland , 26 dagen oud.
   4.  Elisabeth, geboren op 20-02-1858 te Oudelande Overleden op 08-03-1858 te Oudelande , 16 dagen oud.
   5.  Neeltje, geboren op 03-09-1864 te Oudelande (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-04-1941 te Terneuzen op 76-jarige leeftijd, begraven te Terneuzen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-04-1888 te Terneuzen met Michiel 't GILDE, veehouder te Baandijk, overleden op 16-05-1954 te Terneuzen.

 
VIII.85    Adriaan de ZEEUW, slager te Middelburg, geboren op 22-03-1810 te Axel Overleden op 29-12-1872 te Middelburg op 62-jarige leeftijd, zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Elisabeth KATTENBERG (KAKENBERG).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1839 te Middelburg akte no. 41. hij 29 jr. zij 29 jr. Echtgenote is Alida Louise van de BEL, 29 jaar oud, dienstbode, geboren op 21-02-1810 te Heinkenszand Dochter van Marinus van de BEL en Helena Willemina STOLBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia, geboren op 07-05-1840 te Middelburg Overleden op 31-08-1876 te Middelburg op 36-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth Helena, geboren op 12-04-1841 te Middelburg Overleden op 10-05-1843 te Middelburg op 2-jarige leeftijd.
   3.  Marinus Samuel (zie IX.159).
   4.  Dina Jacoba, geboren op 29-08-1844 te Middelburg
   5.  David Hendrik Pieter (zie IX.162).
   6.  Marinus Samuel, boekdrukker, geboren 1848 te Middelburg Gehuwd op 16-12-1868 te Goes aktenummer 40, hij 26 jr. zij 21 jr. Echtgenote is Krina Adriaantje LOENJE.
   7.  Pieter Jacobus (zie IX.166).

 
IX.159    Marinus Samuel de ZEEUW, boekdrukker Boek En Courant Drukkerij, geboren op 12-06-1842 te Middelburg (gezindte: doopsgezind), overleden op 14-01-1905 te Middelburg op 62-jarige leeftijd, deel 10 No.95 Burgerlijke stand Middelburg. Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VIII.85) en Alida Louise van de BEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-12-1868 te Goes akte no. 40 hij 26 jr. zij 21 jr. Echtgenote is Krina Adriana Loentje JOHANNESSEN, 21 jaar oud, geboren op 18-06-1847 te Goes Overleden op 03-07-1901 te Middelburg op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Louisa Josephina, geboren op 07-03-1870 te Middelburg Overleden op 31-08-1876 te Middelburg op 6-jarige leeftijd, 19 september 1904 naar Delft.
Deel 10, blad 95, microf. 70.
   2.  Daniël Adriaan Pierre (zie X.164).
   3.  Adriana Johanna, geboren op 20-12-1872 te Middelburg Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-07-1908 te 's Gravenhage Echtgenoot is Hermanus TROMP van HOLST, 28 jaar oud, geboren op 01-03-1880 te Amsterdam Overleden op 09-09-1940 te Utrecht op 60-jarige leeftijd.
   4.  Caroline Adriane, geboren op 26-12-1873 te Middelburg Overleden op 17-06-1874 te Middelburg , 173 dagen oud.
   5.  Marinus Samuël (zie X.169).
   6.  Johanna Cornelia, geboren op 13-07-1876 te Middelburg Overleden op 08-11-1876 te Middelburg , 118 dagen oud, 4 februari 1903 naar 's Gravenhage.
   7.  Dina Jacoba, geboren op 20-03-1878 te Middelburg Overleden op 15-11-1878 te Middelburg , 240 dagen oud.
   8.  Josephina Carolina Agnes, geboren op 30-05-1879 te Middelburg (gezindte: Doopsgez.), overleden op 27-03-1959 te Apeldoorn op 79-jarige leeftijd. PB_1103. Volkstelling 1947 Ede.
Gehuwd met Herman Jan BERKHOUT, geboren op 28-09-1879 te Zutphen, overleden op 23-03-1948 te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd.
   9.  Cornelia Paulina, geboren op 22-06-1880 te Middelburg Overleden op 28-01-1883 te Middelburg op 2-jarige leeftijd.
   10.  Anna Maria, geboren op 30-06-1881 te Middelburg 7 maart 1905 naar Rotterdam.
Gehuwd met Weimar.
   11.  Caroline Adriane Marie, geboren op 08-09-1882 te Middelburg Overleden op 28-01-1883 te Middelburg , 142 dagen oud.
   12.  Johanna Jacobine, boekhandel te Den Haag, geboren op 25-02-1884 te Middelburg PB_1060 Volkstelling 1947 Den Haag.
   13.  Dina Jacoba, geboren op 10-07-1886 te Middelburg Overleden op 30-08-1888 te Middelburg op 2-jarige leeftijd.

 
X.164    Daniël Adriaan Pierre de ZEEUW, red. Vliss.courant kantoorbediende, geboren op 30-11-1871 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 14-05-1938 te Middelburg op 66-jarige leeftijd, zoon van Marinus Samuel de ZEEUW (zie IX.159) en Krina Adriana Loentje JOHANNESSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1898 te Vlissingen met Johanna Blondina VISSER, 23 jaar oud, geboren op 04-05-1874 te Vlissingen (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 10-02-1944 te Middelburg op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Martina Johanna, Rijkstelefoniste Journaliste, geboren op 04-06-1899 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.(geen)), overleden op 31-01-1950 te Middelburg op 50-jarige leeftijd. PB_328 Volkstellng 1946 Middelburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-03-1926 te Middelburg Echtgenoot is Dirk LOOIS, 32 jaar oud, geboren op 10-12-1893 te Vlissingen, overleden op 08-01-1952 te Middelburg op 58-jarige leeftijd.
   2.  Martina Wilhelmina, kantoorbediende, geboren op 08-09-1900 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), begraven op 04-11-1987 te Middelburg PB_1318 Volkstellng 1946 Middelburg.

 
X.169    Marinus Samuël de ZEEUW, reiziger boekdrukker, geboren op 22-01-1875 te Middelburg (gezindte: Doopsgez.), overleden op 04-10-1942 te Schiedam op 67-jarige leeftijd. PB-1312, zoon van Marinus Samuel de ZEEUW (zie IX.159) en Krina Adriana Loentje JOHANNESSEN.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 11-01-1905 te 's Gravenhage Echtgenote is Reiniera Berendina ROETERDINK, 22 jaar oud, geboren op 19-01-1882 te Apeldoorn (gezindte: Ned. Herv.). Gesticht Bloemendaal.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 08-07-1929 te Schiedam met Elisabeth WINKEL, 35 jaar oud, geboren op 21-08-1893 te Schiedam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Johanna, geboren op 01-02-1906 te Middelburg
   2.  Albertina Johanna, verpleegster, geboren op 06-07-1907 te Middelburg Verpleegster te Amsterdam. PB_130 Volkstelling 1947 Amerongen
Deel 10, blad 95, micr.film 70.

 
IX.162    David Hendrik Pieter de ZEEUW, gymnastiekleeraar, geboren op 19-12-1847 te Middelburg Getrouwd en later gescheiden van Anna Bonsma, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VIII.85) en Alida Louise van de BEL.
Gehuwd met Anna BONSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrien Guillaume, journalist te Schiedam, geboren op 30-01-1873 te Bolsward, overleden op 18-11-1950 te Schiedam op 77-jarige leeftijd. PB-122 Volkstelling 1947 Schiedam.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 11-07-1901 te Gorcum met Johanna Emirentia de BRUIJN, geboren 1877 te Gorcum, dochter van Laurens de BRUIJN en Elisabeth Sara de JONG.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 06-01-1927 te Amsterdam Echtgenote is Wilhelmina BERKHOUT, 45 jaar oud, geboren op 28-11-1881 te Hellevoetsluis, overleden op 18-11-1966 te Schiedam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) met Elisabeth Sara TISMEER, overleden op 29-12-1899 te Amsterdam

 
IX.166    Pieter Jacobus de ZEEUW, slager te Middelburg, geboren op 19-03-1849 te Middelburg Overleden op 03-09-1896 te Middelburg op 47-jarige leeftijd, als voren 2 weken als voren 2 dagen
alsvoren drie dagen
als voren 1 week
Openbaar dronkenschap 2 dagen
Als vorenAls vore 1 week
Openbaar dronkenschap van 9-9-1893 - 16-9-1893.
Politie overtreding een dag 5-10-1894
Openbaar dronkenschap 10 dagen 14-9-1892
Openbaar dronkenschap 2 dagen 6-2-1892
Mishandeling 3 dagen 10-2-1892
Vernieling 4 dagen 2-7-1891
Openbaar dronkenschap en wateren drie dagen 31-10-1893
Openbaar dronkenschap 3 dage 15-2-1890
Openbaar dronkenschap 1 week 3-2-1890
Als voren 1 week 4-3-1890
Openbaar dronkenschap 3 dagen 2-9-1889
als voren 2 dagen 26 3 1889
als voren 2 dagen 318-1881
als voren 22-4-1882 29-11-1881

, zoon van Adriaan de ZEEUW (zie VIII.85) en Alida Louise van de BEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1876 te Middelburg akte 66. hij 27 jr. zij 23 jr. Echtgenote is Hermina REISZINGER, dienstbode, geboren 1853 te Middelburg Dochter van Jacobus Wilhelmus REISSINGER, Goudsmid, en Maria MURK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Jacobus Hendrik (zie X.186).
   2.  Maria Johanna, geboren op 08-04-1878 te Middelburg Overleden op 02-06-1941 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-07-1901 te Middelburg hij 20 jr, zij 23 jr. Echtgenoot is Jacobus v.d. VELDE, overleden op 25-08-1940 te Poortugaal.

 
X.186    Adrianus Jacobus Hendrik de ZEEUW, goudsmid te Middelburg, geboren op 13-11-1876 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-10-1955 te Middelburg op 78-jarige leeftijd, deel 17 - blad 2 - microf. 115.
PB-116. Volkstelling 1947 Middelburg. Bron: bevolkingsregister Middelburg 1900-1937 deel 14 blad 44 . In dit gezin, dat sinds 1903 aan de Molstraat No. 18 woonde, woonde ook een neef in. Jacobus Johannes Reijziger geb. te Middelburg d.d. 02-08-1867. Reijziger arriveerde in Middelburg op 30-11-1899 vanuit Nederl. Oost Indie. Zoon van Pieter Jacobus de ZEEUW (zie IX.166) en Hermina REISZINGER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-12-1898 te Veere Echtgenote is Suzanna de BRUIJNE, 21 jaar oud, geboren op 15-04-1877 te Veere (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 05-08-1954 te Middelburg op 77-jarige leeftijd, dochter van Adriaan de BRUIJNE en Suzanna KRIJGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria, geboren op 27-04-1899 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.). PB_1660 Volkstelling 1947 Middelburg.
Gehuwd (1) op 80-jarige leeftijd op 01-02-1980 te Barneveld met Zwaantma Gijsbertha GORDAAN, 57 jaar oud, geboren op 28-01-1923 te Rhenen.
Gehuwd (2) met Maarten (MAGDALENUS) KLAASSEN, fabrieksarbeider (gezindte: geen), overleden op 07-07-1974 te Goes
   2.  Adriaan Jacobus, meubelmaker te Middelburg, geboren op 13-05-1902 te Middelburg (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-01-1948 te Middelburg op 45-jarige leeftijd. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen Zoon, Broeder, Zwager en Oom, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder aan de Heren Doktoren Scherphuis en Pel en aan het verplegend perzoneel van het Ziekenhuis alhier, en aan zijn Patroon Dhr. A.C. Julianus en personeel.
Middelburg, 10 februari 1948, Lange Gere 10. PB_53 Volkstelling 1947 Middelburg.
   3.  Pieter David, meubelmaker, geboren op 19-05-1912 te Middelburg PB_1488 Volkstelling 1947 Middelburg.
Gehuwd met Martina Cornelia CLEMENT, geboren 1918, overleden op 07-03-1998 te Middelburg Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende, geven wij kennis van het overlijden va onze lieve moeder en oma. Begraven op 11-03-1998 te Middelburg

 
VIII.89    Pieter de ZEEUW, geboren op 10-03-1814 te Hoek Overleden op 22-08-1879 te Hoek op 65-jarige leeftijd, zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Elisabeth KATTENBERG (KAKENBERG).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-11-1856 te Hoek Echtgenote is Paulina BAKKER, dienstmeid, geboren 1827 te Hoek Dochter van Marinus BAKKER en Maria WOLFERT, w akte 13.. hij 42 jr. zij 29 jr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 08-04-1857 te Hoek Overleden op 18-05-1921 te Terneuzen op 64-jarige leeftijd. Memories van successie 1901 - 1927 No.8/7320 casette 141.
Nalatenschap van Elisabeth de Zeeuw wonende te Terneuzen
De ondergetekenden:
1. Cornelis Wolfert commies der posterijen wonende te Rotterdam
2. Paulina Wolfert zonder beroep wonende te Terneuzen
3. Cornelis jannus Cornelis Tolhoek notarisklerk wonende te Terneuzen als blijkensonder akte van volmacht geregestreerd te Hulst den 17 augustus 1923
voor den notaris Philop Jacob Callengfels te Terneuzen verleden lasthebber
van Piet Wolfert wonende Heborgam Vincover Verenigde Staten van Amerika
zijnde van vermelde onderhandsche akte van volmacht een aan dezer memories gehehecht is.
Van akte van deze afgifte domicilie van vernoemde Notaris Callefels te Terneeuzen.
Verklaren:
Dat den 18 mei 1923 te Terneuzen is overleden Elisabeth de Zeeuw laatstelijk zonder beroep wonende te Terneuzen weduwe van Hendrik Wolfert dat zij niet bij
testament over haar nalatenschap heeft beschikt.
Dat zij tot hare enige erfgenamen heeft nagelaten hare drie uit haar huwelijk met Hendrik Wolfert geboren kinderen. 1. Cornelis, 2. Pieter, 3 Paulina.
ieder hunner voor een derde gedeelte dat de overledene geene goedermate door haar overlijden geen vruchtgebruik of periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Dat het hun aangevers niet bekend is dat tengevolge van erflaters overlijden krachtens een overeenkomst van levensverzekeringen uitkering in kapitaal of rente moeten plaats hebben.
Dat zij aangevers verklarende dat zij dit ieder voor zich de aangevers sub/1 mede voor zoveel hem gerecht is voor wat zijne echtgenote betreffende aangever sub/3 mede voor hem bekend is voor den door hem vertegenwoordigen dien Wolfert of dienst echtgenoote betreft in geenerlei vorm van de erflaatster hebben ontvangen.
Actief
Contanten..........................fl. 190.--
klederen......................... .fl. 25.--
Een hypothecaire vordering.........fl. 2000.--
Groot kapitaal..Notaris de ridder..fl. 2000,--
vordering rijkspostsp,bank.........fl. 908,19
Een vordering Min.van Fin..........fl. 3616.25
Rente..............................fl. 172,31

Passief
Een schuld aan Drs. A. Spruitenburg te Terneuzen wegens geneeswaardige dienstenin 1923 met verlaters sterfda.....fl. 5.--
De begraafniskosten der erflaat...........fl.236,55De nalatenschap bedraagt......................fl.8670.20
Er wordt verkregen door
El der drie kinderen..........................fl.2890.06
Er is verschuldigd door elk der drie kinderen
fl.1000.-- a 3 1/2 procent fl.35.--
fl.1000.-- a 4 procent fl.40.--
fl. 890.06 a 4 1/2 procent fl.40.05.
samen......................fl.115.05 x 3 = fl. 345.15.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-12-1879 te Hoek Echtgenoot is Henderik Egge (Bert) WOLFERT, landbouwer burgemeester, geboren 1835 te Hoek Overleden op 29-03-1901 te Hoek memories van successie 1901 - 1927 No. 6/6681 casette 132. Zoon van Hendrik WOLFERT en Elizabeth DIELEMAN.
   2.  Maria, geboren op 11-07-1859 te Hoek Overleden op 25-09-1936 te Hoek op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-12-1881 te Hoek Echtgenoot is Salomon Cornelis de GROOTE, landb.knecht, geboren 1858 te Hoek Zoon van N.N. en Janneke de GROOTE.

 
VIII.94    Jacobus de ZEEUW, landman, geboren op 08-03-1819 te Axel Overleden op 30-06-1901 te Terneuzen op 82-jarige leeftijd. Memories van successie 1901-1927 Middelburg. casette 122 6/7010
Opgave van de staat der boedels fl 17210.29 half
Lasten en schulden..............fl 2765,24 half
saldo...........................fl 14445,o5
waarde der roerende goederen fl. 8465,78

Dit vel papier gehecht aan de memorie van aangifte den nalatenschap van Jacobus de Zeeuw, overleden te Terneuzen 30 juni 1901 om daarop te plaatsen de berekeningen rechten van succesie

De gemeenschap omvat
De niet aanwezige aanbreng van de man...........fl. 4405.--
idem.....................van de vrouw........ .fl 24865,64
...............................................................fl 29270,64
.Winst en verlies................. fl. 15510,59 - fl. 94,87 half
waarvan ieder echtgenoot i/2 ... fl.. 7755,29-
De nalatenschap van de man bedraagt:
Zij aandeel in winst en verlies ..fl. 7755,29 - fl. 47.73
Zijn particuliere goederen fl. 5050,--
Zijn niet meer aanwezige opbrengstfl 4405.--
De schuld ten zijner laste bij scheiding voor notaris Framcken 23 augustus 1889, toebedeeld aan de aangeegster.fl 4545,81
Zijn begrafeniskosten..............fl 171,99
Tot de gemeenschappelijk behoren rentegevende vorderingen ad fl. 22550.--
en erflasten ad fl. 8625.90 samen fl. 31175,90 waarvan de nalatenschap van den erflater gemachtigd voor het deel is fl 8465,78.
Krachtens huwelijkcontract
is enige erfgenaam de weduwe zonder kinderen :
Verschuldigd:

recht van successie ....fl. 14445,05 a 4 0/0 fl. 577,80
Recht van overgang .....fl. 8465,78 a 2 0/0 fl 169,31
..........................samen..............fl. 747,11
.....3 0/0 opcenten..........................fl. 283,90
.....Totaal..................................fl. 103.82

OPROEPING BLOEDVERWANTEN. De naaste bloedverwanten van den op den 30 juni 1901 te Ter Neuzen overleden JACOBUS DE ZEEUW echtgenoot van Maria Bakker, worden (voor zover zij dit nog niet hebben gedaan ) verzocht, aan ondergeteekende opgave te doen van hunne juiste namen, betrekkingen en woonplaatsen, en van de namen van hun broeder of de zuster van genoemde erflater van wien of wie zij afstammen. Ter Neuzen,9 September 1901. VAN DER MOER NOTARIS.

Memorie van aangifte van het recht van successie en van overgang bij overlijden der nalatenschap van Jacobus de Zeeuw oveleden 30-06-1901.
De ondergetekende Maria Bakker zonder beroep wonende te Zaamslag (vroeger te Terneuzen) weduwe van Jacobus de Zeeuw .
Domicilie hier en ten kantore van de notaris van der Moer te Teneuzen.
Verklaart:
Dat haar echtgenoot Jacobus de Zeeuw vernoemd in leven laatst zonder beroep
op den 30 sten juni 1901 te zijner laatste woonplaats Terneuze is overleden
zonder achterlating van bloedverwanten in de rechte opgaande en in de rechte nederdalende linie.
Dat zij met hem was gehuwd in eene gemeenschap van winst en verlies ingevolge
de acte van huwelijksevoorwaarden op den 10 januari 1866 voor den te Terneuzen
gerechtdeerd hebbende notaris Jan Jacob Fereken verleden dat hij haar bij die akte heeft benoemd tot zijn enige effgenaam onder den last evenwel om binnen zes maanden na zijn overlijden uitkeringen aan zijn bij de wet geroepende erfgenamen de som van twee duizend gulden.
Dat zij, ondergetekende, van oordeel is dat deze beschikking is onwettig
en dus niet behievend te worden uitgekeerd en voor het recht van successie
niet in aanmerking komt dat de erflater geen goederen als bezwaarerfgenaam
of vruchtgebruik bezat en ook geen periodieke uitkeringen genoot zonder door zijn overleden geene erfstellingen over de hem geen vruchtgebruik of periodieke
zijn vervallen of op anderen zijn overgegaan.
En dat zijne nalatenschap bestaat uit de volgende baten en schulden.
1. Dat erflaterende aandeel of een tweede in de bestaande schulden der gemeenschap welke ten dage aan zijn overlijden bestondenis.
B A T E N.
Een partij huisraad, levende have welk gereedschap
kisten, ladders, brand en kliefhout en andere roerende
gereedschappen vertegenwoordige waarde van.............fl, 950.--
Een partijtje gedorste graan en peeen, een verkoopwaarde
vertegenwoorgde van....................................fl. 120.--
Contant geld ten dage voormeld aanwezig................fl. 907,70
Rentegevende vorderingen en wegen geleend geld ten
laste van notaris van der Moer te Terneuzen dato
4-7-1900 groot in kapitaal..............fl. 1000.--
Jan van de Ree Terneuzen d.d. 13-8-1889.fl. 5500.--
De intrest hiervan naar vier ten honderd 13 augustus 1900 .......fl. 194,34
Jacobus van de Ree te Zaamslag ....... .fl. 2000.--
en. enz. Zoon van Samuel de ZEEUW (zie VII.46) en Elisabeth KATTENBERG (KAKENBERG).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 21-05-1846 te Neuzen akte nr. 11 hij 27 jr. zij 46 jr. Echtgenote is Elisabeth de KOEIJER, 45 jaar oud, geboren op 15-02-1801 te Axel Overleden op 04-01-1865 te Terneuzen op 63-jarige leeftijd, dochter van Karel de KOEIJER en Elisabeth de REGT.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 18-01-1866 te Neuzen akte nr. 1. hij 46 jr. zij44 jr. Echtgenote is Maria BAKKER, 53 jaar oud, geboren op 29-12-1812 te Neuzen Dochter van Nicolaas BAKKER en Maria van de WEGE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacoba Johanna, overleden op 27-12-1825 te Terneuzen. Heden den achtentwintigsten van de maand december achtienhonderd vijf en twintig des voormiddags tien uur compareerden voor mij burgemeester van de stad Neuzen district acht Jacobus de Zeeuw oud vijf en twintig jaarvan beroep dagloner wonende te Terneeuzen en Abraham van de Berge negen en veertig jaar beroep schrijver wonende te Terneuzen goede kennis van de overledene dewelke hebben verklaard, dat op den zevenentwintigsten van de maand december binnen deze gemeente vijf uur in de morgen is overleden Jacoba Johanna de Zeeuw
oud tien weken, dochter van Jacobus de Zeeuw en Elisabeth de Koeijer.

 
VII.49    Pieter de ZEEUW, landman te Kapelle, geboren op 04-08-1770 te Hoek Gedoopt op 12-08-1770 te Hoek (getuige(n): Jacob Joost Francina Baale Abraham Robbertus Faro), overleden op 07-08-1813 te Heinkenszand op 43-jarige leeftijd, zoon van Jacobus de SEUW (zie VI.15) en Abigaël JANSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-07-1796 te Kapelle Echtgenote is Cornelia Wilhelmina BUSTRAAN, landmansweduwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op 19-05-1797 te Kapelle Gedoopt op 28-05-1797 te Kapelle (getuige(n): Bastiaan Klaase).
   2.  Abigeal, geboren op 19-05-1797 te Kapelle Gedoopt op 28-05-1797 te Kapelle (getuige(n): Abigaël Janse).
   3.  Jacobus (zie VIII.101).
   4.  Maria, geboren op 29-08-1799 te Kapelle Gedoopt op 01-09-1799 te Kapelle
   5.  Abigeäl, geboren op 19-01-1800 te Kapelle (getuige(n): Cornelis de Zeeuw Janneke van de Berg), overleden op 21-09-1828 te Heinkenszand op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-10-1818 te Heinkenszand Echtgenoot is Jan LUIKENAAR, arbeider, geboren 1793 te Heinkenszand
   6.  Pieter, geboren 1803 te Kapelle Overleden op 20-02-1815 te Kapelle
   7.  Marinus, geboren op 26-05-1805 te Kapelle Gedoopt op 02-06-1805 te Kapelle
   8.  Dingetje, geboren op 03-12-1806 te Kapelle Gedoopt op 14-12-1806 te Kapelle (getuige(n): Jan de Zeeuw Dingetje de Zeeuw Janna de Zeeuw), overleden op 30-11-1843 te Driewegen op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 26-03-1824 te Heinkenszand Echtgenoot is Marinus VERBURG, bouwknecht, geboren 1797 te 's Heer Arendskerke
   9.  Cornelis, geboren op 19-04-1808 te Kapelle Gedoopt op 24-04-1808 te Kapelle (getuige(n): Kieven Bustraan Pieternella van Fraassen).
   10.  Cornelis, geboren op 27-01-1811 te Kapelle Overleden op 31-01-1811 te Kapelle , 4 dagen oud.
   11.  Cornelia, geboren op 28-01-1811 te Kapelle Overleden op 29-01-1811 te Kapelle , 1 dag oud.
   12.  Daniël, geboren op 29-01-1811 te Kapelle Overleden op 29-01-1811 te Kapelle

 
VIII.101    Jacobus de ZEEUW, winkelier landbouwer, geboren op 09-09-1798 te Kapelle Gedoopt op 16-09-1798 te Kapelle (getuige(n): Abigaël Jansen), overleden op 17-05-1865 te Baarland op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter de ZEEUW (zie VII.49) en Cornelia Wilhelmina BUSTRAAN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-07-1820 te Heinkenszand Echtgenote is Jacoba LUIKENAAR, geboren 1798 te Heinkenszand Dochter van Jacob LUIKENAAR en Johanna WESTRATE.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 20-03-1840 te 's Heerenhoek Echtgenote is Neeltje VLASMAN, geboren 1804 te Borssele Dochter van Cornelis VLASMAN en Aagtje MINNAAR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 28-12-1820 te Heinkenszand Overleden op 28-12-1820 te Heinkenszand
   2.  Pieter, bakker te Kruiningen, geboren op 18-01-1822 te Heinkenszand
   3.  Jacob, geboren op 17-10-1823 te Heinkenszand Overleden te Heinkenszand
   4.  Cornelia, geboren op 25-11-1826 te Heinkenszand Overleden op 24-06-1828 te Heinkenszand op 1-jarige leeftijd.
   5.  Cornelia, geboren op 19-12-1828 te Heinkenszand Overleden op 16-11-1831 te Heinkenszand op 2-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis (zie IX.178).
   7.  Cornelia, geboren op 11-12-1841 te Borssele Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1865 te Baarland Echtgenoot is Jan BOSMAN, arbeider, geboren 1838 te Nisse
   8.  Abraham, geboren op 15-12-1842 te Borssele Overleden op 15-11-1844 te Borssele op 1-jarige leeftijd.
   9.  Jacobus, geboren op 24-05-1844 te Borssele Overleden op 26-06-1845 te Borssele op 1-jarige leeftijd.
   10.  Agatha, geboren op 30-06-1845 te Borssele Overleden op 15-09-1846 te Borssele op 1-jarige leeftijd.

 
IX.178    Cornelis de ZEEUW, landbouwer en winkelier, geboren op 21-12-1840 te Borssele Overleden op 25-02-1924 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd. Strafinrichting Zeeland: 56-108 moedwillige mishandeling
eenzame opsluiting 8 dagen 19 april 1869
Memories van successie 1901-1927.
Memorie van aangifte tot het nalaten tot het afleggen van den eed is schap
van Cornelis de Zeeuw overleden 24 febr. 1924.
De ondergetekenden Jacobus de Zeeuw landbouwer te Wemeldinge, Elias Wabeke landbouwer te Wemedinge en in algehele gemeensachap van goederen gehuwd met en de rechten van goederen gehuwd met en de rechten uitoefende van Adriana de
Zeeuw .
Ten deze domicilie kiezende ten woonhuize van Jacobus de Zeeuw te Wemeldinge wijk b 28.
Verklaren
Dat Cornelis de Zeeuw den 24 februari 1924 te Wemeldinge waar hij zijn laatste woonplaats had is overleden zonder over zijn na te laten goederen bij testament te hebben beschikt dat de overledene in gemeenschap van goederen is gehuwd weest met Ida dominicus gewoond hebbende te Wemeldinge en aldaar overleden den 10e december 1921, beiden in eesten echt, uit welk huwelijk zijn geboren twee kinderen genoemde Jacobus en Adriana de Zeeuw.
dat hij mitsdien tot zijn erfgenamen ieder voor de helft.
dat aangevers en voor zoveel hun bekend is hunne echtgenoten in geenerlei vorm van deen erflater eenige aan recht aan schenking onderworpen schenkingen in de zin successie hebben ontvangen
Dat het de aangevers niet bekend is dat tengevolge van het overlijden van den erflater, krachtens van levensverzekering uitkering in kapitaal of rente moet plaats hebben.
Dat de nalatenschap van den erflater uit de volgende.
BATEN
Meubelen en huishoudelijke artikelen fl. 324.--
Mannenkleding en sieraden fl. 73.--
contanten fl. 70.--
over te brengen fl 467.--

Baten..............................9550.42
lasten en schulden..................152,15
saldo..............................9399.27
Wemeldinge waarop op de dag van overlijden een bedrag stond
ingeschrven van rente ad 3 3/4 poc.......................fl 1094,55
en wel van 1 jan tot 15 jan...........rente van..........fl. 0,27
en wel van 15 jan tot 30 jan.............................fl. 1,67
en dag van overlijden van 1099,55.......................fl. 2,98

Effecten welke geschikt zijn maar de prijs van effecten opgemaakt op last
Zex. de minister van financien door beedigde makelaars te Amsterdam
in de week van het overlijden van den erflater die daarop niet voorkomen ziijn door de aangevers begroot
Vijftien prevente aandelen uit ieder groot twee honderd gulden in de Koninklijke maatschappij van petroleum bronnen in Ned. Indie geschat naar 79 proc. f;. 23,70.
Een pandbrief groot fl. 1000,-- rentende a 5 proc. 's jaars ten laste van de
insuline hypotheek bank te Zierikzee begroot 96 proc fl. 960.--
Rente te berekenen vanaf 1 januari tot de dag van overlijden fl. 7,50.

SCHULDVORDERINGEN
Een onderhandse schuldbekentenis ten laste van Jacobus de Zeeuw groot fl. 2500.-- rente daarover fl. 120,83.Een onderhandse schuldbekentenis ten laste van dezelfde Jacobus de Zeeuw groot fl. 2000.-- rente fl. 22,22.
Te samen baten over te brengen fl. 9552,62
SCHULDEN
Aan W. grinnip art te Wemeldinge..............................fl. 12,10
Totaal aan schulden....................................fl. 12.10
KAPITULATIE
De baten van de nalatenschap bedragen..................fl. 9552,02
totaal schulden........................................fl. 12.10
Zodat de nalatenschap zuiver bedraagd..................fl. 9539.92
komende begraafniskosten...............................fl. 140.05
Blijft zuiver..........................................fl. 9399.07
Waarvan Jacobus de Zeeuw en Adriana de Zeeuw ieder gemachtigd zijn
voor de helft of fl. 4699.93
Verder verklaren de aangevers dat tijdens het overlijden van de erflater

de aangegeven Jacobus de Zeeuw in leven had vijf wettige kinderen genaamd:
Ida-Jannetje- Cornelis Adriaan- Adriana en Christina Cornelis.
En adriana de Zeeuw voornoemd zeven wettige kinderen genaamd:
Maria- Ida- Cornelis- Torra- Joost en Jacoba.
En verder dat de erflater geen zaken van derden in bewaring had, geen afstand,
kwijtschelding schenking of overdracht deed en dat door en dat door zijn overlijden geen periodieke vruchtgebruik.
Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie VIII.101) en Neeltje VLASMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1865 te Wemeldinge Echtgenote is Ida DOMINICUS, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1843 te Wemeldinge Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (zie X.190).
   2.  Adriana, geboren op 02-10-1866 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 13-05-1950 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1889 te Wemeldinge Echtgenoot is Elias WABEKE, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1867 te Wemeldinge
   3.  Foort, geboren op 06-07-1868 te Wemeldinge Overleden op 27-07-1868 te Wemeldinge , 21 dagen oud.

 
X.190    Jacobus de ZEEUW, landbouwer, geboren op 23-03-1865 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02-03-1940 te Wemeldinge op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de ZEEUW (zie IX.178) en Ida DOMINICUS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-09-1888 te Wemeldinge Echtgenote is Jannetje PAUWE, 25 jaar oud, geboren op 23-11-1862 te Wemeldinge Overleden op 21-05-1928 te Wemeldinge op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida, huisvrouw, geboren op 21-12-1888 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02-08-1978 te Wemeldinge op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-10-1916 te Wemeldinge Echtgenoot is Jan DEKKER, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-02-1889 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 19-08-1965 te Wemeldinge op 76-jarige leeftijd.
   2.  Jannetje, geboren op 04-12-1891 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-07-1921 te Wemeldinge Echtgenoot is Jan MOL, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-01-1893 te Ovezande (gezindte: Ger.Gem.), overleden op 04-03-1973 te Colijnsplaat op 80-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis Adrianus (zie XI.258).
   4.  Adriana Hilligje, geboren op 10-04-1896 te Wemeldinge Overleden op 05-11-1981 te Hilversum op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-08-1923 te Wemeldinge Echtgenoot is Andries van WALRAVEN, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-03-1893 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 23-08-1956 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd.
   5.  Adriaan Jacobus, geboren op 25-06-1903 te Wemeldinge Overleden op 08-07-1903 te Wemeldinge , 13 dagen oud.
   6.  Christiaan Cornelis (zie XI.263).

 
XI.258    Cornelis Adrianus de ZEEUW, landbouwer, geboren op 07-03-1894 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 19-04-1960 te Valburg op 66-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge Zoon van Jacobus de ZEEUW (zie X.190) en Jannetje PAUWE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-03-1925 te Wemeldinge Echtgenote is Carharina Dina DOMINICUS, 32 jaar oud, geboren op 10-08-1892 te Wemeldinge Overleden op 05-05-1975 te Herveld op 82-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Leendert (zie XII.284).

 
XII.284    Jacobus Leendert de ZEEUW, landbouwer, geboren op 02-09-1926 te Elst (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-09-1982 te Herveld op 56-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Adrianus de ZEEUW (zie XI.258) en Carharina Dina DOMINICUS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-09-1953 te Elst met Anna Maria (Anneke) BREUNISSEN, 24 jaar oud, huisschilder, geboren op 15-04-1929 te Elst (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 23-05-2016 te Herveld op 87-jarige leeftijd, adres is 2016: Groningen
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus (Kees) (zie XIII.177).
   2.  Jacobus Cornelis (Sjaak) (zie XIII.180).
   3.  Catharinus Adrianus (Reinier) (zie XIII.182).
   4.  Suzanna Pieternella (Susan), verkoopster, geboren op 01-02-1963 te Herveld (gezindte: Ned. Herv.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-09-1987 met Fred Petrus Maria MEIJS, 25 jaar oud, constuctiebankwerker, geboren op 07-01-1962.

 
XIII.177    Cornelis Jacobus (Kees) de ZEEUW, verzekeringsadviseur, geboren op 17-07-1955 te Zetten (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Jacobus Leendert de ZEEUW (zie XII.284) en Anna Maria (Anneke) BREUNISSEN.
Gehuwd (1) met Sonja MEIJER.
Gehuwd (2) met Maria Johanna Barbare (Irma) WEZENBERG, kinderopvoeding, geboren op 28-08-1961 te Elst (gezindte: Rooms.Katholiek.).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Rianne, geboren op 03-08-1985.
Gehuwd met Joshua.
   2.  Iris, geboren op 08-01-1987.
   3.  Vivian.
Gehuwd met Ramon.

 
XIII.180    Jacobus Cornelis (Sjaak) de ZEEUW, belastingadviseur, geboren op 08-05-1957 te Herveld (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 26-09-1982 te Herveld op 25-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Leendert de ZEEUW (zie XII.284) en Anna Maria (Anneke) BREUNISSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1982 met Jeanette Ingrid WONDERGEM, 24 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 07-08-1957 (gezindte: Ned. Herv.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Inique Corien Marie, geboren op 12-02-1985.
Gehuwd met Roy.
   2.  Lettice Eline Maria, geboren op 17-06-1986.
Gehuwd met Kim.
   3.  Cretien Benjamin ZEEUW, geboren op 29-03-1988.
   4.  Guyneau.

 
XIII.182    Catharinus Adrianus (Reinier) de ZEEUW, bankemplaye, geboren op 11-03-1959 te Herveld (gezindte: Rooms.Katholiek.), zoon van Jacobus Leendert de ZEEUW (zie XII.284) en Anna Maria (Anneke) BREUNISSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-08-1985 met Antonie Johanna Maria (Netty) WINNEMULLER, 27 jaar oud, geboren op 04-09-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tatiana.
   2.  Juan.

 
XI.263    Christiaan Cornelis de ZEEUW, landbouwer, geboren op 25-06-1903 te Wemeldinge Overleden op 02-08-1977 te Wemeldinge op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie X.190) en Jannetje PAUWE.
Gehuwd met Jannetje MIERAS, geboren op 08-04-1912 te Wemeldinge Dochter van Jan de ZEEUW en Kornelia HOOGHWERFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (zie XII.286).

 
XII.286    Jacobus de ZEEUW, fruitteler, geboren op 01-02-1941 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.), zoon van Christiaan Cornelis de ZEEUW (zie XI.263) en Jannetje MIERAS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1963 te Wemeldinge Echtgenote is Jacoba HAMELINK, 18 jaar oud, huisvrouw, geboren op 08-06-1944 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Jacoba, bankbediende, geboren op 08-12-1963 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.).
Gehuwd op 3-jarige leeftijd op 26-05-1967 te Terneuzen met Pieter v.d. JAGT, 3 jaar oud, vrachtwagenchauffeur, geboren op 18-07-1963 te Yrseke
   2.  Jannetje Ida, kantoorbediende, geboren op 25-10-1966 te Wemeldinge (gezindte: Ned. Herv.).
   3.  Johannes Jacobus, geboren op 05-05-1974 te Wemeldinge

 
V.7    Adriaan de ZEEUW, geboren te Hoek Gedoopt op 23-05-1700 te Hoek (getuige(n): Cornelis Dronkaart Gijsbregt Jolijt Lijbedie Blieck Michiel Grijsou), overleden op 25-10-1771 te Hoek op 71-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1771 te Hoek Lidmaat te Neuzen.

Ten tienden:
Aan de vier kinderen van wijlen Adriaan de Zeeuw door hem in huwelijk verwekt aan Cornelia Frederiks, dewelke alsmede een zoon was van voornoemden Matthijs de Zeeuw en Trijntje Minder, voor een gelijk twitigste gedeelte: te weeten
aan en in handen van Joos Michielsen, als in huwelijk hebbende Anthonia de Zeeuw, wonende in den Koudenpolder onder Hoek, voor een gerecht tachtigste part: aan Jan de Krijger als in gemeenschap van goederen getrouwd geweest ziijnde met wijlen Janna de Zeeuw, midsgaders als vader en voogd over drie bij haar nagelaaten minderjarige kinderen, en welke Janna de Zeeuw is overleeden na Maria Meeusen, weduwe van Cornelis Dronkers de Jonge, voor een gerecht tachtigste part: aan Willem Hazevoe, als in huwelijk hebbende Sara de Zeeuw, beide woonende te Middelburg in Zeeland, voor een gelijk tachtigste part: en aan Pieter de Zeeuw, woonende in den Koudenpolder onder Hoek, voor een evengelijk tachtigste gedelte: te samen rendeerende het voorzien een twintigste part.
Ten elfden
Aan en in handen van Matthijs de Zeeuw, woonende onder IJzendijke, die een zoon is vawijlen Jacobus de Zeeuw en Maria Frederiks, en welke Jacobus de Zeeuw insgelijks een zoon was van Matthijs de Zeeuw en Trijntje Minder, voor een gelijke twintiste gedeelte.
Ten twaalfde

Aan de twee nagelatende kinderen van wijlen Adriana de Zeeuw, bij haar in huwelijk verwekt door Jacobus Kuypers, en welke Adriana de Zeeuw eene dogter was van meergemelde Matthijs de Zeeuw en Triijntje de Minder, voor een gelijk
twintigste gedeelte: namelijk aan en in handen van Pieter de Bruyne, als in huwelijk hebbende Matie Kuypers, woondende binnen deeze stadt Axel:, zoon van Mathijs de ZEEUW (zie IV.6) en Anthonijntje de MINDER.
Ondertrouwd op 15-09-1731 te Hoek Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-09-1731 te Hoek Echtgenote is Cornelia FREDERIKSE, geboren te Hoek Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs, geboren op 07-02-1732 te Hoek Gedoopt op 10-02-1732 te Hoek (getuige(n): Abraham Frederiks Gijsbregt Jolijt Maaiken Meertens).
   2.  Anthonijntje, geboren op 19-05-1733 te Hoek Gedoopt op 19-05-1733 te Hoek (getuige(n): Maetje Meertens Abraham Frederiks Pieter de Zeeuw), overleden op 17-12-1807 te Hoek op 74-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06-05-1758 te Hoek Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1758 te Hoek Echtgenoot is Joost MICHIELSEN, 23 jaar oud, landman te Hoek, geboren op 06-02-1735 te Hoek Gedoopt op 06-02-1735 te Hoek
   3.  Abraham, geboren op 19-01-1735 te Hoek Gedoopt op 19-08-1736 te Hoek (getuige(n): Livinus Hooft Jacobus de Fouw Marija Frederiks).
   4.  Maetje, geboren op 29-01-1735 te Hoek Gedoopt op 06-02-1735 te Hoek (getuige(n): Cornelis de Zeeuw Abram Frederikse Jacoba Lijsse), begraven op 05-11-1764 te Zaamslag Zij is op 05-11-1764 te Zaamslag begraven "zonder van haar kint verlost te zijn "Notariëel Archief Nr. 872 acte 5: testament 30-10-1764.
Gehuwd met Cornelis de REGT, geboren 1736 te Zaamslag Overleden op 22-07-1798 te Zaamslag Zoon van Pieter de REGT, landman, en Tanneke GOOSSEN.
   5.  Catrijna, geboren op 04-12-1738 te Hoek Gedoopt op 07-12-1738 te Hoek (getuige(n): Pieter Klaassen Dingetje den Hollander).
   6.  Janna de SEEUW, geboren op 04-05-1740 te Hoek Gedoopt op 08-05-1740 te Hoek (getuige(n): Pieter Frederiks Jozias Koersseman Blijsuntje Koole), overleden op 14-01-1780 te Hoek op 39-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1780 te Neuzen Ondertrouwd op 31-10-1767 te Zaamslag Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-11-1767 te Axel Echtgenoot is Jan de KRIJGER, 35 jaar oud, geboren op 02-11-1732 te Hoek
   7.  Mattijs, geboren op 30-03-1742 te Hoek Gedoopt op 01-04-1742 te Hoek (getuige(n): Dames van Luik Cornelis de Zeeuw Elisabeth Klaas).
   8.  Sara de SEEUW, geboren op 06-11-1743 te Hoek Gedoopt op 10-11-1743 te Hoek (getuige(n): Bastiaan Bedett, Pieter Aak, Crijna Blijck).
Ondertrouwd op 14-10-1769 te Hoek Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-10-1769 te Hoek Echtgenoot is Wilhelmus HASEVOET, geboren te Axel
   9.  Ariaantje de SEEUW, geboren op 18-02-1745 te Hoek Gedoopt op 21-02-1745 te Hoek (getuige(n): Cornrelis Hollenhoek Lowies van Doorn Catharina van Doorn).
   10.  Pieter (zie VI.38).
   11.  Cornelis de SEEUW, geboren op 29-08-1748 te Hoek Gedoopt op 01-09-1748 te Hoek (getuige(n): Willem van Luik Willem Janse Antonientje de Seeuw).

 
VI.38    Pieter de ZEEUW, geboren op 20-02-1747 te Hoek Gedoopt op 26-02-1747 te Hoek (getuige(n): Daniël van Malen, Jacobus de Seeuw en Johanna Nousson), overleden op 24-10-1814 te Hoek op 67-jarige leeftijd. Zij overleed voor haar huwelijk op 29-03-1771 te Hoek. Na de ondertrouw met Janna Verbrugge is een kind begraven op 29-03-1771 te Hoek. Zoon van Adriaan de ZEEUW (zie V.7) en Cornelia FREDERIKSE.
Ondertrouwd (1) op 22-03-1771 te Hoek Gehuwd te ritthem met Janna VERBRUGGE. Zij overleed voor het huwelijk, vermoedelijk het gevolg van een miskraam, omdat zij samen met een kind is begraven. Begraven op 29-03-1771 te Hoek Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 18-09-1773 te Hoek Echtgenote is Maria FARO, 25 jaar oud, geboren te Hoek Gedoopt op 01-09-1748 te Hoek Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 19-04-1801 te Hoek Echtgenote is Leuntie MATHIJSEN, 62 jaar oud, geboren op 31-01-1739 te Hoek Dochter van IJman MATHIJSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kind, begraven op 29-03-1771 te Hoek Tegelijk begraven met de moeder.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Cornelia, geboren op 09-10-1774 te Hoek Gedoopt op 16-10-1774 te Hoek (getuige(n): Antonientje de Zeeuw), overleden op 21-04-1828 te Neuzen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-12-1796 te Hoek Akte no.5 (huwelijken 1796-1862) hij 24 jr, zij 22 jr. Echtgenoot is Pieter van PIENBROEK, 24 jaar oud, arbeider, geboren te Hoek Gedoopt op 01-05-1772 te Hoek, overleden op 09-05-1830 te Terneuzen op 58-jarige leeftijd, zoon van Tomas van PIENBROEK en Debra DOUWE.
   3.  Abraham, geboren op 20-01-1776 te Hoek Gedoopt op 28-01-1776 te Hoek (getuige(n): Jacoba de Zeeuw, Cornelis de Zeeuw en Sara de Zeeuw), begraven op 16-01-1778 te Hoek
   4.  Antonientje, geboren op 04-09-1777 te Hoek Gedoopt op 07-09-1777 te Hoek (getuige(n): Jacobus de Zeeuw Filius Cornelis Sara de Zeeuw), overleden op 27-09-1777 te Hoek , 23 dagen oud, begraven op 30-09-1777 te Hoek
   5.  Antonintje, geboren op 11-03-1779 te Hoek Gedoopt op 14-03-1779 te Hoek Overleden op 13-03-1862 te Hoek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 19-11-1796 te Hoek Echtgenoot is Pieter PLATTEEUW, timmerman, geboren te Hoek Gedoopt op 19-11-1797 te Hoek, overleden op 17-04-1851 te Hoek op 53-jarige leeftijd.
   6.  Sara, geboren op 19-04-1781 te Hoek Gedoopt op 29-04-1781 te Hoek Overleden op 28-10-1854 te Terneuzen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-02-1804 te Terneuzen, of 15-10-1803 ? Terneuzen met Willem DIELEMAN, 21 jaar oud, geboren op 06-04-1782 te Terneuzen, overleden op 15-10-1853 te Terneuzen op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter DIELEMAN en Catharina BALNIKKER.
   7.  Klaartje, geboren op 11-04-1783 te Hoek Gedoopt op 20-04-1783 te Hoek Begraven op 01-05-1783 te Hoek

 
V.10    Jacobus de ZEEUW, geboren op 20-11-1706 te Hoek Gedoopt op 28-11-1706 te Hoek (getuige(n): Bartel Haak Elisabeth Minders), zoon van Mathijs de ZEEUW (zie IV.6) en Anthonijntje de MINDER.
Ondertrouwd op 11-06-1730 te Hoek Gehuwd te Hoek Echtgenote is Maria FREDERRIKSE, geboren te Neuzen Zodat Jacobus de Zeeuw blijkbaar vóór deze datum is overleden Zij is 11-01-1739 te Hoek hertrouwd met Josias Koerssemer uit Biervliet, zodatJacobus de Zeeuw blijkbaaar voor deze datum is overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattijs (zie VI.43).
   2.  Maetje, geboren op 11-06-1734 te Hoek Gedoopt op 13-06-1734 te Hoek (getuige(n): Marinus Koole Pieter de Zeeuw Jacoba Leijsse), begraven op 08-11-1764 te Zaamslag

 
VI.43    Mattijs de ZEEUW, geboren op 27-10-1732 te Hoek Gedoopt op 02-11-1732 te Hoek (getuige(n): Abraham Frederikse Jacob de Poorter Maatje Meertens), overleden op 06-04-1784 te IJzendijke op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacobus de ZEEUW (zie V.10) en Maria FREDERRIKSE.
Gehuwd met Maria DEURINK, geboren 1737 te Oranjepolder, overleden op 06-04-1784 te IJzendijke Uit dit huwelijk:
   1.  François (zie VII.62).
   2.  Abraham (zie VII.64).
   3.  Elisabeth, geboren op 13-04-1766 te IJzendijke (getuige(n): Elisabeth Elias Marinus de Bruine).
   4.  Adriaantje, geboren op 01-12-1767 te IJzendijke (getuige(n): Daniel van Male Adriaantje Huijge).
   5.  Janna, winkelierster, geboren op 13-01-1771 te IJzendijke (getuige(n): Janna Rooijens Pieter Koudijs), overleden op 18-12-1839 te Kerkwerve op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Jacobus BOOT, boereknecht, geboren op 20-02-1793 te Burgh Gehuwd (2) met Johanes WERNER, schoolopziener, overleden op 24-03-1827 te Kerkwerve
   6.  Jan, geboren 1773 te IJzendijke Overleden op 17-03-1834 te Nieuwvliet Als rustens landbouwer overleed hij te Nieuwvliet.
Gehuwd op 18-02-1801 te Zuidzande Echtgenote is Jozintie POPPE, landbouweres, geboren 1751 te Groede Overleden op 23-09-1821 te Zuidzande Dochter van Jan POPPE en Kathalijntje LUTEIJN.
   7.  Maria, geboren op 06-02-1777 te IJzendijke Overleden op 18-07-1833 te Schoondijke op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-07-1802 te Groede Echtgenoot is Jozias BEEKMAN, 19 jaar oud, arbeider, geboren op 24-07-1782 te Breskens
   8.  Janna, geboren op 04-02-1797 te Groede Overleden op 31-03-1797 te Groede , 55 dagen oud.

 
VII.62    François de ZEEUW, werkman, geboren 1757 te Breskens Overleden op 23-01-1847 te Schoondijke Zoon van Mattijs de ZEEUW (zie VI.43) en Maria DEURINK.
Gehuwd te Breskens Echtgenote is Pieternella SAUVAGE, werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  François (zie VIII.115).
   2.  Maria, werkvrouw, geboren op 24-03-1798 te Groede Overleden op 04-02-1823 om 22.00 uur te Schoondijke op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-12-1819 te Schoondijke Echtgenoot is Izaak ROOSE, werkman, geboren 1797 te Schoondijke
   3.  Jannis, geboren op 26-02-1800 te Groede Overleden op 11-09-1800 te Groede , 197 dagen oud.
   4.  Matthijs, boereknecht, geboren op 22-02-1801 te Groede Overleden op 26-11-1828 te Schoondijke op 27-jarige leeftijd.
   5.  Suzanna, geboren op 18-11-1802 te Schoondijke Overleden op 07-10-1803 te Groede , 323 dagen oud.
   6.  Pieternella, geboren op 12-02-1805 te Groede
   7.  Suzanna, geboren op 29-09-1806 te Schoondijke Overleden op 02-06-1821 te Schoondijke op 14-jarige leeftijd.
   8.  Pieternella, geboren op 03-06-1815 te Schoondijke Overleden op 01-07-1816 te Schoondijke op 1-jarige leeftijd.

 
VIII.115    François de ZEEUW, geboren op 08-02-1797 te Schoondijke Overleden op 07-06-1852 te Schoondijke op 55-jarige leeftijd, zoon van François de ZEEUW (zie VII.62) en Pieternella SAUVAGE.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-05-1832 te Schoondijke Echtgenote is Catharina van MAELLE, geboren 1802 te Watervliet, dochter van Jean van MALE en Suzanna BOSSCHAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes François, geboren op 05-06-1833 te Schoondijke Overleden op 08-06-1833 te Schoondijke , 3 dagen oud.
   2.  Suzanna (Pieternella), geboren op 08-09-1835 te Schoondijke Overleden op 06-09-1852 te Schoondijke op 16-jarige leeftijd.
   3.  François Johannes, geboren op 10-02-1837 te Schoondijke Overleden op 11-04-1838 te Schoondijke op 1-jarige leeftijd.
   4.  Pieternella Suzanna, geboren op 28-08-1839 te Schoondijke Overleden op 18-01-1841 te Schoondijke op 1-jarige leeftijd.
   5.  Maria Pieternella, werkvrouw, geboren op 27-09-1840 te Schoondijke Voor haar huwelijk een zoon: Hubregt de Zeeuw geboren 20-07-1869 te Schoondijke en op 24-08-1869 aldaar overleden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1870 te Schoondijke Echtgenoot is Pieter LAMBRECHTSEN.

 
VII.64    Abraham de ZEEUW, geboren 1759 te IJzendijke Overleden op 12-02-1812 te Groede Uit gen. Brugge. Ontvangen van Mevr. H.S. v.d. Pompe-v.Sprang. Den Helder.
Een zoon Abraham de Zeeuw werd 05-11-1817 te Retranchement geboren en overleed 01-12-1817. Zoon van Mattijs de ZEEUW (zie VI.43) en Maria DEURINK.
Gehuwd met Adriana SCHOTTE, overleden te Groede Uit dit huwelijk:
   1.  Mari, geboren 1786, overleden op 17-07-1813 te Schoondijke
   2.  Adriana, arbeidster, geboren 1793 te Breskens Overleden op 02-07-1833 te Breskens Gehuwd.
   3.  Adriana, dienstmeid, geboren 1794 te Breskens Overleden op 02-07-1833 te Breskens akte no. 74. Uit dit huwelijk 6 kinderen geboren te Breskens. Een zoon Abraham de Zeeuw werd 05-11-1817 te Retranchement geboren en overleed 01-12-1817 te Retranchement..
Gehuwd op 19-07-1820 te Breskens Echtgenoot is Cornelis BRUGGE, schoenmaker, geboren 1800 te Breskens Overleden op 17-12-1828 te Breskens Zoon van Jannus BRUGGE en Fijgje de HAMER.
   4.  Janna, geboren op 14-07-1797 te Groede Overleden op 31-03-1851 te Breskens op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-06-1824 te Retranchement Echtgenoot is Marinus KENNEKEY, geboren 1796 te Nieuwvliet
   5.  Abraham, geboren op 10-04-1801 te Groede Overleden op 13-09-1801 te Groede , 156 dagen oud.
   6.  Catharina, geboren op 03-06-1840 te Breskens Overleden op 15-06-1840 te Breskens , 12 dagen oud.
Gehuwd.

 
II.4    Jacob Pieterssen de ZEEUW, overleden 1652 te Hoek Zoon van Pieter de ZEEUW (zie I.1) en Maaike.
Ondertrouwd (1) op 28-10-1651 te Hoek (getuige(n): V(an) S(ijnent) W(ege) Matthijs Pietersen de Zeeu Broeder Bruidegom.) met Grietje Corsten van LATEM.
Ondertrouwd (2) te Hoek Gehuwd te Hoek Echtgenote is Lisebeth Anthonis SIMONSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob, geboren op 03-11-1652 te Hoek (getuige(n): Paschijntje van Laten Elisabeth Jans).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter, geboren op 15-08-1636 te Hoek Gedoopt op 17-08-1636 te Hoek (getuige(n): Jan Leijs Jacob Dankaart Buberijntje Damanse Pieter Driesse).
   3.  Carelintje, geboren te Hoek Gedoopt op 05-02-1640 te Hoek (getuige(n): Lieven Hoppe, Daniel Storenssen, Antje Sijmons.).
   4.  Mary, geboren te Hoek Gedoopt op 07-12-1642 te Hoek (getuige(n): Matthijs Pietersen de Zeeuw, Dominucus Simonssen).
Ondertrouwd op 03-04-1664 te Hoek Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1664 te Hoek Zij is tussen 03-04 en 10-05 van het jaar 1664 te Hoek getrouwd met Jacob Willemsen ( weduwenaar van Jaquemijntje Steenaarts). Zij woonde toen te Biervliet.` met Jacob WILLEMSEN.
   5.  Pieter, gedoopt op 10-06-1646 te Hoek
   6.  Anthonis, geboren te Hoek Gedoopt op 10-06-1646 te Hoek (getuige(n): Commerijntje Arents Lievense de Craker Pieter Daalman Jacquemijntje Walrave).
   7.  Anthonis, geboren te Hoek Gedoopt op 26-04-1648 te Hoek (getuige(n): Adriaan Hendricksen Grietje de Lange Commerijntje Arens).

 
II.10    Willem Pieters de ZEEUW, overleden voor 1644, zoon van Pieter de ZEEUW (zie I.1) en Maaike.
Gehuwd met Neeltje VERSCHO(O)RE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijntje, gedoopt op 26-02-1622 te Hoek (getuige(n): Matthijs Pieterssen de Zeeuw).
   2.  Anneken, gedoopt op 22-09-1625 te Hoek (getuige(n): Heijndrick Heijndrikx Jan Hendrins Tanneke Vinke Maaijken Corsters ....Jongste).
   3.  Pieter (Pieters), gedoopt op 02-02-1633 te Hoek (getuige(n): Pieter Michielss en Susanneke Verschore), transcriptie door de heer F. Inniger te Axel.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software